Tonåringar, alkohol och droger

Kungsbacka arbetar förebyggande för att minska ungas användning av alkohol, tobak och droger. Vi har samlat information, tips och länkar till dig som är förälder.

Tonåringar och alkohol

Tonåringar och droger

Tonåringar och tobak

Kungsbacka kommun har tillsammans med Region Halland och Polisen ett handlingsprogram för att arbeta alkohol- och drogförebyggande. Programmet hjälper till att arbeta målinriktat och samarbetet mellan de olika aktörerna förbättras.

Mål med det drogförebyggande arbetet

Kungsbacka kommuns övergripande mål i det drogförebyggande arbetet är att totalkonsumtionen av alkohol och tobak ska minska, att ingen ungdom ska göra sin alkohol- och tobaksdebut innan 18 års ålder och att kommunen ska vara fri från narkotika och dopning.

Som komplement till handlingsprogrammet finns en drogpolicy med en särskild handlingsplan som gäller hos kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor och särskolan. I den beskrivs vad personal på skolorna ska göra om de upptäcker eller misstänker att en elev använder droger.

Föräldragrupp

Samtalsmottagningen Vändpunkten anordnar en föräldragrupp för föräldrar till ungdomar upp till 20 år där ungdomen har en missbruksproblematik. Gruppen utgår från KBT-behandling och innehåller träning i kommunikation och förhållningssätt för anhöriga till personer med missbruksproblematik.

Du får möjlighet att lära dig nya sätt att hantera de negativa konsekvenserna som missbruket fått för dig och verktyg för hur du kan påverka ditt barn att minska sitt missbruk. Gruppen innehåller också information och stöd kring droger och hur man kan hantera svårigheterna i att ha ett barn som missbrukar.

Fakta om ungdomar och droger

Alkoholkonsumtionen och tobaksanvändandet bland Sveriges ungdomar har minskat under 2000-talet och färre ungdomar än någonsin dricker alkohol. Under samma tidsperiod har användningen av narkotika bland elever i årskurs nio däremot legat på en mer oförändrad nivå, medan en viss ökning av narkotikabruk har skett bland gymnasieungdomarna. Bland de elever som uppger att de någon gång har använt narkotika finns även en tendens till ökning vad gäller ett mer frekvent användande av narkotika.

Cannabis är det vanligaste narkotikapreparatet i både årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Ungdomars uppfattning om risken med att regelbundet använda cannabis har mellan år 1995 och år 2019 minskat från 92 procent till lägre än 58 procent.

Kungsbackas ungdomar och droger

Kungsbacka följer den nationella trenden där färre ungdomar konsumerar alkohol och använder tobak jämfört med tidigare år. Dock konsumerar ungdomarna i Kungsbacka något mer alkohol och använder narkotika i något högre utsträckning än ungdomar i närliggande kommuner, enligt Lupp-undersökningen 2017.

Kontakta gärna