För dig som har barn i förskola och grundskola

Kungsbacka kommuns förskolor och grundskolor är fortsatt öppna som vanligt. Om det blir aktuellt att stänga får du som är vårdnadshavare information direkt från oss.

Frågor och svar

 • Hur länge ska barn som är sjuka med förkylningssymtom stanna hemma? (uppdaterad 2 september)

  +

  Så här i början av terminen är det vanligt att barn och elever blir förkylda, alla förkylningssymtom är dock inte corona. Det kommer en hel del frågor som handlar om när barn ska få komma till förskolan eller skolan när hen varit sjuk. Viktigt för alla att ha med sig är att det är svårt att ha ett svar i alla olika situationer. Det vi har att hålla oss till är Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi tar också stöd från vår skolläkare om vad som är viktigt. Sammantaget innebär rekommendationerna att:

  • Barn ska precis som alla andra stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Barnet ska känna sig frisk och vara symtomfritt i minst två dagar innan hen kommer tillbaka.
  • Om det gått sju dagar efter insjuknandet och barnet fortfarande har lindriga symtom, till exempel torrhosta eller lite nästäppa men i övrigt är piggt och inte haft feber på två dagar kan hen komma till förskolan eller skolan.

  Provtagning av barn för covid-19

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning riktad till regionerna när det gäller testning av barn och unga. I vägledningen rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn i förskoleklass och i grundskolan testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. 

  Om inget prov tas och barnet fortfarande har lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, framhåller FHM att när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske, även om inget prov tagits. Enligt Folkhälsomyndighetens frågor och svar ska den som varit sjuk men inte haft covid-19 vara feberfri och känna sig frisk innan återgång till skolan eller förskolan men det behöver inte ha gått minst sju dagar sedan hen blev sjuk. 

  När det gäller barn i förskolan är rekommendationen att de i första hand ska stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. De rekommenderas att komma tillbaka efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symptom när det har gått sju dagar efter insjuknandet.

  Förskola & Grundskola följer aktivt de rekommendationer som FHM ger och uppdaterar vår information utifrån dessa. När det gäller frågor om testning av barn hänvisar vi vårdnadshavare till sin vårdcentral eller 1177.se.

  Källa/Mer information:

  Barn och unga med symptom rekommenderas testning. Nyhet från Folkhälsomyndigheten 31 augusti

  Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om den nya sjukdomen covid-19

  Hur länge ska man stanna hemma. Folkhälsomyndighetens frågor och svar

 • Vad händer vid terminsstart och hur får jag information?

  +

  Det står nu klart att de begräsningar och rekommendationer som gällde i våras kommer gälla även under höstterminen.

  Du får information från förskolan, skolan inför skolstart om vad som gäller samt att vi publicerar information på kungsbacka.se vid behov

 • Kommer Kungsbacka kommun att stänga för- och grundskolor?

  +

  Vi följer noga utvecklingen samt beslut och rekommendationer från regering och myndigheter när det gäller stängning. Det är i dagsläget inte aktuellt att stänga någon av kommunens förskolor eller grundskoler. 

  Det finns nu bestämmelser på plats som gör att vi kan stänga om myndigheterna anser att vi ska göra det utifrån ett smittskyddsperspektiv. Om vi får ett beslut om detta informerar vi dig snarast via V-klass om vad som gäller för ditt barn. Om skolan stängs så får eleverna distansundervisning. 

 • Vad gäller för föräldrar som arbetar inom samhällsviktig verksamhet som har barn i för eller grundskola, om dessa skulle stänga?(uppdaterad 3 april)

  +

  Förskolor och grundskolor är öppna som vanligt. Klicka på länken nedan för information om vad som gäller för rätt till barnomsorg  i det fall våra verksamheter skulle behöva stänga.  I det fall vi skulle behöva stänga kontaktar vi alla vårdnadshavare med information och instruktioner när det gäller behov av barnomsorg utifrån de bestämmelser som nu finns.

  Barnomsorg vid samhällsviktig verksamhet  

 • Vi har ingen dator eller internetuppkoppling, förväntas vi ha detta för att mitt barn ska kunna delta i eventuell distansundervisning?

  +

  Nej, i det fallet att det skulle behövas ansvarar skolan för att ditt barn får uppgifter och material som hen kan arbeta med, utifrån era förutsättningar. 

 • Jag har blivit permitterad, hur påverkar det omsorgen för mitt barn?

  +

  Tillsvidare kan ditt barn komma till förskolan som vanligt. Det är en helt ny situation vi står inför. Du betalar avgift som vanligt, även om du skulle välja att ha ditt barn hemma.

