Frågor och svar om familjehem

Vem kan bli familjehem?

Vi söker vuxna som är intresserade av att lägga tid på att någon annans barn ska få det bra.

Barn och ungdomar är olika och vi behöver därför familjehem som ser olika ut. Du kan vara ensamstående, sambo eller gift, bo på landet eller i stan, arbeta heltid eller deltid, eller vara hemarbetande. När vi letar efter familjehem söker vi familjer som stämmer så väl överens som möjligt med barnets behov.

Om ni har egna barn är det också viktigt att de är positiva till att ett annat barn flyttar in i familjen. Att bli familjehem påverkar alla i familjen.

Hur blir man familjehem?

När ett barn placeras i familjehem har kommunens Individ & Familjeomsorg ett stort ansvar för att barnet får det bra. Därför gör vi en utredning av er familj. Utredningen är bland annat till för att vi tillsammans med er ska kunna se vilket barn som kan passa in i er familj. Vi lägger ner mycket arbete på att hitta rätt familj till barnen. Utredningen ska också visa vilka styrkor ni har och vilket stöd ni behöver från oss. 

Utredningen består av hembesök, intervju och utdrag ur socialregistret, Polisens misstanke- och belastningsregister samt Kronofogdemyndighetens register.

Vad kan jag få för stöd?

Som familjehem lämnas ni aldrig ensamma. Ert uppdrag bygger på ett nära samarbete med en familjehemssekreterare, där vår uppgift är att finnas till hands. Vi har regelbunden kontakt i form av möten och telefonsamtal och ni är alltid välkomna att höra av er både om stora och små frågor.

Vi erbjuder grundutbildning till alla blivande familjehem och regelbunden handledning. Ni har även möjlighet att delta i fortbildningar och temadagar, som vi informerar om.

Vad får jag för ersättning?

Kungsbacka kommun följer de rekommendationer som Svenska Kommuner och Landsting, SKL, ger när det gäller ersättningar till familjehem. Det utgår en arvodesdel och en omkostnadsdel.

Arvodet är en ersättning för det uppdrag ni utför och omkostnadsersättningen ska täcka de kostnader ni har för barnet, till exempel för mat, del i bostad, kläder och resor.

Vad är det för skillnad mellan familjehem och jourhem?

Ett jourhem är en familj eller en vuxen som tar emot barn
och ungdomar med kort varsel. Barnen stannar som längst sex månader under tiden som socialsekreteraren utreder vad barnet och föräldrarna behöver.
Kungsbacka kommun har egna kontrakterade jourhem.

Ett familjehem tar emot ett särskilt barn under längre tid. När barnet flyttar upphör uppdraget som familjehem.

Vet man hur länge barnet ska bo i familjehemmet? 

Det är ytterst sällan som man från början vet hur länge ett barn kommer att bo i familjehemmet. Eftersom lagen säger att man alltid ska verka för en återförening mellan barnet och de biologiska föräldrarna, ska man alltid sträva mot det målet.

I vissa fall, kan man ändå redan från början säga att barnet med största sannolikhet kommer att bli kvar i familjehemmet under sin uppväxt. 

Hur ofta ska barnet träffa sina föräldrar?

Det är viktigt att barnet har kontakt med sina biologiska föräldrar. Hur och när är olika för olika barn. En överenskommelse om umgänget görs upp mellan socialtjänsten, familjehemsföräldrarna, de biologiska föräldrarna och barnet utifrån barnets behov.

Det är viktigt att det finns en regelbundenhet så att barnet veta att det ska träffa sina föräldrar och när.

Behöver barnet eget rum?

Ja, det är ett krav.

Måste man bo i samma kommun som barnet?

Nej, det behöver man inte. Men i första hand försöker vi hitta familjer relativt nära Kungsbacka för att underlätta kontakten mellan barnet och dess nätverk (främst biologiska föräldrar) samt mellan socialtjänsten och familjehemmet/barnet.

Måste någon av familjehemsföräldrarna vara hemma?

Det beror på vilket stöd barnet behöver. Om barnet är större kan familjehemsföräldrarna vara hemma under en period de tider som barnet inte är i skolan. När det gäller små barn är det vanligt att någon är hemma en tid.

Var kan jag läsa mer?

Vi har samlat nyttiga länkar här nedan om du vill veta mer. Där hittar du också våra lästips.

Kontakta gärna

Ring vårt kundcenter Kungsbacka direkt för att komma i kontakt med familjehem eller mejla familjehem direkt:
0300-83 40 00
familjehem@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15  

Besöksadress
Nygatan 17, Lindens torg

Postadress
Box 104 14
434 24 Kungsbacka