Avgifter, ersättningar och bidrag

Bidrag och ersättningar

De flesta bidrag och ersättningar ansöker du om hos försäkringskassan. De här bidragen ansvarar kommunen för:

Bostadstillägg
Du som har hyreskontrakt i bostad med särskild service i Kungsbacka kommun ansöka om kommunalt bostadstillägg.

Information och ansökan om kommunalt bostadstillägg

Bostadsanpassning
Har du behov av ändringar i din bostad med anledning av en funktionsnedsättning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.  

Mer om bostadsanpassning 

Avgifter

För vissa av förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs insatser till dig med funktionsnedsättning tar vi ut en avgift. 

Bostad med särskild service

Bor du permanent i särskilt boende betalar du en hyra. Hyran regleras genom hyreslagstiftningen och du betalar hyran till hyresvärden eller via förvaltningen för Individ & Familjeomsorg. Du har rätt att söka bostadstillägg hos Försäkringskassan för din hyra.

Korttidsplats

Om du har en korttidsplats betalar du 196 kronor per dygn, varav 71 kronor är för omsorg och 125 kronor för mat. Ankomstdygnet är avgiftsbelagt och hemgångsdygnet är avgiftsbefriat.

Matdistribution

Du kan få färdiglagad mat hem till dig. Maten kostar 66 kronor per portion. Till detta kommer en kostnad på 18 kronor per portion för hemkörning av maten. Kostnaden faller inom ramen för omsorgstaxan.

Boendestöd

Du som har boendestöd i hemmet betalar 213 kronor per timma utifrån beviljad insats enligt arbetsplan. Du som är beviljad både hemtjänst och boendestöd betalar en timtaxa för de sammanlagda timmarna. 

Hemtjänst

Du som får hjälp av hemtjänsten betalar en avgift för den hjälp du får. Avgiften för hemtjänst kallas omsorgsavgift. Hur mycket du betalar i avgift beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får.

Omsorgsavgiftens storlek beror även på vilken inkomst du har. Från och med 2020 får avgiften inte överstiga 2 125 kronor per månad. Vi gör en individuell avgiftsberäkning där vi tar hänsyn till att du ska ha pengar över för personliga behov efter det att du betalat omsorgsavgiften och din bostadskostnad.

Trygghetslarm

Du kan få bistånd i form av trygghetslarm. Avgiften för trygghetslarm är 266 kronor per månad. I de fall avgiften för larm tillsammans med omsorgsavgiften överstiger
2 125 kronor per månad tar vi inte ut högre sammanlagd avgift än 2 125 kronor per månad.

Kontakta gärna

Avgiftsadministratör
0300-83 49 48

Avgiftsadministratör
0300-83 49 48