Socialtjänstlagen

Om du har mindre funktionshinder

Du som inte har så omfattande funktonshinder och inte har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen kan söka om stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL. 

Stödet kan bestå av: 

  • Hjälp i hemmet 
  • Matdistribution 
  • Ledsagarservice
  • Trygghetslarm 
  • Avlösning i hemmet 
  • Sysselsättning 
  • Korttidsboende 
  • Bostad med särskild service
  • Omsorgsbidrag 
  • Socialpsykiatriskt stöd

Mer omfattande funktionshinder

Om du har mer omfattande funktonshinder kan du söka om stöd enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Om du har rätt till stöd prövas av våra handläggare. Du hittar kontaktuppgifter till handläggarna på informationssidorna om våra olika stödinsatser i vänstermenyn.