För dig som har barn i förskola och grundskola

Kungsbacka kommuns förskolor och grundskolor är fortsatt öppna som vanligt. Om det skulle bli aktuellt att stänga får du som är vårdnadshavare information direkt från oss.

Frågor och svar

 • Kommer Kungsbacka kommun att stänga för- och grundskolor?

  +

  Vi följer noga utvecklingen samt beslut och rekommendationer från regering och myndigheter när det gäller stängning. Det är i dagsläget inte aktuellt att stänga någon av kommunens förskolor eller grundskoler. 

  Det finns nu bestämmelser på plats som gör att vi kan stänga om myndigheterna anser att vi ska göra det utifrån ett smittskyddsperspektiv. Om vi får ett beslut om detta informerar vi dig snarast via V-klass om vad som gäller för ditt barn. Om skolan stängs så får eleverna distansundervisning. 

 • Vad gäller för föräldrar som arbetar inom samhällsviktig verksamhet som har barn i för eller grundskola, om dessa skulle stänga?(uppdaterad 3 april)

  +

  Förskolor och grundskolor är öppna som vanligt. Klicka på länken nedan för information om vad som gäller för rätt till barnomsorg  i det fall våra verksamheter skulle behöva stänga.  I det fall vi skulle behöva stänga kontaktar vi alla vårdnadshavare med information och instruktioner när det gäller behov av barnomsorg utifrån de bestämmelser som nu finns.

  Barnomsorg vid samhällsviktig verksamhet  

 • Vi har ingen dator eller internetuppkoppling, förväntas vi ha detta för att mitt barn ska kunna delta i eventuell distansundervisning?

  +

  Nej, i det fallet att det skulle behövas ansvarar skolan för att ditt barn får uppgifter och material som hen kan arbeta med, utifrån era förutsättningar. 

 • Jag har blivit permitterad, hur påverkar det omsorgen för mitt barn?

  +

  Tillsvidare kan ditt barn komma till förskolan som vanligt. Det är en helt ny situation vi står inför och vi utreder därför tillsammans med andra kommuner i Sverige hur vi ska göra med barnomsorg när en vårdnadshavare blir permitterad. Vi kommer inom kort att informera om vad som ska gälla. Du betalar avgift som vanligt, även om du skulle välja att ha ditt barn hemma.

 • Vad gäller för barn till föräldralediga och arbetslösa som har rätt till 15 timmar på förskola? ( uppdaterad 1 april 2020)

  +

  Det finns i inget stöd skollagen om att utesluta vissa grupper från barnomsorg, till exempel allmän förskola, omsorg för föräldralediga eller arbetssökande. Kungsbacka kommun har därmed inte fattat något beslut om att vissa grupper inte har rätt till barnsomsorg. Vi uppmanar istället vårdnadshavare med barn som inte har omsorgsbehov att, om det är möjligt,stanna hemma från förskola och fritidshem; Vi har idag ett läge som innebär att vi kan räkna med situationer där personalbrist kan uppstå om många blir sjuka och vi behöver också alla ta gemensamt ansvar för att bidra till minskade kontakter mellan människor. Vi vill samtidigt vara lyhörda för barnens behov och vi vet att dessa kan se väldigt olika ut.

  I enlighet med våra regler när det gäller force majeur görs inget avdrag när det gäller avgiften om barnet är hemma utifrån ovan.

  Länk till våra regler

 • Kan jag förlora min plats om jag håller mitt barn hemma i enlighet med er uppmaning?

  +

  Med anledning av att vi under våren har ett läge som innebär vi kan räkna med situationer där personalbrist kan uppstå om många blir sjuka har vi en generell uppmaning till vårdnadshavare med barn som inte har omsorgsbehov att, om det är möjligt, stanna hemma från förskola och fritidshem.

  I det fall ett läge uppstår då ett barn varit hemma i närmare 3 månader, vilket är gränsen för att behålla sin plats, kommer rektor att undersöka orsak till frånvaro. I det fall frånvaron bedöms bero på förvaltningens uppmaning utifrån den särskilda situation som nu gäller kommer barnet kunna behålla platsen.

 • Kommer det bli avdrag på avgiften till förskola om jag måste vara hemma med mitt barn som har lindriga förkylningssymptom?

  +

  Om du är hemma med ditt barn för att det är sjukt så gäller nu precis som vanligt att inget avdrag på avgiften sker. 

 • Hur blir det med avgiften om förskolan stänger och jag inte har rätt till omsorg utifrån bestämmelser om samhällsviktig verksamhet?

  +

  Om vi får besked från våra myndigheter att vi måste stänga, har vi ännu inget besked till dig som vårdnadshavare om hur avgiften ska hanteras för de som då inte har rätt till omsorg.

 • Kommer det ske förändringar i skolmatserveringen? (uppdaterad 1 april 2020)

  +

  Skolmatserveringens bufféer berörs inte av de nya föreskrifterna för restauranger när det gäller bordsservering. Barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan.

  Kungsbacka kommun följer myndigheternas rekommendationer och strävar efter att organisera för att minska trängsel i matsalarna i enlighet med dessa.

  Information om vad som gäller för måltider och skolor finns på  Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens hemsida.

  Livsmedelsverket - Coronavirus - Offentliga kök

  Folkhälsomyndigheten - Information till skola och förskola om covid-19

   

   

 • Varför är måltidsutbudet för barnen förändrat?

  +

  Bakgrunden till förändringen är att säkerställa bra måltider även vid brist på måltidspersonal. Det handlar om att vi enbart erbjuder en rätt, att snabba förändringar kan ske i menyn samt att salladsbuffén begränsas något.

