Tonåringar, alkohol och droger

Kungsbacka arbetar förebyggande för att minska ungas användning av alkohol, tobak och droger. Vi har samlat information, tips och länkar till dig som är förälder.

Tonåringar och alkohol

Tonåringar och droger

Tonåringar och tobak

Kungsbacka kommun har tillsammans med Region Halland och Polisen ett handlingsprogram för att arbeta alkohol- och drogförebyggande. Programmet hjälper till att arbeta målinriktat och samarbetet mellan de olika aktörerna förbättras.

Mål med det drogförebyggande arbetet

Kungsbacka kommuns övergripande mål i det drogförebyggande arbetet är att totalkonsumtionen av alkohol och tobak ska minska, att ingen ungdom ska göra sin alkohol- och tobaksdebut innan 18 års ålder och att kommunen ska vara fri från narkotika och dopning.

Som komplement till handlingsprogrammet finns en drogpolicy med en särskild handlingsplan som gäller hos kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor och särskolan. I den beskrivs vad personal på skolorna ska göra om de upptäcker eller misstänker att en elev använder droger.

Föräldragrupp

Samtalsmottagningen Vändpunkten anordnar en föräldragrupp för föräldrar till ungdomar upp till 20 år där ungdomen har en missbruksproblematik. Gruppen utgår från KBT-behandling och innehåller träning i kommunikation och förhållningssätt för anhöriga till personer med missbruksproblematik.

Du får möjlighet att lära dig nya sätt att hantera de negativa konsekvenserna som missbruket fått för dig och verktyg för hur du kan påverka ditt barn att minska sitt missbruk. Gruppen innehåller också information och stöd kring droger och hur man kan hantera svårigheterna i att ha ett barn som missbrukar.

Kontakta gärna