Hur går en utredning till?

När någon ansöker om stöd eller hjälp hos Individ & Familjeomsorg eller anmäler om ett barn far illa kan socialsekreteraren göra en utredning. Här beskriver vi de olika stegen i en utredning och vad du kan du förvänta dig av oss.

Ansöka om hjälp

Barn och deras föräldrar eller vårdnadshavare kan kontakta Individ & Familjeomsorg för att få råd, stöd eller hjälp. Det kallar vi en ansökan. När vi fått en ansökan ska vi alltid göra en utredning enligt Socialtjänstlagen.

Anmäla om någon far illa

Det kan också vara en släkting, sjukvården, barnomsorgen, skolan eller polisen som kontaktar oss och berättar att de är oroliga för ett barn. Det kallas för anmälan enligt Socialtjänstlagen.

När du har gjort en anmälan kontaktar socialsekreteraren alltid den eller de som har blivit anmälda. De får veta att de har blivit anmälda och vad anmälan gäller.

När vi fått en anmälan gör vi först en bedömning om en utredning behövs. Det gör vi för att ta reda på vilka behov barnet och familjen har och hur vi kan tillgodose behoven på bästa sätt. Bedömningen gör vi i samarbete med barnet och föräldrarna.

Förhandsbedömningen ska vara gjord senast 14 dagar efter att anmälan har kommit in.

Om förhandsbedömningen inte leder till en utredning kommer den som har blivit anmäld att tas bort från vårt personregister.

Så här går utredningen till

Vi gör utredningen tillsammans med familjen för att ta reda på vilka behov ni har och hur vi bäst kan tillgodose behoven. Socialsekreteraren samlar information som kommit fram i utredningen och gör en bedömning av om barnet eller föräldrarna behöver någon form av hjälp.

Det är viktigt för oss att du är delaktig i utredningen. Under utredningen pratar vi med föräldrarna om vad som fungerar och vad som inte fungerar i familjen. Vi pratar också med barnet för att få en uppfattning om hur barnet själv ser på sin situation.

Vi tar också kontakt med andra personer i familjens närhet, till exempel förskolan, skolan eller sjukvården. Ibland bjuder vi in till ett nätverksmöte för att se om släkt och vänner kan hjälpa.

Efter utredningen fattar vi ett beslut

En utredning ska vara klar inom fyra månader, men om det finns särskilda skäl kan utredningstiden förlängas.

När utredningen är klar men innan vi har fattat ett beslut har du rätt att yttra dig över innehållet i utredningen.

Om du vill överklaga ett beslut kan du få rättshjälp. Under utredningen har du rätt att anlita ett juridiskt ombud som du bekostar själv.

När vi placerar ett barn

Ibland kan vi behöva placera ett barn i samförstånd med föräldrarna eller mot förälderns vilja. Det kan vara ett barn som behöver skydd, eller om vi inte kan komma överens med föräldrarna om vilken hjälp som behövs. Då följer vi lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Då beslutar Förvaltningsrätten och både barnet och föräldrarna får hjälp av en advokat.  

Barns behov i centrum, BBIC

Alla utredningar utgår från Barns behov i centrum, BBIC, en modell som är framtagen av Socialstyrelsen. Enligt BBIC ska barn som har stöd från socialtjänsten få samma chans i livet som andra barn.

Vi dokumenterar

Alla uppgifter som har betydelse för bedömning och beslut dokumenteras. Lagen säger att den enskilde bör hållas underrättad om all dokumentation som förs om honom/henne

Vi har tystnadsplikt

Den information som kommer fram under en utredning lyder under sekretesslagen. Det betyder att vi som jobbar inom Individ & Familjeomsorg inte utan medgivande eller stöd i lagen får lämna ut uppgifter till enskilda eller andra myndigheter.

Det som skrivs om dig är sekretessbelagt och förvaras skyddat för obehöriga.