 • Vad gäller för barn till föräldralediga och arbetslösa som har rätt till 15 timmar på förskola? ( uppdatera 13 augusti)

  +

  Det finns i inget stöd skollagen om att utesluta vissa grupper från barnomsorg, till exempel allmän förskola, omsorg för föräldralediga eller arbetssökande. Kungsbacka kommun har därmed inte fattat något beslut om att vissa grupper inte har rätt till barnsomsorg.

  Under våren bad vi dig som inte i hade behov av omsorg att om möjligt behålla barnet hemma.  Vi har nu inför hösten ett stabilt läge när det gäller bemanning och  välkomnar alla friska barn till förskolan och fritids med utgångspunkt från våra regler om rätt till plats.

  I enlighet med våra regler när det gäller force majeur görs inget avdrag när det gäller avgiften om barnet varit hemma utifrån uppmaningen i våras.

  Länk till våra regler

 • Kan jag förlora min plats om jag håller mitt barn hemma i enlighet med er uppmaning?

  +

  Med anledning av att vi under våren har ett läge som innebär vi kan räkna med situationer där personalbrist kan uppstå om många blir sjuka har vi en generell uppmaning till vårdnadshavare med barn som inte har omsorgsbehov att, om det är möjligt, stanna hemma från förskola och fritidshem.

  I det fall ett läge uppstår då ett barn varit hemma i närmare 3 månader, vilket är gränsen för att behålla sin plats, kommer rektor att undersöka orsak till frånvaro. I det fall frånvaron bedöms bero på förvaltningens uppmaning utifrån den särskilda situation som nu gäller kommer barnet kunna behålla platsen.

 • Kommer det bli avdrag på avgiften till förskola om jag måste vara hemma med mitt barn som har lindriga förkylningssymptom?

  +

  Om du är hemma med ditt barn för att det är sjukt så gäller nu precis som vanligt att inget avdrag på avgiften sker. 

 • Hur blir det med avgiften om förskolan stänger och jag inte har rätt till omsorg utifrån bestämmelser om samhällsviktig verksamhet?

  +

  Om vi får besked från våra myndigheter att vi måste stänga, har vi ännu inget besked till dig som vårdnadshavare om hur avgiften ska hanteras för de som då inte har rätt till omsorg.

 • Kommer det ske förändringar i skolmatserveringen? (uppdaterad 1 april 2020)

  +

  Skolmatserveringens bufféer berörs inte av de nya föreskrifterna för restauranger när det gäller bordsservering. Barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan.

  Kungsbacka kommun följer myndigheternas rekommendationer och strävar efter att organisera för att minska trängsel i matsalarna i enlighet med dessa.

  Information om vad som gäller för måltider och skolor finns på  Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens hemsida.

  Livsmedelsverket - Coronavirus - Offentliga kök

  Folkhälsomyndigheten - Information till skola och förskola om covid-19

   

   

 • Varför är måltidsutbudet för barnen förändrat?

  +

  Bakgrunden till förändringen är att säkerställa bra måltider även vid brist på måltidspersonal. Det handlar om att vi enbart erbjuder en rätt, att snabba förändringar kan ske i menyn samt att salladsbuffén begränsas något.

 • Hur ser rutinerna ut kring städning av kommunens lokaler, exempelvis skolor?

  +

  Lokalvård städar utifrån framtagna rutiner och städinstruktioner, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En av dessa rutiner är att vi nu lägger extra fokus på att rengöra beröringspunkter. Med beröringspunkter menas sådant som dörrhandtag, strömbrytare och ledstänger. 

  Vi städar med städdukar och moppar som förimpregnerats med ett milt alkaliskt allrengöringsmedel.

  Vi gör nu även extrakontroller för att se till att det finns tvål och pappershanddukar på samtliga toaletter. Vi arbetar också aktivt med att informera om hygienrutiner i alla våra verksamheter, så väl lokaler som fordon.

 • Hur blir det med prao? ( uppdaterad 2 september)

  +

  Vårens PRAO-veckor blev inställda mot bakgrund av att det inte fanns möjlighet att ta emot elever. Planen var att istället ha praoperioderna i höst. Det står nu dock klart att vi inte kommer kunna genomföra Prao på vanligt sätt för de elever som skulle haft detta kommande läsår, det vill säga de som då går i årskurs 9.

