Nyanländ: från skola till jobb

Under en tvåårsperiod har nyanlända en etableringsplan hos arbetsförmedlingen. Kommunen arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen för att nyanlända kommer ut i arbetslivet innan deras etableringsprogram avslutas.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för samordning och insatser kopplade till arbetsmarknaden för nyanlända vuxna med uppehållstillstånd. Kommunen ansvarar för vissa av dessa etableringsinsatser och kan även komplettera etableringsarbetet utöver den handlingsplan som Arbetsförmedlingen tagit fram.

Finns det jobb?

Arbetslösheten i Kungsbacka kommun är låg jämfört med andra kommuner
i Sverige. Det finns ett stort behov eller brist på personal inom flera branscher. Här kan nyanlända bidra till kompetensförsörjningen och vår gemensamma välfärd.

Det behövs fler människor som arbetar för att försörja en åldrande befolkning
och företag behöver kunna anställa för att fortsätta växa.

Kommunen och arbetsförmedlingen har ett tätt samarbete för att nyanlända ska komma i jobb.

Hur tar skolan emot nyanlända barn och ungdomar?

I förskolan och grundskolan börjar nyanlända elever direkt i en vanlig klass. De som ännu inte har lärt sig svenska så bra kan också få studiehandledning på sitt modersmål, för att lättare ta till sig undervisningen och som stöd för att lära sig svenska språket.

På gymnasiet finns Språkintroduktion. Det är en utbildning för att nyanlända så snabbt som möjligt ska lära sig svenska språket. Målet är att de ska bli behöriga för att kunna söka in på ett nationellt gymnasieprogram.