Till dig som anhörig

Du är viktig för den närstående som du vårdar eller stöttar. Ibland kanske även du behöver stöd för att kunna hantera din situation på bästa sätt.

Kungsbacka kommuns anhörigstöd vänder sig till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i din närhet. Det kan handla om fysisk eller psykisk sjukdom, man är äldre, har en funktionsnedsättning, missbruk eller beroendeproblematik.

Vem är anhörig?

Som anhörig kan du till exempel vara make, maka, partner, sambo, förälder, barn, barnbarn, syskon, vän eller granne. Man behöver inte bo ihop för att vara anhörig.

 • Din närstående behöver inte ha pågående stödinsatser.
 • Vi erbjuder samtal, råd och information – enskilt eller i grupp.
 • Anhörigstödet har tystnadsplikt och är kostnadsfritt.

Läs mer om vilket stöd du som anhörig kan få.

 • Anhörig till någon äldre eller sjuk

  +

  När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående och kanske ser det som en självklarhet, kan du också behöva stöd för egen del.

  Anhörigcenter

  Hit kan du vända dig som stödjer en närstående till en person som inte klarar av vardagen på egen hand på grund av demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom såsom stroke eller Parkinsons sjukdom. Du är välkommen att delta i aktiviteter och få information om vad vi erbjuder.

  Individuella samtal

  Anhörigstödjarna lyssnar, vägleder och kan fungera som ett bollplank för dina funderingar. Vi hjälper också till att förmedla kontakter, exempelvis till handläggare, vårdcentral och andra myndigheter.

  Anhörigstödjarna har tystnadsplikt och ingen skyldighet att dokumentera samtalet. Det betyder att du kan vara anonym och att samtalet inte registreras i några system.

  Anhörigcirklar

  I en anhörigcirkel får du träffa och prata med andra i en liknande situation som din. Vi träffas under ett antal tillfällen och utgår från olika teman. Du får information och kunskap och vi utbyter tankar med varandra.

  Avlösning i hemmet

  Du som vårdar en närstående i hemmet kan ansöka om avlösning för att du ska ha möjlighet att uträtta egna ärenden eller ägna dig åt sociala aktiviteter. Avlösning ingår i hemtjänst och biståndsbedöms av en biståndshandläggare. 

  Avlösningen innebär att personal från hemtjänsten kommer hem till dig när din anhöriga behöver uträtta ärenden eller få annan fri tid. Ansökan gör du hos din biståndshandläggare genom att fylla i blanketten du hittar längst på sidan. Handläggaren beslutar sedan om insatserna. 

  Om du får ett biståndsbeslut om avlösning är de första 16 timmarna per månad kostnadsfria.

  Dagomsorg och växelvård

  I Kungsbacka finns dagomsorg på flera platser i kommunen, med somatisk inriktning och inriktning mot demens. Dagomsorgen ger möjlighet till social kontakt och gemenskap i en lugn och trygg miljö för personen som vårdas i hemmet. Dagomsorgen ger också anhöriga stöd och avlösning. Man kan även ansöka om så kallad växelvård. Det innebär att den du vårdar bor växelvis hemma och på korttidsboende så att du som närstående och anhörig kan få avlastning. 

  Demenssjuksköterska

  Om du har en närstående med demensproblematik kan du vända dig till kommunens demenssjuksköterska för att få råd och stöd.  

  Vill du att vi ska komma och berätta mer? 

  Vill din organisation, förening eller ditt företag att vi kommer och berättar vad vi gör? Hör av dig till oss!

  Kontaktuppgifter

  Vi är tillgängliga vardagar mellan klockan 08:00-16:00
  Telefon: 0300-83 42 29
  Mail: vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se

  Besöksadress:
  Västergatan 23
  434 30 Kungsbacka

 • Anhörig till någon med funktionsnedsättning

  +

  Här finns information om anhörigstöd om du är anhörig till barn, ungdom eller vuxen med till exempel:

  • långvarig psykisk ohälsa
  • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • om du är anhörig till barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom

  Ring gärna till oss om din situation inte passar in här eller om du är osäker, så hjälper vi dig. Våra kontaktuppgifter ligger längst ner på denna sida.

