Sjuklön för personlig assistent

Här hittar du rutiner vid löneersättning för merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro. Kommunens skyldighet är att svara för den faktiska merkostnad som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och då en vikarie måste utföra assistansen.
 • Kommunens ansvar

  +

  I högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nummer 3963-10) fastslås att schablonbeloppet för assistansersättning, som utbetalas av försäkringskassan, inte är avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk.

  Merkostnaden som assistansanordnaren ska ersättas med från kommunen består av kostnaden motsvarande sjuklön till ordinarie personlig assistent. Förutsättningen för att ersättning betalas ut är att ni har anlitat en vikarie, det vill säga att assistans faktiskt har utförts, enligt högsta förvaltningsdomstolens dom, (mål nummer 6356-14).

  Ansökan hanteras av Kungsbacka kommun som fattar beslut om det ekonomiska stödet enligt 9 § 2 LSS. Observera att du inte ska bifoga någon faktura med ansökan.

Ansökan om löneersättning

Ansökan om löneersättning för merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro görs via blankett. Följ instruktionerna under rubriken Uppgifter som kommunen behöver för utredning för att skicka in en fullständig ansökan. Ansökan ska nu göras genom ansökningshandlingarna ni hittar på denna sida, inte med faktura.

Det ekonomiska stödet måste den enskilde själv, eller en person utsedd genom fullmakt, ansöka om i samband med att ordinarie personlig assistent är sjuk.

En ansökan skall göras för varje tillfälle den ordinarie personlige assistenten är sjuk. Av praktiska skäl kan den enskilde välja att ansöka om insatsen vid regelbundna intervall, till exempel månadsvis eller halvårsvis.

Vi kommer ibland att be om ytterligare underlag då vi regelbundet gör fördjupade kontroller av ansökningarna.

Ansökan om sjuklön skickas till:

Kungsbacka kommun
Individ & Familjeomsorg
Sjuklön
434 81 Kungsbacka

Om du inte är nöjd med beslutet kan beslutet överklagas i allmän förvaltningsdomstol.

Uppgifter som kommunen behöver för utredning:

 • Ansökan som ska innehålla person- och kontaktuppgifter

  +
  • den assistansberättigades (brukarens) namn, personnummer, kontaktuppgifter
  • uppgifter om vilket konto som ersättningen ska utbetalas till
  • underskrift av den enskilde eller i vissa fall av ombudet
  • fullmakt från den enskilde där det framgår vem som i dennes ställe har rätt att ansöka om det ekonomiska stödet och att ta emot sådan ersättning från kommunen
  • kontaktuppgifter på eventuellt ombud
  • den assistansberättigades (eller dess företrädares) intyg att assistans har utförts, till exempel genom underskrift av tidrapporterna
  • kopia av läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjukperioden, sida två av läkarintyget där assistentens namn, personnummer samt period för sjukskrivning framgår är fullt tillräckligt.
 • Uppgifter som styrker att merkostnad uppkommit

  +
  • namn och personnummer på den personliga assistent som har varit sjuk, detta ska framgå av lönespecifikationen och den undertecknade kopian av sjukfrånvaroanmälan
  • kopia av tidrapport som visar när den ordinarie personliga assistenten har varit sjuk, undertecknad av den ordinarie personliga assistenten
  • kopia av vikariens tidrapport, underskriven av vikarien.
  • kopia av vikariens lönespecifikation

  Samtliga bilagor ska bifogas vid ansökningstillfället.

 • Uppgifter som visar merkostnadens storlek

  +

  uppgifter om: 

  • vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av
  • storlek på den sjuke ordinarie personlige assistentens lön (timlön eller månadslön). Detta styrks genom lönespecifikation.
  • storlek på sjuklön i kronor, styrks med lönespecifikation
  • storlek på semesterersättning i procent
  • storlek på lagstadgad arbetsgivaravgift i procent
  • storlek på kollektivavtalad pension i procent
  • om avtalsförsäkring i procent.

Kontakta gärna