Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande är barn och ungdomar under 18 år som har kommit till Sverige och sökt asyl utan att ha någon förälder eller annan vuxen med sig.

Kommunen blir anvisade ett antal ensamkommande varje år och vår uppgift är att utreda barnets behov och ta beslut om insatser och lämplig placering i boenden. Kommunen ansvarar för boende, skolundervisning, att utse en god man och bistår i efterforskning av anhöriga.

Om ett asylsökande ensamkommande barn fyller 18 år eller skrivs upp till myndig ålder övergår ansvaret för boende och uppehåll till Migrationsverket.

Om barnet har fått permanent uppehållstillstånd får de en så kallad särskilt förordnad vårdnadshavare. Kommunen ansvarar för fortsatta insatser under barnets uppväxt och för barnets integration i samhället.

Boende för ensamkommande barn

Ensamkommande barn ska så snabbt som möjligt få plats i en boendeform som är anpassad till barnets behov. Barnen ska, i möjligaste mån, placeras i boenden inom kommunen.Så många barn som möjligt ska placeras i familjehem. Barn som har förutsättningar att bo i stödboende ska placeras i ett sådant boende.

Ensamkommande barn kan placeras i stödboenden, dygnet runt-bemannande HVB-hem eller familjehem. På HVB-hemmen finn personal som är ett stöd för barnen i vardagen. Boendet ska vara så bra och hemliknande som möjligt där vardagen består av skolgång, matlagning, städning, läxläsning och intressanta fritidsaktiviteter.

Vill du hjälpa till?

Kommunen söker ofta personer som kan vara god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Läs mer under länkarna här nedan.

Vi söker också kontaktfamiljer. Vill du veta mer kan du kontakta kundcentret Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00, eller mejla till familjehem@kungsbacka.se 

Vad innebär det att vara god man för ensamkommande barn?

En god man fungerar som en juridisk företrädare under en begränsad tid. Den gode mannen ersätter förmyndare och vårdnadshavare. 

Om och när sedan barnet får permanent uppehållstillstånd ersätts den gode mannen av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Fram tills dess ska den gode mannen se till att barnet får ID-handlingar, blir folkbokfört, hjälpa till med att öppna bankkonton, med mera.
Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ansvarar för barnet tills det fyller 18 år och blir myndig. Vårdnadshavaren ser till att barnet får vad han eller hon behöver inom skola, sjukvård, myndigheter och omsorg. Vårdnadshavaren hjälper också till med den långsiktiga planeringen för barnets framtid.

Vad händer om ensamkommande inte har besked om asyl när de fyller 18 år?

Enligt de lagar och riktlinjer som Kungsbacka kommun följer övergår ansvaret för de asylsökande till Migrationsverket efter den dagen som de har fyllt 18 år. Det gäller bland annat boende. Undantag gäller för de ungdomar som har ett omfattande vårdbehov. Om vårdbehovet bedöms som omfattande erbjuds fortsatt boende inom kommunens omsorg.

Vad gäller skolgång så finns det även där en lagstiftning som kommunen följer. En ungdom som har påbörjat ett program innan fyllda 18 år har rätt att slutföra programmet, antingen i Kungsbacka eller i en ny kommun.

Finns det politiska beslut i Kungsbacka om en mer generös linje?

Det finns inget politiskt beslut som innebär extra ekonomiska utrymmen för ensamkommande barn efter den dag då fyllt 18, utan kommunen följer riktlinjer som har tagits fram genom lagstiftningen.