  Om någon i familjen eller i ens närhet har drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning så påverkas de runtomkring på olika sätt. Anhörigstödet ska vara individuellt utformat och flexibelt för att passa dig som stöttar, hjälper eller lever med någon.

  Samtal – enskilt eller i grupp

  Det kan underlätta att prata med någon som är insatt i anhörigas situation. Anhörigkonsulenten erbjuder samtal i form av stöd, information och vägledning. Det kan handla om hur din eller er situation ser ut just nu, information om stöd och hjälp från samhället eller att tillsammans med anhörigkonsulenten fundera kring möjliga vägar att hantera en frågeställning.

  Ibland är ett bra stöd att få dela erfarenheter med andra i en liknande situation som din. Vi anordnar cirklar eller grupper vid intresse.

  Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och ingen skyldighet att dokumentera samtalet. Det betyder att du kan vara anonym och att samtalet inte registreras i några system. Stödet är kostnadsfritt.

  Stöd genom bistånd eller insatser

  Man kan som anhörig ansöka om insatser så som avlösarservice, kortidsvistelse, ledsagarservice eller andra insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service, LSS.

  Läs mer och ansök om stöd genom att klicka på länken:
  Ansök om stöd

  Kontaktuppgifter

  Anhöriga till en person med till exempel psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning eller om du är anhörig till barn.

  Anhörigkonsulent Boel Forsberg
  Telefon: 0300-83 47 54
  Mail: boel.forsberg@kungsbacka.se
  Mail: anhorigstod-if@kungsbacka.se

 • Anhörig till någon med missbruksproblematik

  +
  Om du är anhörig till någon som har missbruksproblem avseende alkohol, narkotika eller spel om pengar finns hjälp att få. Vuxenenheten utreder om det finns behov av vård eller behandling.

  Vuxenenheten

  Utredarna på Vuxenenheten utreder och bedömer behovet av vård och behandling för din anhörig som har missbruksproblem, enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

  Kontakta mottagningen för vuxenenheten om du vill ansöka om hjälp eller är orolig för att någon i din närhet missbrukar. Du kan vara anonym om du vill. Kontaktuppgifterna finns längst ner på denna sidan.

  Kontaktuppgifter

  Har du eller någon i din närhet problem med missbruk eller beroende? 
  Tel: 0300-83 53 31
  E-post: mottagningsenheten.vuxna@kungsbacka.se

  Telefontider:
  Måndag 9-17
  Onsdag 13-15
  Tisdag, torsdag, fredag 9-15 

  Besökstider:
  Måndag 8-18
  Tisdag-torsdag 8-16.30
  Fredag 8-15
  Lunchstängt alla dagar 12-13

  Besöksadress: 
  Stadshuset
  Storgatan 37 
  Kungsbacka

  E-post: mottagningsenheten.vuxna@kungsbacka.se

 • Barn som är anhöriga

  +

  Här kan du som är barn eller ungdom och har det trassligt hemma och upplevt olika former av våld få stöd, hjälp och träffa andra barn och ungdomar i samma situation.

  Familjebehandling

  Familjebehandlarna ger stöd och hjälp till barn, unga och föräldrar med olika former av sociala problem. När en familj ansöker om hjälp eller stöd gör socialsekreteraren en utredning. Om utredningen visar att familjen har behov av någon form av behandling kan socialsekreteraren besluta om bistånd.

  Behandlingsenheten har en bred kompetens inom behandling.

  Ansök om stöd

  Kontakta Behandlingsenheten för att få rådgivning eller göra en ansökan. Därefter kommer en socialsekreterare att göra en utredning och pröva om du har rätt att få bistånd.

  Vad är våld?

  Våld är varje handling riktad mot en annan person, som skadar, smärtar, eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja eller att tvinga någon att sluta med något han eller hon vill göra.

  För att vi ska kunna ta emot dig krävs att vi får dina föräldrars samtycke. Dina föräldrar kan få en egen samtalskontakt med någon av oss på Behandlingsenheten.

  Samtalsgrupper

  Behandlingsenheten är ett stöd för dig som är ung och lever i en familj med olika typer av problem. I våra samtalsgrupper får du träffa andra som har det som du.

