Så följer vi upp kvaliteten på individ- och familjeomsorgen

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har ansvar för att verksamheten och insatserna vi ger har en god kvalitet. Det betyder att vi ska följa upp och kontrollera att vi följer de lagar och föreskrifter som gäller för vår verksamhet.

Vi tar emot och utreder klagomål från dig som har kontakt med oss men är missnöjd med något i kontakten med oss.

När vi upptäcker brister i kvaliteten gör vi en avvikelserapport som leder till att vi utreder bristerna och föreslår hur bristerna ska åtgärdas.

Lex Sarah

Enligt lex Sarah har vi ett ansvar att rapportera, utreda och åtgärda missförhållanden inom verksamheten. Om vi upptäcker ett allvarligt missförhållande ska vi även anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Klagomål, avvikelser och Lex Sarah är viktiga sätt för oss att fortlöpande utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten och i de insatser vi ger.