  Bakgrunden är dels en bedömning att det är viktig att eleverna är i skolan så mycket som möjligt men också att det ännu råder osäkerhet kring hur tillgången till prao-platser kommer se ut. Istället för prao kommer eleverna få vara med om andra arbetslivsorienterande aktiviteter som ska ge dem både kunskaper om arbetslivet och om sina styrkor och förmågor så att de får stöd i sina val inför framtiden. Ett upplägg för detta är framtaget för samtliga skolor. Upplägget innebär en möjlighet att välja mellan olika varianter och genomförandet av PRAO kan därmed skilja sig åt mellan olika skolor.

 • Hur blir det med skolavslutningar i grundskolan? (uppdaterad 24 april)

  +

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor ska begränsa sina sociala kontakter i så hög grad som möjligt och det påverkar hur skolavslutningar kan utformas. Vi kommer inte kunna samla anhöriga på det sätt som vi traditionsenligt annars brukar göra. Men elevernas framgångar ska ändå firas med så mycket festligheter som kan men det kommer att ske klassvis och utan anhöriga. Vårdnadshavare kommer få information från sin skola.  

 • Får vårdnadshavare information vid bekräftade fall av smitta i för- eller grundskolor?

  +

  Nej. Kungsbacka kommun kan informera om och när det finns konstaterad smitta i våra verksamheter men inte var eller hur många. Om vi får instruktioner att vidta särskilda åtgärder för att begränsa smittspridning är det i så fall det vi ger information om. 

  I förskolan råder stark sekretess. Det betyder att de som arbetar där inte får röja uppgifter om barns eller närståendes personliga förhållanden om det finns minsta risk att det kan leda till att barnet eller barnets närstående tar skada. 

  Skolan har som regel inte lika starka sekretessbestämmelser som förskolan men även här gäller sekretess för känsliga uppgifter, till exempel det som handlar om elevhälsa.

  I många fall kommer varken förskolan, skolan eller den som blir sjuk att veta vilken sjukdom hen haft.

  Så kommunicerar vi bekräftad smitta i verksamhet

  Vilka uppgifter om en person som får spridas av förskola och skolas chefer och medarbetare regleras bland annat i offentlighets- och sekretesslagen, OSL.

Håll sjuka barn hemma 

Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att förhindra snabb smittspridning. Barn och elever med lindriga förkylningssymtom får inte komma till förskola och skola. Friska barn och elever ska komma till förskola och skola. För information om hur länge ett bar ska vara hemma, se frågor och svar ovan på denna sida.

Om andra personer i familjen är sjuka och du som vårdnadshavare känner dig osäker på ditt barns förmåga att tidigt kunna signalera symtom på sjukdom, bör du enligt Region Hallands rekommendationer hålla ditt barn hemma. 

Inställda resor och utbyten

Vi undviker utflykter och utbyten som innebär att man träffar många andra som man inte annars träffar. Undantag kan vara det som innebär hinder för betyg och bedömning. Vid tveksamhet stämmer rektor stämma av med skolchef.

Timvikarier

Under våren hade Förskola & Grundskola en inriktning som innebar att vi inte anlitade timvikarier i förskolan i syfte att frigöra dessa för kommunens vård och omsorgsförvaltningar. Syftet var att göra fler vikarier tillgängliga för de områden där våra invånares behov behöver prioriteras. Inriktningen gäller inte längre och förskolor kan ta in timvikarier när det finns behov som inte kan lösas genom den egna bemanningen. 

Öppna förskolor

Kommunens öppna förskolor öppnar i augusti efter att ha varit stängda under våren. Det kommer erbjudas verksamhet för barn och vuxna i utomhus. Mer information finns via länken nedan

Öppna förskolan

PRAO

Vårens PRAO-veckor ställdes in och i höst kommer upplägget att se annorlunda ut på grund av rådande läge. Vi arbetar med upplägget och informerar berörda elever när det blir dags.  

Följer rekommendationer

Folkhälsomyndigheten och Skolverket ger råd till skolor och lämnar också förslag till åtgärder som en skola kan genomföra för att bidra till att minska risken för smittspridning. Förskola & Grundskola följer rekommendationerna så långt det är möjligt. Du kan ta del av råden på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Samhällsviktig verksamhet och distansundervisning

Om det skulle bli aktuellt att stänga en förskola eller skola så får vårdnadshavare som arbetar inom det som är samhällsviktig verksamhet omsorg för sitt barn. Elever i skolan får distansundervisning.

Läget i Förskola & Grundskola under presskonferens 18 mars 

Vid en presskonferens onsdag den 18 mars berättade skolchef Maria Andersson om de senaste dagarnas beslut och förberedelserna för kommande veckor inom Förskola & Grundskola. 

Information om Covid-19 på andra språk