Information för dig som har barn i förskola och grundskola angående covid-19

Här hittar du frågor och svar om hur verksamheten i våra för- och grundskolor påverkas av covid-19. Om det blir aktuellt att stänga får du som är vårdnadshavare information direkt från oss via V-klass. I V-klass lägger vi även återkommande informationsbrev om övergripande aktuella frågor kopplat till pandemin.

Frågor och svar

 • Hur ser det ut med stängning av för- och grundskolor med anledning av covid-19?

  +

  Via länken hittar du information om påverkan på verksamheter inom Förskola & Grundskola. Förskolor och skolor som varit stängda och haft distansundervisning samt vad som gäller för att vi ska kunna besluta om att stänga lokaler.  

  Stängda för- och grundskolor

 • Vad händer vid terminsstart och hur får jag information? (uppdaterad 21 juni 2021)

  +

  Folkhälomyndigheten har tagit fram information om vad skolor behöver tänka på inför skolstarten. Det handlar bland annat om att unervisning på plats i skolan är huvudregel men att fortsatt beredskap och förebyggande arbete behövs, till exemepl att undvika storsamlingar vid skolstarten. Förskola & Gundskola följer fortsatt de rekommendationer som lämnas. Du får information från skolstart om vad som gäller. Det kommer även genrell information på kungsbacka.se

  Folkhälsomyndigheten inför skolstart höstterminen 2021

 • Kommer skolan att dela ut självtester i höst och hur ska det i så fall fungera?

  +

  Smittskydd och Region Halland planerar för utdelning av självprovtagningskit via skolan till symtomfria nära kontakter när smittspårning görs i skolmiljö. Det är elever från årskurs 4 och uppåt samt personal som omfattas. Elev som får ett självtest i skolan får ett följebrev med information att ta med hem. Information om planeringen av självtester kommer via Vklass vid skolstart.

 • Hur blir det med skolavslutningar i grundskolan? (uppdaterad 24 april 2021)

  +

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor ska begränsa sina sociala kontakter i så hög grad som möjligt och det påverkar hur skolavslutningar kan utformas. Vi samlar inte anhöriga på det sätt som vi traditionsenligt annars brukar göra. Elevernas framgångar får firas med så mycket festligheter som det går men det sker klassvis och utan anhöriga. Vårdnadshavare får information från sin skola om det som gäller där.

 • Får vårdnadshavare information vid bekräftade fall av smitta i för- eller grundskolor? (uppdaterad 19 november 2020)

  +

  I samråd med Region Halland berättar vi om bekräftade fall på detta sätt:

  • Om vi får reda på att någon, vuxen eller barn, som varit i hos oss har covid-19 så får de som varit i personens närmiljö på förskolan eller skolan ett informationsbrev från oss som Region Halland tagit fram. Vi är noga med att följa bestämmelser om sekretess även om informationen går till en mindre grupp.
  • För att förstärka att det är viktigt att följa rekommendationerna och vara vaksam på symtom informerar rektor även samtliga vårdnadshavare på sin förskola eller skola om vi vet att det finns bekräftat fall. Informationen sänds inte vid varje tillfälle, den är en komplettering till den särskilda informationen till de som varit i närmiljön.

  Behandlande läkare eller ansvarig smittspårare bedömer tillsammans med den sjuka personen vem eller vilka som ska kontaktas och informeras. Det sker inom ramen för Smittskyddsenhetens smittspårningsarbete. 

  Vi tar varje vecka fram en sammanställning över hur många konstaterade fall inom verksamheten som vi fått kännedom om. Sammanställning blir ett underlag till kommunens samlade bedömning av läget.

  Vi vill gärna att du som är vårdnadshavare berättar för skolan om ditt barn är sjuk i bekräftad covid-19 men det är inget vi kan kräva.

 • Kan eller behöver jag som vårdnadshavare vara med vid lektioner som genomförs online via Teams?

  +

  Om våra skolor övergår till distansundervisning kan upplägget för lektionerna se ut på några olika sätt:

  • Eleven arbetar självständigt med arbetsuppgifter som delas ut via skolans digitala lärplattform Vklass, via e-post eller att eleven fått material i tryckt form med sig hem
  • Lektioner som hålls med hela klassen samtidigt online via vårt verktyg Teams
  • Kortare genomgångar, frågestunder, in- och utcheckningar eller avstämningar t ex online eller via en chatt.

  Precis som vid skola på plats i lokalerna i så ansvarar läraren för all undervisning. Du som vårdnadshavare kan stödja ditt barn genom att försöka skapa en lugn i plats där ditt barn känner sig trygg med att arbeta med skoluppgifter och möta sina lärare och klasskompisar online. Vi är medvetna om att möjligheterna i hemmet kan se väldigt olika ut, alla har kanske inte ett eget rum att sitta i.