  Vi har grupper för dig som:

  • lever i en familj där det finns beroende av alkohol, tabletter, lösningsmedel eller narkotika.
  • lever i en familj med psykiska problem.
  • lever med våld i familjen.

  I våra grupper träffar du andra som har det som du. Där pratar vi bland annat om olika känslor, att du är unik och hur du fattar kloka beslut som är bra för dig.

  Länkar för mer information:
  Ansök om hjälp
  Akut hjälp

  Kontaktuppgifter

  Behöver du eller ditt barn stöd och hjälp? Känner du oro för ett barn i din närhet? 
  Telefontid: torsdag ojämna veckor 9-10 och 13-15
  Tel: 0300-83 48 89
  Mail: mottagningsenheten.barnochunga@kungsbacka.se 

  Besökstider:
  Måndag 8-18
  Tisdag-torsdag 8-16.30
  Fredag 8-15
  Lunchstängt alla dagar 12-13

  Besöksadress: 
  Stadshuset
  Storgatan 37
  Kungsbacka

 • Vändpunktens anhöriggrupp

  +
  Känner du dig orolig för hur din partner, din förälder, ditt vuxna barn eller annan närstående hanterar alkohol, tabletter, spel om pengar eller droger? Då kanske Vändpunktens anhöriggrupp skulle kunna vara ett stort stöd för dig.

  Syftet med anhöriggruppen är att du ska få ökad kunskap om missbruksproblematik och verktyg för hur du kan påverka din närstående att minska sitt missbruk. I samtliga träffar kommer vi ha fokus på kommunikation och eget mående.

  Gruppen vänder sig till dig som är över 20 år och är närstående till en person med missbruksproblematik. Ditt deltagande kommer inte att registreras i några kommunala register och man väljer själv vad man vill prata om och inte.

  Kontaktuppgifter

  Telefon: 0300-83 61 00
  Mail: individochfamiljeomsorg.vandpunkten@kungsbacka.se

  Susanne Oleander, behandlare
  Tel: 0300-83 39 62
  Mail: susanne.oleander@kungsbacka.se

  Johanna Michaëlsson, behandlare
  Tel: 0300-83 66 44
  Mail: johanna.michaelsson@kungsbacka.se

 • Avlösning

  +
  Avlösning ska avlasta dig som är anhörig eller förälder till någon med funktionsnedsättning. Avlösaren tar över omvårdnad av din närstående eller ditt barn och gör vardagliga aktiviteter tillsammans med honom eller henne, så att du ska få tid annat.

  Avlösningen innebär att personal från hemtjänsten kommer hem till din närstående när du som anhöriga till exempel behöver uträtta ärenden eller få annan fri tid.

  Du gör en ansökan genom att fylla i blanketten som du hittar längst ner på sidan. Handläggaren beslutar sedan om insatserna. 

  Om du får ett biståndsbeslut om avlösning är de första 16 timmarna per månad kostnadsfria.

 • Anhörigcirklar

  +
  I Kungsbacka kommuns anhörigcirklar byter vi erfarenheter, samtalar och får kunskap.

  Vi erbjuder anhörigcirklar för dig som stödjer en närstående person som på grund av exempelvis ålder, funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk sjukdom har svårt att klara vardagen på egen hand. Närstående kan du till exempel vara som partner, förälder, barn, barnbarn, syskon, vän eller granne.

  Träffa andra i samma situation

  I våra anhörigcirklar får du träffa och prata med andra i en liknande situation som din. Vi träffas under ett antal tillfällen och utgår från olika teman. Du får information och kunskap och vi utbyter tankar med varandra.

  Att dela erfarenheter med varandra och få förståelse, utan att behöva förklara, kan vara betydelsefullt och göra att man inte känner sig så ensam.

  Anmäl dig till en kurs

  Just nu fins det flera kurser som du kan anmäla dig till:

  För dig som har en förälder med demenssjukdom
  Start måndag15 oktober, klockan 18-20.
  Sex tillfällen: 15/10, 5/11, 19/11, 3/12, 14/1 samt 4/2. 

  För dig som en närstående med Parkinson
  Start fredag 26 oktober, klockan 13-15. 
  Sex tillfällen: 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 11/1 samt 25/1. 

