För dig som har barn i förskola och grundskola

Kungsbacka kommuns förskolor och grundskolor är fortsatt öppna som vanligt. Om det blir aktuellt att stänga får du som är vårdnadshavare information direkt från oss.

Frågor och svar

 • Får vårdnadshavare information vid bekräftade fall av smitta i för- eller grundskolor? (uppdaterad 19 november)

  +

  I samråd med Region Halland berättar vi om bekräftade fall på detta sätt:

  • Om vi får reda på att någon, vuxen eller barn, som varit i hos oss har covid-19 så får de som varit i personens närmiljö på förskolan eller skolan ett informationsbrev från oss som Region Halland tagit fram. Vi är noga med att följa bestämmelser om sekretess även om informationen går till en mindre grupp.
  • För att förstärka att det är viktigt att följa rekommendationerna och vara vaksam på symtom informerar rektor även samtliga vårdnadshavare på sin förskola eller skola om vi vet att det finns bekräftat fall. Informationen sänds inte vid varje tillfälle, den är en komplettering till den särskilda informationen till de som varit i närmiljön.

  Behandlande läkare eller ansvarig smittspårare bedömer tillsammans med den sjuka personen vem eller vilka som ska kontaktas och informeras. Det sker inom ramen för Smittskyddsenhetens smittspårningsarbete. 

  Vi tar varje vecka fram en sammanställning över hur många konstaterade fall inom verksamheten som vi fått kännedom om. Sammanställning blir ett underlag till kommunens samlade bedömning av läget.

  Vi vill gärna att du som är vårdnadshavare berättar för skolan om ditt barn är sjuk i bekräftad covid-19 men det är inget vi kan kräva.

 • Hur påverkas Förskola & Grundskola av de skärpta allmänna råd som infördes 3 november

  +

  Verksamheten Öppna förskolan stängs och kommer inte ha någon verksamhet, vaken inne eller ute. Detta gäller året ut

  För- och grundskolor inklusive fritidshem är öppna precis som vanligt. De särskilda allmänna råden innefattar inte att vi ska stänga och övergå till distansundervisning. Verksamheten fortgår för att säkerställa barns och elevers rätt till utbildning, undervisning och omsorg.

  Alla verksamheter gör det de kan när det gäller åtgärder för att hålla avstånd och minska kontakter mellan vuxna, både när det gäller inom och mellan arbetsgrupper samt kontakter med föräldrar. Det som görs kan se olika ut eftersom förutsättningar skiljer sig åt utifrån enheternas olika storlek, lokalernas utformning med mera.

  Det är viktigt av vårdnadshavare följer sin förskola eller fritidshems anvisningar när det gäller rutiner för hämtning och lämning.

  Simundervisning för skolelever fortsätter enligt plan.

  Praktik inom för och grundskolor: Vi har dialog med universitet när det gäller läget med pandemin men fortsätter tillsvidare att ta emot lärarstudenter som ska göra praktik hos oss. För att trygga framtidens omsorg och utbildning för barn och elever är det viktig att studenterna kan fortsätta sin utbildning enligt plan. Studenter och handledare får information inför starten av praktiken.

  Även elever från barn och fritidsprogrammet gör sin praktik utifrån Arbetsmiljöverkets regler när det gäller risker för unga.

  Information om smitta; Rektorer gör utskick via Vklass när de får veta att det finns bekräftade fall bland barn eller vuxna på enheten. Informationen lämnas i den utsträckning det behövs utifrån syftet som är att påminna om att vara uppmärksam på symtom.

 • Kommer Kungsbacka kommun att stänga för- och grundskolor?

  +

  Vi följer noga utvecklingen samt beslut och rekommendationer från regering och myndigheter när det gäller stängning. Det är i dagsläget inte aktuellt att stänga någon av kommunens förskolor eller grundskoler. 

  Det finns nu bestämmelser på plats som gör att vi kan stänga om myndigheterna anser att vi ska göra det utifrån ett smittskyddsperspektiv. Om vi får ett beslut om detta informerar vi dig snarast via V-klass om vad som gäller för ditt barn. Om skolan stängs så får eleverna distansundervisning. 

 • Vad händer vid terminsstart och hur får jag information?

  +

  Det står nu klart att de begräsningar och rekommendationer som gällde i våras kommer gälla även under höstterminen.

