Krisberedskap

I Kungsbacka kommun finns god beredskap om det skulle inträffa en allvarlig händelse, kris eller annan samhällsstörning.

Krisberedskapen bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande samhällsstörningar. Vid allvarliga händelser eller kriser i samhället kan resurserna behöva förstärkas.

Här på webbplatsen informerar vi så snart kommunens verksamheter påverkas av större kriser och samhällsstörningar.

Krisledningsorganisationen leder krisarbetet

Kommunens Tjänsteman i Beredskap (TiB) har beredskap dygnet runt, årets alla dagar, med syfte att upprätthålla en god beredskap.

Vid en samhällsstörning och extraordinär händelse kan kommunens resurser och åtgärder behöva samordnas och kommunens krisledningsorganisation sammankallas.

Krisledningsorganisationen leder och samordnar arbetet kommunövergripande. Organisationen består av tjänstemän från flera förvaltningar som är regelbundet utbildade och övade i stabsarbete. Vanligtvis leds krisledningsorganisationen av en stabschef. Andra vanliga funktioner är kommunikation, logistik, samverkan och analys, men vilka funktioner som sitter med i krisledningsorganisationen kan variera beroende på händelse. 

Om krisen kräver skyndsamma politiska beslut kallas krisledningsnämnden in. I Kungsbacka utgörs krisledningsnämnden av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Information via kommunens webbplats 

På kommunens webbplats www.kungbacka.se och via kundcentret Kungsbacka direkt 0300-83 40 00 lämnar vi den första informationen om en stor kris eller samhällsstörning inträffat.

Om det krävs, öppnar vi även en särskild upplysningscentral för information via telefon och e-post.

Information kan även lämnas via Radio Halland på frekvens 101,3 och Radio Göteborg på frekvens 101,9.

Det är viktigt att inga motstridiga eller felaktiga uppgifter sprids. Därför är den information som går ut från kommunen alltid godkänd av krisledningsorganisationen.

På vår webbplats www.kungsbacka.se samlar vi all information. Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt och upplysningscentralen hämtar sin information från webbplatsen. Om vi behöver informera via andra kanaler hämtar vi även den informationen från webbplatsen. 

Krisstöd tar hand om människor i akut kris

Vid en stor olycka är det viktigt att ta hand om chockade människor direkt på plats för att de snabbt ska få möjlighet att bearbeta traumatiska upplevelser.

I Kungsbacka kommun finns krisstöd för psykiskt och socialt omhändertagande av människor vid stora olyckor och katastrofer. Kommunens Individ & familjeomsorg är ansvarig för verksamheten.

För att aktivera krisstöd krävs en bedömning i varje enskilt fall. Den initiala bedömningen genomförs ofta av polisens insatsledare eller räddningstjänstens räddningsledare i anslutning till händelsen eller olycksplatsen.

Dessa lämnar sin bedömning till kommunens Tjänsteman i beredskap, TiB, som vid behov kontaktar den operativa ledningsgruppen för Krisstöd. Ledningsgruppen ansvarar för att leda och koordinera det aktuella arbetet.

Vid akut nödsituation ring alltid 112 för räddningstjänst, ambulans eller polis.

Praktiska råd

Webbplatsen www.DinSäkerhet.se ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme. Här finns också tips om krisberedskap, det vill säga hur du ska kunna klara dig utan viktiga samhällsfunktioner som exempelvis vatten, värme, el och transporter under en kortare tid.

Myndigheten för säkerhet och beredskap, MSB, ansvarar för informationen på webbplatsen DinSäkerhet.se. Länk hittar du nedan.

Kontakta gärna

Kontakta gärna