Skolfam

Skolfam är ett samarbete mellan skolan och socialtjänsten som riktar sig till barn i grundskolan som är familjehemsplacerade av Kungsbacka kommun. Vi arbetar förebyggande för att ge barnen goda resultat i skolan och bättre framtidsutsikter.

Samarbetet startade som projektet Framtid men är nu en del av det nationella nätverket Skolfam.

Forskning visar att familjehemsplacerade barn generellt har mycket sämre studieresultat och uppnår lägre utbildningsnivå än andra trots att de i grunden har samma förutsättningar.

Betyg i årskurs 9 är en bra förutsättning för ett gott vuxenliv. Skolresultat är också något man kan påverka med rätt stöd och uppbackning. 

Vi kartlägger, planerar och följer upp

Vårt team består av en psykolog, en specialpedagog och socialsekreterare som knyts till varje barn. Barnets hela lärsituation kommer att stå i fokus vilket involverar både skola och familjehem.

Teamet kartlägger barnets behov och utvecklingsområden genom samtal och psykologiska och pedagogiska tester. Specialpedagogen inriktar sig på barnets förmåga att läsa, skriva och räkna. Psykologen fokuserar på barnets förutsättningar och hur barnet mår.

Teamet gör en Skolfam-plan tillsammans med barnet, skolan och familjehemmet för hur det fortsatta arbetet kring barnet ska se ut och hur det ska följas upp.

Vi ser till att planen följs upp och erbjuder handledning till skola och familjehem. Efter två år gör vi en ny kartläggning, jämför resultaten och gör en ny handlingsplan.

Kontakta gärna

Linda Karlsson
linda.b.karlsson@kungsbacka.se
T
el: 0300-83 74 69