  Observera att om du önskar vara med vid en lektion så behöver det, precis som vid vanliga klassrumsbesök, stämmas av med läraren i förväg. Om ditt barn vill be dig om hjälp att lösa en uppgift så måste det ske utanför lektionstiden.

  För alla elevers trygghet är det viktigt att veta vilka som är med på lektionen och därmed kan ta del av det som sägs och görs. Det handlar om skolans ansvar att värna elevernas integritet och begränsa vår behandlingen av personuppgifter till vad som är nödvändigt. På Skolverkets hemsida finns information riktad till dig som vårdnadshavare

  Så arbetar förskolor och skolor uner pandemin - stöd till vårdnadshavare

  Har du frågor om ditt barns undervisning och upplägget kontakta i första hand lärare, klasslärare eller mentor. Du kan även kontakta rektor.

 • Vilka anpassningar har ni gjort i skolmatsalarna?

  +

  Kungsbacka kommun följer myndigheternas rekommendationer och strävar efter att organisera för att minska trängsel i matsalarna i enlighet med dessa.

  Följande åtgärder har vi gjort på våra skolor:

  • Satt upp plexiglas i serveringsbarerna, där det är fysiskt möjligt att sätta upp
  • Serverar portionsförpackat smör
  • Satt upp avståndsmarkeringar i golvet
  • Vi byter serveringsbestick med täta intervaller
  • Informationsmaterial med allmänna råd sitter uppsatta i matsalen och i nära anknytning till dessa 
  • Efter förutsättningarna på varje skola arbetat för att minska trängsel så långt det är möjligt, till exempel genom temporära matsalar och justeringar av mattider
  • Det finns möjlighet att tvätta händerna i anslutning till matsalen, och på vissa ställen finns även handsprit

  Information om vad som gäller för måltider och skolor finns på  Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens hemsida.

  Livsmedelsverket - Coronavirus - Offentliga kök

  Folkhälsomyndigheten - Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan och grundskolan

 • Vi har ingen dator eller internetuppkoppling, förväntas vi ha detta för att mitt barn ska kunna delta i eventuell distansundervisning? (uppdaterad 8 januari 2021)

  +

  Nej, i det fallet att det skulle behövas ansvarar skolan för att ditt barn får uppgifter och material som hen kan arbeta med, utifrån era förutsättningar. 

  På våra skolor har man kunskap och medvetenhet om elevers olika möjligheter att följa undervisning via distans, för dem som behöver stöd utifrån möjlighet att nå måluppfyllelse så finns möjlighet till anpassningar. Rektor beslutar om detta.

 • Hur blir det med prao? ( uppdaterad 8 september 2021)

  +

  Utifrån  läget med pandemi och tidigare osäkerhet kring vad som kommer gälla i höst kan det finnas färre praktikplatser än tidigare år för våra elever som ska ha sin prao i höst. Om det inte finns platser så att elever kan komma ut på prao så finns förberedelser som gör att skolan kan använda sig av så kallad ersättningspraktik. Bland annat genom material som tagits fram av Ung företagsamhet Skolverket och praktiksidan Praktikplatsen.se 

 • Vad gäller för föräldrar som arbetar inom samhällsviktig verksamhet som har barn i för eller grundskola, om dessa skulle stänga?(uppdaterad 3 april 2020)

  +

  Förskolor och grundskolor är öppna som vanligt. Klicka på länken nedan för information om vad som gäller för rätt till barnomsorg  i det fall våra verksamheter skulle behöva stänga.  I det fall vi skulle behöva stänga kontaktar vi alla vårdnadshavare med information och instruktioner när det gäller behov av barnomsorg utifrån de bestämmelser som nu finns.

  Barnomsorg vid samhällsviktig verksamhet  

 • Jag har blivit permitterad, hur påverkar det omsorgen för mitt barn?

  +

  Ditt barn kan komma till förskolan eller fritidshemmet enligt det schema som gäller om du skulle arbetat. Du betalar avgift som vanligt, även om du skulle välja att ha ditt barn hemma.

 • Vad gäller för barn till föräldralediga och arbetslösa som har rätt till 15 timmar på förskola? ( uppdatera 13 augusti 2020)

  +

  Det finns i inget stöd skollagen om att utesluta vissa grupper från barnomsorg, till exempel allmän förskola, omsorg för föräldralediga eller arbetssökande. Kungsbacka kommun har därmed inte fattat något beslut om att vissa grupper inte har rätt till barnsomsorg.

