Om du skadats i vården

När det inträffar en händelse i den hälso- och sjukvård som kommunen ansvara för, och som leder till en vårdskada, har kommunen en skyldighet att informera dig och utreda händelsen.

När det inträffar en händelse i vården, som kommunen ansvarar för, som leder till en skada så är det kommunens ansvar och skyldighet att informera dig och utreda händelsen. Kommunen ska också arbeta förebyggande så att en liknanden händelse inte ska inträffa igen. När en vårdskada har inträffat kan du vara berättigad till ersättning.

Patientskadelagen

Enligt Patientskadelagen kan den som drabbats av en skada som är orsakad av eller har uppstått i samband med hälso- och sjukvård få ersättning i vissa fall. När du söker ersättning enligt Patientskadelagen ska du kontakta kommunens försäkringsbolag som är Protector.

För att anmäla skada:

Fyll i skadeanmälningsblanketten som ligger längst ner på sidan "skadeanmälan patientskada" och skicka den till:

Protector Försäkring
Skador FE 50340
832 82 Östersund

Läkemedelsförsäkringen

Om skadan har orsakats av läkemedel kan du söka ersättning enligt Läkemedelsförsäkringen. 

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB
Box 17608
118 92 Stockholm
Tel. 08-462 37 00
www.lakemedelsforsakringen.se

Patientförsäkringen omfattar

Du kan få ersättning enligt patientskadelagen om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av:

  • Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd -  under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet, eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.
  • Fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav.
  • Felaktig diagnostisering.
  • Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd.
  • Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning.
  • Förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

Patientförsäkringen omfattar inte:

Patientförsäkringen ersätter inte skador eller komplikationer som inte hade kunnat undvikas.