Tystnadsplikt och sekretess

Vi som arbetar på kommunen med att ge stöd, service och omsorg har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dina personliga förhållanden, varken till utomstående personer eller till någon annan.

Alla våra medarbetare har tystnadsplikt

Alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att all vår personal måste underteckna sekretess- och tystnadspliktsförbindelser.

Sekretessen och tystnadsplikten fortsätter att gälla även om medarbetaren skulle sluta arbeta hos oss.

Varken skriftligt eller muntligt

Sekretess gäller som huvudregel för alla uppgifter om personliga förhållanden som kommer till våra medarbetares kännedom, skriftligt eller muntligt. Det kan till exempel vara uppgifter om din familjesituation, ditt yrke, din ekonomi, sociala situation, adress och ditt telefonnummer.

Särskilda fall

I vissa särskilda fall kan och ska uppgifter lämnas ut, trots sekretess och tystnadsplikt. Det gäller exempelvis vid misstanke om vissa brott eller barn som far illa. Uppgifterna lämnas då bara till den berörda tjänstemannen inom förvaltningen för Individ & familjeomsorg eller till Polisen.

Bestämmelsen om sekretess och tystnadsplikt finns i Offentlighets- och sekretesslagen och Offentlighets- och sekretessförordningen. Du kan läsa mer om lagen och förordningen under länken längre ner på sidan.