Vanliga frågor och svar om mottagandet av nyanlända och ensamkommande

Här hittar du vanliga frågor och svar om asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn och unga i Kungsbacka kommun.
 • Asylsökande, nyanlända, ensamkommande barn – vad betyder det?

  +

  Nyanlända 

  Vuxna eller familjer som är mottagna i en kommun och som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer är nyanlända. En person är nyanländ under tiden som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser.

  Anvisade nyanlända 

  Vuxna eller familjer med uppehållstillstånd som anvisats till kommunen av Migrationsverket. Dessa personer är kommunen skyldig att ordna boende till.

  Ensamkommande

  Asylsökande barn och unga som kommit till Sverige utan föräldrar eller vårdnadshavare och som anvisats till kommunen av Migrationsverket.

  Flyktingar

  Asylsökande vuxna och familjer som ännu inte fått uppehållstillstånd. Migrationsverket ansvarar för flyktingar.

 • Hur kan allmänheten bidra till en god integration och inkludering?

  +

  Engagemang från privatpersoner och företag är ett viktigt steg för att nå en god integration samtidigt som du får chans att lära känna några av våra nya kommuninvånare. På sidan För dig som vill hjälpa berättar vi om sju olika sätt att hjälpa en nyanländ. Klicka in på För dig som vill hjälpa redan idag.

 • Vilket ansvar har kommunen för nyanlända vuxna och barn?

  +

  Enligt bosättningslagen är Kungsbacka kommun, liksom alla andra kommuner i Sverige, ansvarig för att ta emot ensamkommande barn och nyanlända, som bosätter och etablerar sig här.

  Det innebär att kommunen har ett ansvar för:

  Ensamkommande barn

  • Utreda barnets behov, placering i lämpligt boende
  • Utse god man
  • Skolgång
  • Insatser under barnets uppväxt
  • Integration, etablering och efterforskande om familjemedlemmar om barnet får uppehållstillstånd.

  Nyanlända

  • Boende för anvisade
  • SFI och samhällsorientering
  • Vuxenutbildning
  • Förskola och skola
  • Vid behov kompletterande försörjningsstöd

  Asylsökande barn, ej ensamkommande

  • Erbjuda förskola från 3 års ålder, erbjuda skolgång

  Asylsökande vuxna

  • Erbjuda gymnasium om påbörjat innan 18 års ålder

   

  Nyanlända ska ha tillgång till övrig kommunal verksamhet och service, på samma villkor som andra kommuninvånare.

 • Vad är inte en kommuns ansvar?

  +

  Kommunen ansvarar inte för att ordna boende till ensamkommande som har fyllt 18 år innan de har fått besked om uppehållstillstånd. Detta eftersom det är Migrationsverket som ansvarar för asylsökande. Kommunen ansvarar inte heller för bosättning av tillståndssökande. Kommunen ansvarar inte för att ordna boende för anhöriga till anvisade. Dessa är att jämställa med vilken annan person som helst som flyttar in i kommunen.

 • Vad är målet med kommunens mottagning av nyanlända?

  +

  Vi strävar efter en snabb integration i samhället. Det gör vi bland annat genom ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen för att nyanlända ska komma ut i arbetslivet innan deras tvååriga etableringsprogram avslutas.

  Nyanlända ska få en snabb, individanpassad och effektiv undervisning. En effektiv etablering av nyanlända vuxna är beroende av att vi erbjuder deras barn en god utbildning i en trygg miljö, som stimulerar utveckling och lärande.

 • Hur många nyanlända blir anvisade till Kungsbacka?

  +

  Under 2018 ska Kungsbacka kommun ta emot ca 330 personer för bosättning. Utöver detta bosätter sig anhöriga och andra nyanlända på egen hand i kommunen.

  Mellan 2015 och 2017 har Kungsbacka kommun sammanlagt tagit emot 724 nyanlända vuxna och barn. De flesta, 408 personer, togs emot under 2017. Som jämförelse har Kungsbackas befolkning i snitt ökat med cirka 1000 inflyttade personer varje år under de senaste 10 åren (2007-2017), men med en variation på ca 600 personer under år 2013 till som mest ca 1500 personer under år 2017.

 • Hur länge är man nyanländ?

  +

  Under två till tre år. Det är under den tiden som nyanlända har ett etableringsprogram genom Arbetsförmedlingen. Under den tiden lär de sig svenska, går kurs i samhällsorientering, och får stöd att komma i arbete. 

 • Hur integreras de nyanlända?

  +

  Under en tvåårig etableringsperiod läser nyanlända Svenska för invandrare, SFI, de går en obligatorisk kurs i samhällsorientering samt får arbetsförberedande aktiviteter. 

  Arbetsförmedlingen leder etableringen i samverkan med kommunen. Genom aktiviteter som språkvän, språkcaféer och samverkan med idrotts- och föreningslivet arbetar Kungsbacka kommun för den sociala integrationen och inkluderingen i samhället. Läs mer om hur du kan engagera dig som språkvän och i språkcaféer på vår sida För dig som  vill hjälpa nyanlända.

 • Kan kommunen säga nej till att ta emot nyanlända?

  +

  Nej, ingen kommun kan säga nej till anvisade nyanlända. Enligt en lag som trädde i kraft i mars 2016 måste alla kommuner dela på ansvaret att ta emot nyanlända som anvisas hit och ordna boende.

 • Det är bostadsbrist i Kungsbacka. Var ska alla nyanlända bo?

  +

  Kungsbacka är en växande kommun och har, liksom de flesta kommuner i Sverige, bostadsbrist. Vår ambition är att ett erbjuda ett långsiktigt boende och vi kan genom samarbete med Eksta AB och andra fastighetsägare förmedla ett visst antal lägenheter per år. Det räcker inte, vilket innebär att många nyanlända under en kortare eller längre tid behöver bo i ett så kallat genomgångsboende till dess att de erbjuds ett mer långsiktigt boende.

  Kommunen har tagit en rad olika beslut för att öka bostadsbyggandet för alla grupper i samhället,  3500-4000 fler bostäder ska byggas på en femårsperiod.

  Kungsbacka kommun söker privatpersoner och företag som har en lägenhet, ett rum eller hus att hyra ut. Har du boende att erbjuda? På sidan Hyr ut till nyanlända kan du snabbt och enkelt fylla i ett formulär som skickas till en bostadsplanerare, som sedan kommer att kontakta dig.

 • Hur mycket får en nyanländ familj i månadsersättning?

  +

  Försäkringskassan är den myndighet som ansvarar för den så kallade etableringsersättningen som en nyanländ kan ha rätt till. Läs mer om etableringsersättning direkt på Försäkringskassans hemsida.

 • Hur finansieras mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn till Kungsbacka kommun?

  +

  För varje nyanländ får kommunen en ersättning som ska täcka kostnader för etableringsinsatser. Till exempel:

  • Mottagande och praktisk hjälp vid bosättning.
  • Särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera.
  • Utbildning i svenska för invandrare.
  • Samhällsorientering.
  • Tolk.
  • Andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället.
  • Vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration.

  På Migrationsverkets hemsida hittar du aktuella ersättningsnivåer:
  Ersättningar till kommunen för de som anvisats till Kungsbacka