  Du får information från förskolan, skolan inför skolstart om vad som gäller samt att vi publicerar information på kungsbacka.se vid behov

 • Vad gäller för föräldrar som arbetar inom samhällsviktig verksamhet som har barn i för eller grundskola, om dessa skulle stänga?(uppdaterad 3 april)

  +

  Förskolor och grundskolor är öppna som vanligt. Klicka på länken nedan för information om vad som gäller för rätt till barnomsorg  i det fall våra verksamheter skulle behöva stänga.  I det fall vi skulle behöva stänga kontaktar vi alla vårdnadshavare med information och instruktioner när det gäller behov av barnomsorg utifrån de bestämmelser som nu finns.

  Barnomsorg vid samhällsviktig verksamhet  

 • Vi har ingen dator eller internetuppkoppling, förväntas vi ha detta för att mitt barn ska kunna delta i eventuell distansundervisning?

  +

  Nej, i det fallet att det skulle behövas ansvarar skolan för att ditt barn får uppgifter och material som hen kan arbeta med, utifrån era förutsättningar. 

 • Jag har blivit permitterad, hur påverkar det omsorgen för mitt barn?

  +

  Tillsvidare kan ditt barn komma till förskolan som vanligt. Det är en helt ny situation vi står inför. Du betalar avgift som vanligt, även om du skulle välja att ha ditt barn hemma.

 • Vad gäller för barn till föräldralediga och arbetslösa som har rätt till 15 timmar på förskola? ( uppdatera 13 augusti)

  +

  Det finns i inget stöd skollagen om att utesluta vissa grupper från barnomsorg, till exempel allmän förskola, omsorg för föräldralediga eller arbetssökande. Kungsbacka kommun har därmed inte fattat något beslut om att vissa grupper inte har rätt till barnsomsorg.

  Under våren bad vi dig som inte i hade behov av omsorg att om möjligt behålla barnet hemma.  Vi har nu inför hösten ett stabilt läge när det gäller bemanning och  välkomnar alla friska barn till förskolan och fritids med utgångspunkt från våra regler om rätt till plats.

  I enlighet med våra regler när det gäller force majeur görs inget avdrag när det gäller avgiften om barnet varit hemma utifrån uppmaningen i våras.

  Länk till våra regler

 • Kan jag förlora min plats om jag håller mitt barn hemma i enlighet med er uppmaning?

  +

  Med anledning av att vi under våren har ett läge som innebär vi kan räkna med situationer där personalbrist kan uppstå om många blir sjuka har vi en generell uppmaning till vårdnadshavare med barn som inte har omsorgsbehov att, om det är möjligt, stanna hemma från förskola och fritidshem.

  I det fall ett läge uppstår då ett barn varit hemma i närmare 3 månader, vilket är gränsen för att behålla sin plats, kommer rektor att undersöka orsak till frånvaro. I det fall frånvaron bedöms bero på förvaltningens uppmaning utifrån den särskilda situation som nu gäller kommer barnet kunna behålla platsen.

 • Kommer det bli avdrag på avgiften till förskola om jag måste vara hemma med mitt barn som har lindriga förkylningssymptom?

  +

  Om du är hemma med ditt barn för att det är sjukt så gäller nu precis som vanligt att inget avdrag på avgiften sker. 

 • Hur blir det med avgiften om förskolan stänger och jag inte har rätt till omsorg utifrån bestämmelser om samhällsviktig verksamhet?

  +

  Om vi får besked från våra myndigheter att vi måste stänga, har vi ännu inget besked till dig som vårdnadshavare om hur avgiften ska hanteras för de som då inte har rätt till omsorg.

 • Kommer det ske förändringar i skolmatserveringen? (uppdaterad 1 april 2020)

  +

  Skolmatserveringens bufféer berörs inte av de nya föreskrifterna för restauranger när det gäller bordsservering. Barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan.

  Kungsbacka kommun följer myndigheternas rekommendationer och strävar efter att organisera för att minska trängsel i matsalarna i enlighet med dessa.

  Information om vad som gäller för måltider och skolor finns på  Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens hemsida.

  Livsmedelsverket - Coronavirus - Offentliga kök

  Folkhälsomyndigheten - Information till skola och förskola om covid-19

   

   

 • Varför är måltidsutbudet för barnen förändrat?

  +

  Bakgrunden till förändringen är att säkerställa bra måltider även vid brist på måltidspersonal. Det handlar om att vi enbart erbjuder en rätt, att snabba förändringar kan ske i menyn samt att salladsbuffén begränsas något.

