Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Om du har omfattande funktionshinder

För dig som har ett omfattande funktionshinder regleras vilket stöd du kan få i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I lagen står det att du måste ingå i någon av tre personkretsar för att få stöd enligt LSS.

 • Personkrets 1: Du som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personkrets 2: Du som har betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personkrets 3: Du som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte enbart beror på normalt åldrande - om funktionshindren är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed kräver ett omfattande behov av stöd eller service.

Det här stödet kan du söka enligt LSS

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistent 
 • Ledsagarservice 
 • Kontaktperson 
 • Avlösarservice i hemmet 
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
 • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år 
 • Boende i stödfamilj eller i bostad med särskild service för barn 
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 
 • Daglig verksamhet

Så fördelas ansvaret

I Kungsbacka kommun ansvarar förvaltningen för Individ & Familjeomsorg för de flesta av stödinsatserna som regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Några undantag är att förvaltningen för Förskola & Grundskola ansvarar för korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS. Landstinget ansvarar för råd och stöd. Försäkringskassan betalar assistansersättning när de grundläggande behoven kräver stöd i mer än 20 timmar per vecka.

Vid mindre funktionshinder

Om du inte har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen eller tillräckligt omfattande behov av hjälp kan du inte få hjälp enligt LSS, men du kan få det beviljat i form av bistånd genom socialstjänstlagen, SoL

Om du är berättigad till stöd prövas av handläggare. Om du har frågor eller vill ansöka om stöd kontaktar du en våra handläggare. Du kan läsa mer om kommunens stödinsatser och hur du kontaktar våra handläggare under rubrikerna i vänstermenyn.