  Efterlevnadsträffar för dig som haft en närstående som avlidit 2017/2018
  Start torsdagen 20 september, klockan 13.30-15.30. 
  Fyra tillfällen: 20/9, 18/10, 15/11 samt 13/12. 

  Gruppen består av sex till åtta deltagare. Det är kostnadsfritt att delta. 

  Du som vill delta i en grupp kan anmäla dig till Anhörigcenter. Kontaktuppgifter ligger längst ner på denna sida.

 • Anhörigveckan 2020

  +

  Vi uppmärksammar den nationella anhörigveckan med aktiviteter på temat att vara anhörig. Alla är välkomna – anhörig eller ej! 

  Tisdagen den 6 oktober

  Öppet hus på Anhörigcenter kl. 10-14

  Vi bjuder in till öppet hus hos oss på Anhörigcenter. Träffa kommunens anhörigstöd och hör mer om vilket stöd du kan få. Vi bjuder på fika. Föranmälan krävs.
  Telefon: 0300-83 42 29
  Mejl: vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se
  Adress: Västergatan 23, Kungsbacka

  Webbinarium: Första europeiska anhörigdagen kl 10-11:30

  www.anhoriga.se
  Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, bjuder in till ett webbinarium för att uppmärksamma anhöriga och anhörigas betydelsefulla insatser runt om i Sverige och Europa. Webbinariet inleds av socialminister Lena Hallengren och moderator är Mark Levengood och det kommer bli flera intressanta samtal och presentationer av inbjudna gäster. Föranmälan krävs på www.anhoriga.se Visas också på Anhörigcenter.

  Föranmälan krävs.
  Telefon:
  0300-83 42 29
  Mejl: vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se
  Adress: Västergatan 23, Kungsbacka

  Digital navigeringskurs om demens för anhöriga

  Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) publicerar en digital navigeringskurs om demens och kognitiva sjukdomar. Kursen kommer att innehålla föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom. Läs mer på www.anhoriga.se

  Skuggsyskon – en föreställning för vuxensyskon kl. 18-19:30

  När ni inte kan komma till teatersalongerna, kommer vi hem till er!
  Östra Teatern erbjuder den hyllade utbildningspjäsen Skuggsyskon, som webbsändning. Pjäsen visas via videotjänsten Vimeo och efterföljande samtal i Zoom. Läs mer på ostrateatern.se/skuggsyskon.
  Begränsat antal platser.
  Föranmälan krävs.
  Telefon: 0300-83 47 54
  Mejl: anhorigstod-if@kungsbacka.se    

  Onsdagen den 7 oktober

  Öppet hus på Anhörigcenter kl. 10-14

  Vi bjuder in till öppet hus hos oss på Anhörigcenter. Träffa kommunens anhörigstöd och hör mer om vilket stöd du kan få. Vi bjuder på fika.

  Föranmälan krävs.
  Telefon: 0300-83 42 29
  Mejl: vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se
  Adress: Västergatan 23, Kungsbacka

  Prova på skrivterapi på Fyren kl. 15-17 & 18-20

  Skrivande kan vara ett sätt att lära känna dig själv, få syn på nya saker och att tala inåt. Att skriva kan vara att berätta sanningar eller hitta på gripande osanningar. Vi testar på skrivterapi genom enklare skrivövningar. Inga förkunskaper krävs.

  Begränsat antal platser. Föranmälan krävs.
  Telefon: 0300-83 42 29
  Mail: vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se
  Adress: Kulturhuset Fyren, Borgmästaregatan 6.
  Småbräkorna, våning 2, kl. 15:00 – 17:00

  Kungen, våning 1, kl. 18:00 – 20:00

  Torsdagen den 8 oktober

  Öppet hus på Fyren kl. 10-18

  Vi har öppet hus hela dagen på Fyren. Träffa kommunens anhörigstöd och får mer information om vilket stöd vi kan erbjuda. Det finns möjlighet till samtal i enskilt rum om det önskas. Ingen anmälan krävs.
  Adress: Kulturhuset Fyren, Borgmästaregatan 6

 • Aktivitetsprogram Anhörigcenter 2020

  +