Krisberedskap

I Kungsbacka kommun finns god beredskap om det skulle inträffa en stor olycka eller annan händelse.

Här på webbplatsen informerar vi så snart kommunens verksamheter påverkas av olyckor och händelser, till exempel om skolor och fritidsanläggningar måste stängas.

Vid svåra väderförhållanden informerar vi som regel när SMHI har lämnat en så kallad Klass-2-varning, vilket innebär stor fara för allmänheten.

Läs mer om SMHI:s varningsklasser under länken nedan.

Krisledningsgruppen leder krisarbetet

Om en stor olycka eller annan händelse, som påverkar många människor i kommunen, skulle inträffa kallas kommunens krisledningsgrupp samman.

Krisledningsgruppen leder och samordnar arbetet. Det kan till exempel vara att stänga skolor vid snöoväder, att prioritera reservkraften vid ett långvarigt elbortfall eller att ordna transporter av personal och medborgare.

Ledningsgruppen sköter även kontakterna med massmedia.

Krisledningsgruppen består av tjänstemän från kommunens förvaltningar. Om krisen kräver politiska beslut kallas krisledningsnämnden in.

Information via kommunens webbplats 

På kommunens webbplats www.kungbacka.se och via kundcentret Kungsbacka direkt 0300-83 40 00 lämnar vi den första informationen om en stor olycka eller kris inträffat.

Om det krävs, öppnar vi även en särskild upplysningscentral för information via telefon och e-post.

Information lämnas även via Radio Halland på frekvens 101,3 och Radio Göteborg på frekvens 101,9.

Det är viktigt att inga motstridiga eller felaktiga uppgifter sprids. Därför är den information som går ut från kommunen alltid godkänd av krisledningsgruppen.

På webbplatsen www.kungsbacka.se samlas all information från krisledningsgruppen. Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt och upplysningscentralen hämtar sin information från webbplatsen. Om vi behöver informera via andra kanaler hämtar vi även den informationen från webbplatsen.

All information om en krissituation på webbplatsen är godkänd av krisledningsgruppen.  

POSOM tar hand om människor i akut kris

Vid en stor olycka är det viktigt att ta hand om chockade människor direkt på plats för att de så snabbt som möjligt ska få bearbeta traumatiska upplevelser.

I Kungsbacka kommun finns en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande av människor vid stora olyckor och katastrofer, POSOM. Kommunens Individ & familjeomsorg är ansvarig för verksamheten, och kontaktas av den räddningstjänst, polis eller sjukvård som finns på olycksplatsen.

Om kommunens krisledningsgrupp bedömer att det behövs stöd till människor kontaktar man POSOM:s ledningsgrupp, som beslutar om stödcentra som ska öppnas. Stödcentret tar hand om både direkt och indirekt drabbade.

Arbetet vid stödcentrat ska förebygga psykisk ohälsa på sikt. De människor som kallas in till krisarbetet på ett stödcenter är speciellt utvalda. Alla är vana att arbeta med psykosociala frågor. POSOM:s ledningsgrupp beslutar om vilka insatser som behövs.

Vid akut nödsituation ring alltid 112 för räddningstjänst, ambulans eller polis.

Praktiska råd

På webbplatsen DinSäkerhet.se finns goda och praktiska råd om hur vi skyddar oss och våra anhöriga i olika situationer. Myndigheten för säkerhet och beredskap, MSB, ansvarar för informationen på webbplatsen DinSäkerhet.se. Länk hittar du nedan.

Kontakta gärna

Kontakta gärna