Förskolebarn som leker i regnkläder. Foto: Ciprian Gorga Ungdom. Foto: Scandinav/Justem Johr

Tillsammans för varje barn

Tillsammans för varje barn är ett arbete för att säkerställa tidiga och samordnade insatser för barn och unga i Kungsbacka kommun. Det innebär att flera aktörer arbetar tillsammans för att barn och unga ska få insatser i ett tidigt skede.

Samordningen behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer, till exempel personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Insatserna ska vara organiserade som en väl fungerande helhet ur barnets eller den unges perspektiv och det är viktigt att barnet och den unge får vara delaktig.

Tidiga och samordnade insatser är en nationell satsning där Kungsbackas utvecklingsarbete ingår.

Tillsammans för varje barn i Kungsbacka - tvärprofessionella team

I Kungsbacka kommun arbetar flera team med olika yrken och kompetenser tillsammans kring barnet eller ungdomen. Vi utgår från barnets hela livssituation för att kunna ge ett så tidigt stöd som möjligt.

Vi har olika arbetsgrupper anpassade efter åldrar - yngre team, äldre team och gymnasieteam. I teamen ingår medarbetare från förvaltningarna Kultur & Fritid, Förskola & Grundskola eller Gymnasium & Arbetsmarknad och Individ & Familjeomsorg. Vi samverkar även med BVC (Barnavårdscentralen) och primärvården.

Teamen utgår från Gullregnsskolan, Hålabäcksskolan och Varlaskolan. Det finns även ett gymnasieteam där Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium ingår.

Vilket stöd finns att få?

Stödet kan vara samtal med familjebehandlare, hjälp att hitta aktiviteter eller ett meningsfullt sammanhang på fritiden och föräldraskapskurser. Vi ser och uppmärksammar det behov som barnet eller den unge har och anpassar insatsen efter det.

Kontakta gärna