 • Hur ser rutinerna ut kring städning av kommunens lokaler, exempelvis skolor?

  +

  Lokalvård städar utifrån framtagna rutiner och städinstruktioner, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En av dessa rutiner är att vi nu lägger extra fokus på att rengöra beröringspunkter. Med beröringspunkter menas sådant som dörrhandtag, strömbrytare och ledstänger. 

  Vi städar med städdukar och moppar som förimpregnerats med ett milt alkaliskt allrengöringsmedel.

  Vi gör nu även extrakontroller för att se till att det finns tvål och pappershanddukar på samtliga toaletter. Vi arbetar också aktivt med att informera om hygienrutiner i alla våra verksamheter, så väl lokaler som fordon.

 • Hur blir det med prao? ( uppdaterad 29 maj)

  +

  Vårens PRAO-veckor blev inställda mot bakgrund av att det inte fanns möjlighet att ta emot elever. Planen var att istället ha praoperioderna i höst. Det står nu dock klart att vi inte kommer kunna genomföra Prao på vanligt sätt för de elever som skulle haft detta kommande läsår, det vill säga de som då går i årskurs 9.

  Bakgrunden är dels en bedömning att det är viktig att eleverna är i skolan så mycket som möjligt men också att det ännu råder osäkerhet kring hur tillgången till prao-platser kommer se ut. Istället för prao kommer eleverna få vara med om andra arbetslivsorienterande aktiviteter som ska ge dem både kunskaper om arbetslivet och om sina styrkor och förmågor så att de får stöd i sina val inför framtiden. Nu görs ett arbete för att ta fram ett paket som skolorna kommer kunna använda.

 • Hur blir det med skolavslutningar i grundskolan? (uppdaterad 24 april)

  +

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor ska begränsa sina sociala kontakter i så hög grad som möjligt och det påverkar hur skolavslutningar kan utformas. Vi kommer inte kunna samla anhöriga på det sätt som vi traditionsenligt annars brukar göra. Men elevernas framgångar ska ändå firas med så mycket festligheter som kan men det kommer att ske klassvis och utan anhöriga. Vårdnadshavare kommer få information från sin skola.  

 • Får vårdnadshavare information vid bekräftade fall av smitta i för- eller grundskolor?

  +

  Nej. Kungsbacka kommun kan informera om och när det finns konstaterad smitta i våra verksamheter men inte var eller hur många. Om vi får instruktioner att vidta särskilda åtgärder för att begränsa smittspridning är det i så fall det vi ger information om. 

  I förskolan råder stark sekretess. Det betyder att de som arbetar där inte får röja uppgifter om barns eller närståendes personliga förhållanden om det finns minsta risk att det kan leda till att barnet eller barnets närstående tar skada. 

  Skolan har som regel inte lika starka sekretessbestämmelser som förskolan men även här gäller sekretess för känsliga uppgifter, till exempel det som handlar om elevhälsa.

  I många fall kommer varken förskolan, skolan eller den som blir sjuk att veta vilken sjukdom hen haft.

  Så kommunicerar vi bekräftad smitta i verksamhet

  Vilka uppgifter om en person som får spridas av förskola och skolas chefer och medarbetare regleras bland annat i offentlighets- och sekretesslagen, OSL.

Håll sjuka barn hemma 

Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att förhindra snabb smittspridning. Barn och elever med lindriga förkylningssymtom får inte komma till förskola och skola. Friska barn och elever ska komma till förskola och skola. 

Om andra personer i familjen är sjuka och du som vårdnadshavare känner dig osäker på ditt barns förmåga att tidigt kunna signalera symtom på sjukdom, bör du enligt Region Hallands rekommendationer hålla ditt barn hemma. 

Inställda resor och utbyten

Vi undviker utflykter och utbyten som innebär att man träffar många andra som man inte annars träffar. Undantag kan vara det som innebär hinder för betyg och bedömning. Vid tveksamhet stämmer rektor stämma av med skolchef.

Timvikarier

Kommunen har framåt ha ett stort behov av timvikarier i inom vård och omsorg. Förskola & Grundskola har därför beslutat att inte ta in timvikarier i förskolan, på så sätt blir fler vikarier tillgängliga för de områden där våra invånares behov behöver prioriteras. Genom samarbete och olika åtgärder kommer vi fortfarande erbjuda en trygg verksamhet för barnen i våra förskolor.

Öppna förskolor

Alla kommunens öppna förskolor är stängda och planeras öppna igen efter sommaren.  Personal från Öppna förskolan arbetar istället på våra förskolor för att täcka behov där.

PRAO

Vårens PRAO-veckor är inställda, då vi ser att den nuvarande situationen kan påverka möjligheten att ta emot eleverna. Det rör sig om veckorna 13, 14, 17, 19 och 20.

Följer rekommendationer

Folkhälsomyndigheten och Skolverket ger råd till skolor och lämnar också förslag till åtgärder som en skola kan genomföra för att bidra till att minska risken för smittspridning. Förskola & Grundskola följer rekommendationerna så långt det är möjligt. Du kan ta del av råden på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Samhällsviktig verksamhet och distansundervisning

Om det skulle bli aktuellt att stänga en förskola eller skola så får vårdnadshavare som arbetar inom det som är samhällsviktig verksamhet omsorg för sitt barn. Elever i skolan får distansundervisning.

Läget i Förskola & Grundskola under presskonferens 18 mars 

Vid en presskonferens onsdag den 18 mars berättade skolchef Maria Andersson om de senaste dagarnas beslut och förberedelserna för kommande veckor inom Förskola & Grundskola. 

Information om Covid-19 på andra språk