  Under våren bad vi dig som inte i hade behov av omsorg att om möjligt behålla barnet hemma.  Vi har nu inför hösten ett stabilt läge när det gäller bemanning och  välkomnar alla friska barn till förskolan och fritids med utgångspunkt från våra regler om rätt till plats.

  I enlighet med våra regler när det gäller force majeur görs inget avdrag när det gäller avgiften om barnet varit hemma utifrån uppmaningen i våras.

  Länk till våra regler

 • Kommer det bli avdrag på avgiften till förskola om jag måste vara hemma med mitt barn som har lindriga förkylningssymptom?

  +

  Om du är hemma med ditt barn för att det är sjukt så gäller nu precis som vanligt att inget avdrag på avgiften sker. 

 • Kan jag förlora min plats om jag håller mitt barn hemma i enlighet med er uppmaning?

  +

  Med anledning av att vi under våren har ett läge som innebär vi kan räkna med situationer där personalbrist kan uppstå om många blir sjuka har vi en generell uppmaning till vårdnadshavare med barn som inte har omsorgsbehov att, om det är möjligt, stanna hemma från förskola och fritidshem.

  I det fall ett läge uppstår då ett barn varit hemma i närmare 3 månader, vilket är gränsen för att behålla sin plats, kommer rektor att undersöka orsak till frånvaro. I det fall frånvaron bedöms bero på förvaltningens uppmaning utifrån den särskilda situation som nu gäller kommer barnet kunna behålla platsen.

 • Hur blir det med avgiften om förskolan stänger och jag inte har rätt till omsorg utifrån bestämmelser om samhällsviktig verksamhet? (uppdaterad 4 maj 2021)

  +

  Om vi med anledning av covid 19 behöver stänga på grund av personalbrist eller på inrådan från smittskyddsläkare för att minska smittspridning så gäller följande från 1 januari 2021:
  Om förskola eller fritidshemmet varit stängt 4 dagar i rad och stängningen fortsätter så betalas avgiften tillbaka från dag 5 och framåt med 1/30 per dag det är stängt. Det sker genom avdrag på kommande faktura. Det krävs inte någon ansökan från dig som vårdnadshavare. 

 • Varför är måltidsutbudet för barnen förändrat?

  +

  Bakgrunden till förändringen är att säkerställa bra måltider även vid brist på måltidspersonal. Det handlar om att vi enbart erbjuder en rätt, att snabba förändringar kan ske i menyn samt att salladsbuffén begränsas något.

 • Hur ser rutinerna ut kring städning av kommunens lokaler, exempelvis skolor?

  +

  Lokalvård prioriterar sina insatser utifrån hygiensäkerhet och städar utifrån framtagna rutiner och städinstruktioner, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat läggs extra fokus på att rengöra beröringspunkter, så som dörrhandtag, strömbrytare och ledstänger. Städningen utförs med städdukar och moppar som förimpregnerats med ett milt alkaliskt allrengöringsmedel.

  Lokalvård kontrollerar att det finns tvål och pappershanddukar på samtliga toaletter. Lokalvården arbetar också aktivt med att informera om hygienrutiner i alla våra verksamheter.

Håll sjuka barn hemma 

Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att förhindra snabb smittspridning. Barn och elever med lindriga förkylningssymtom får inte komma till förskola och skola. Friska barn och elever ska komma till förskola och skola. För frågor och information om hur länge ett barn ska vara hemma, hänvisar vi till 1177s råd och vägledning Barn och covid19. 

Inställda resor och utbyten

Vi undviker utflykter och utbyten som innebär att man träffar många andra som man inte annars träffar. Undantag kan vara det som innebär hinder för betyg och bedömning. Vid tveksamhet stämmer rektor stämma av med skolchef.

Timvikarier

Under våren 2020 hade Förskola & Grundskola en inriktning som innebar att vi inte anlitade timvikarier i förskolan i syfte att frigöra dessa för kommunens vård och omsorgsförvaltningar. Syftet var att göra fler vikarier tillgängliga för de områden där våra invånares behov behöver prioriteras. Inriktningen gäller inte längre och förskolor kan ta in timvikarier när det finns behov som inte kan lösas genom den egna bemanningen. 

Öppna förskolan

I Kungsbacka har vi beslutat att Öppna förskolan öppnar med utomhusverksamhet i augusti 2021. 

Följer rekommendationer

Folkhälsomyndigheten och Skolverket ger råd till skolor och lämnar också förslag till åtgärder som en skola kan genomföra för att bidra till att minska risken för smittspridning. Förskola & Grundskolas verksamheter gör allt de kan för att följa rekommendationerna med utgångspunkt från egna förutsättningar på varje enhet. Du kan ta del av råden på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Information om Covid-19 på andra språk

Nyheter om förskola och grundskola