En dörr in - vårt arbetssätt

I Kungsbacka jobbar alla som möter barn och unga enligt filosofin En dörr in, vårt gemensamma förhållningssätt.

Hjälp och stöd kan innebära många olika saker. Det kan vara extra stödinsatser i skolan, hjälp på fritiden, en diagnos eller en utredning hos socialtjänsten.

En dörr in i praktiken

  • Du som söker hjälp ska mötas av samma förhållningssätt och vilja att samverka för ditt bästa, oavsett vilken verksamhet du kontaktar.
  • Alla verksamheter ska ha tillräcklig kunskap för att antingen börja kartlägga din situation eller för att hjälpa dig vidare till rätt person eller instans.
  • Vi ska utse en samordnare som koordinerar dina kontakter om du får stöd från flera olika verksamheter. En Samordnad individuell plan, SIP, ska tydligt visa vem som ansvarar för vad. Vi gör planen tillsammans med dig. Planen ska vara ett verktyg i vår vardagliga samverkan.

 

Vi ska se till barnens bästa

Barn och ungas välfärd är beroende av många samverkande faktorer inom områdena utbildning, hälsa, trygghet och fritid. Behoven hos barn och unga följer inga verksamhetsgränser. Därför är det oerhört viktigt att alla vi som är i kontakt med barn och unga kommer ihåg att vi är en del av en större helhet som ska se till barnens bästa.

En dörr in – en handlingsplan

Handlingsplanen för En dörr in har funnits sedan 2004. Den grundar sig i den länsövergripande policy som antogs 2002: Halländsk policy och riktlinjer för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Sedan 2009 har vi i Halland även ett särskilt samarbetsavtal mellan kommunerna och regionen, som beskriver hur vi ska samverka kring barn och unga i behov av särskilt stöd.

De kommunala förvaltningar som berörs i sitt dagliga arbete är Fritid & Folkhälsa, Förskola & Grundskola, Gymnasie & Vuxenutbildning, Funktionsstöd, Individ & Familjeomsorg samt Kultur & Turism. Våra närmaste samarbetspartners inom Region Halland är habiliteringen, närsjukvården och psykiatrin.

Kontakta gärna