 • Hur ser rutinerna ut kring städning av kommunens lokaler, exempelvis skolor?

  +

  Lokalvård prioriterar sina insatser utifrån hygiensäkerhet och städar utifrån framtagna rutiner och städinstruktioner, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat läggs extra fokus på att rengöra beröringspunkter, så som dörrhandtag, strömbrytare och ledstänger. Städningen utförs med städdukar och moppar som förimpregnerats med ett milt alkaliskt allrengöringsmedel.

  Lokalvård kontrollerar att det finns tvål och pappershanddukar på samtliga toaletter. Lokalvården arbetar också aktivt med att informera om hygienrutiner i alla våra verksamheter.

 • Hur blir det med prao? ( uppdaterad 2 september)

  +

  Vårens PRAO-veckor blev inställda mot bakgrund av att det inte fanns möjlighet att ta emot elever. Planen var att istället ha praoperioderna i höst. Det står nu dock klart att vi inte kommer kunna genomföra Prao på vanligt sätt för de elever som skulle haft detta kommande läsår, det vill säga de som då går i årskurs 9.

  Bakgrunden är dels en bedömning att det är viktig att eleverna är i skolan så mycket som möjligt men också att det ännu råder osäkerhet kring hur tillgången till prao-platser kommer se ut. Istället för prao kommer eleverna få vara med om andra arbetslivsorienterande aktiviteter som ska ge dem både kunskaper om arbetslivet och om sina styrkor och förmågor så att de får stöd i sina val inför framtiden. Ett upplägg för detta är framtaget för samtliga skolor. Upplägget innebär en möjlighet att välja mellan olika varianter och genomförandet av PRAO kan därmed skilja sig åt mellan olika skolor. Prao hösten 2020

 • Hur blir det med skolavslutningar i grundskolan? (uppdaterad 24 april)

  +

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor ska begränsa sina sociala kontakter i så hög grad som möjligt och det påverkar hur skolavslutningar kan utformas. Vi kommer inte kunna samla anhöriga på det sätt som vi traditionsenligt annars brukar göra. Men elevernas framgångar ska ändå firas med så mycket festligheter som kan men det kommer att ske klassvis och utan anhöriga. Vårdnadshavare kommer få information från sin skola.  

Håll sjuka barn hemma 

Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att förhindra snabb smittspridning. Barn och elever med lindriga förkylningssymtom får inte komma till förskola och skola. Friska barn och elever ska komma till förskola och skola. För frågor och information om hur länge ett barn ska vara hemma, hänvisar vi till 1177s råd och vägledning Barn och covid19. 

Inställda resor och utbyten

Vi undviker utflykter och utbyten som innebär att man träffar många andra som man inte annars träffar. Undantag kan vara det som innebär hinder för betyg och bedömning. Vid tveksamhet stämmer rektor stämma av med skolchef.

Timvikarier

Under våren hade Förskola & Grundskola en inriktning som innebar att vi inte anlitade timvikarier i förskolan i syfte att frigöra dessa för kommunens vård och omsorgsförvaltningar. Syftet var att göra fler vikarier tillgängliga för de områden där våra invånares behov behöver prioriteras. Inriktningen gäller inte längre och förskolor kan ta in timvikarier när det finns behov som inte kan lösas genom den egna bemanningen. 

Öppna förskolan

Med anledning av skärpta allmänna råd som infördes i Halland 3 november så stängs Öppna förskolan. Den kommer inte ha någon verksamhet, varken inne eller ute. Detta gäller året ut.

PRAO

Pandemin innebär att vi ersätter ordinarie Prao ute på arbetsplatser med ett annat upplägg för att ge elever erfarenheter som bidrar till att göra sina val inför framtiden. Detta gäller både höstterminen 2020 och vårterminen 2021. 

Följer rekommendationer

Folkhälsomyndigheten och Skolverket ger råd till skolor och lämnar också förslag till åtgärder som en skola kan genomföra för att bidra till att minska risken för smittspridning. Förskola & Grundskolas verksamheter gör allt de kan för att följa rekommendationerna med utgångspunkt från egna förutsättningar på varje enhet . Du kan ta del av råden på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Samhällsviktig verksamhet och distansundervisning

Om det skulle bli aktuellt att stänga en förskola eller skola så får vårdnadshavare som arbetar inom det som är utpekat som  samhällsviktig verksamhet omsorg för sitt barn. Elever i skolan får distansundervisning.

Information om Covid-19 på andra språk