Föreningsbidrag

Ideella föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete kan ansöka om föreningsbidrag hos nämnden för Individ & Familjeomsorg.

Individ & Familjeomsorgs verksamhetsbidrag till föreningar är ett riktat bidrag till verksamhet för kommunens invånare för att inspirera till förnyelse och utveckling samt utveckla samarbetsformer mellan offentliga och frivilliga insatser.

Det ska också bidra till att uppmuntra, stödja och skapa förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete.

Vem kan ansöka?

Den ideella förening som söker bidrag ska ha ett frivilligt socialt arbete som grund i verksamheten och rikta sig till målgrupper inom Individ & Familjeomsorgs område.

Organisationen ska:

  • vara demokratiskt uppbyggd, det vill säga ha en vald styrelse, stadgar och regelbundna möten samt ha en ideell eller kooperativ målsättning
  • vara registrerad hos skatteförvaltningen och ha ett organisationsnummer
  • ha lokal anknytning och vända sig till invånarna i Kungsbacka kommun
  • ha bedrivit verksamhet inom Individ & Familjeomsorgs ansvarsområde och inom det område som ansökan avser under minst ett år
  • verka för att all verksamhet är drogfri. Föreningen får inte bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger
  • presentera mål för verksamheten och arbeta för att följa upp resultaten 

Ansök senast 1 november

Ansökningstiden är augusti-oktober. Skicka in ansökan för nästföljande år senast 1 november. Varje förening kan ansöka vid ett tillfälle om året och för ett år i taget.

Bidraget betalas ut senast 31 januari det år som bidraget gäller för. 

Mer om föreningsbidrag

Läs mer om vad ansökan ska innehålla och hur den bedöms i riktlinjerna här nedan.