Så arbetar vi inom vård och omsorg kring covid-19

Kungsbacka kommun gör sitt yttersta för att ta hand om de med störst behov och för att bromsa smittspridningen. Vi förstår att många känner oro i den pågående situationen och vi vill därför berätta hur vi arbetar i våra olika verksamheter med bland annat smittspridning och skyddsutrustning.
 • Så här arbetar vi med förebyggande och hälsofrämjande arbete

  +

  Med anledning av pågående pandemi har arbetet med hälsofrämjande träffar fått ställa om. Även den uppsökande verksamheten för att bryta ensamhet och isolering, har fått ställa om och anpassas efter den rådande pandemin.

  Istället för fysiska träffar kommer alla som fyller 80 år under 2020 och som inte har hjälp från vård och omsorgs, under hösten att få ett brev hemskickat med ett erbjudande om ett hälsofrämjande samtal per telefon. Genom att göra det förebyggande hälsofrämjande arbetet via telefon kan psykisk ohälsa uppmärksammas och hjälp kan sättas in i ett tidigt stadie. Samtalen kommer att göras med cirka 500 personer.

  Uppsökande verksamhet

  Sedan i maj 2020 har även den uppsökande verksamheten för att bryta ensamhet hos äldre, med hjälp från vård och omsorg, startat upp per telefon. Genom att våga fråga blir det en möjlighet för den enskilde att beskriva sin situation och möjlighet för oss i kommunen att kartlägga vilket behov det finns.  

 • Så här arbetar vi inom hemtjänsten

  +

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor över 70 år ska undvika att träffa andra människor i så stor utsträckning som det går, eftersom de tillhör riskgruppen för coronaviruset covid-19. Men det är många av våra medborgare som är över 70 år som har hemtjänst och därmed träffar olika personer varje dag. Hur går det ihop egentligen?

  Vi följer rutiner och riktlinjer från sjukvården i Region Halland och håller oss uppdaterade när dessa revideras och förändras. Hemtjänsten är van vid att förebygga och hantera smitta och är extra noga med de basala hygienrutinerna. Så här arbetar hemtjänsten för att minska smittspridning av coronaviruset covid-19 

  Basala hygienrutiner och skyddsutrustning

  Medarbetare inom hemtjänsten är extra noga med de basala hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och enheten för vårdhygien på Region Halland.  

  Det skyddsmaterial som vi använder vid Covid-19 är skyddsutrustning som används i vanlig vård:

  • handskar
  • förkläde med ärm/utan ärm
  • handdesinfektion
  • ytdesinfektion

  Det som tillkommer utöver och som inte används lika frekvent i normal drift är

  • munskydd
  • andningsskydd
  • visir/glasögon 

  Hemtjänstens bilar

  Samtliga bilar är utrustade med två uppsättningar av skyddsutrustning för att det ska finnas tillgängligt om en kund uppvisar symtom på covid-19. Det finns också våtservetter i varje bil i händelse av att man inte har haft möjlighet att tvätta händerna hos en kund. En del enheter har också köpt in en moussetvål som används utan vatten.  
  Våra bilar desinficeras regelbundet enligt rutin.  

  Våra lokaler ses över dagligen och desinficeras på kontaktytor, bland annat handtag och bordsytor.

  Arbetskläder

  Hemtjänsten har köpt in extra arbetskläder så att vikarier ska ha till gång till ombyte. All personal byter om på arbetsplatsen och kläderna tvättas på plats. Våra medarbetare använder med andra ord inte sina arbetskläder till och från arbetet och tar inte hem och tvättar sina kläder som tidigare var vanligt.

  Trygghetslarm

  Kungsbacka kommun har tecknat ett tilläggsavtal med larmcentralen i Malmö.

  Det innebär att larmcentralen kommer att ställa frågor kring symtom hos den person som larmar. Om den som larmar har symtom i form av hosta, halsont, feber, huvudvärk, andningsbesvär, muskel- och ledvärk, snuva eller illamående kommer det att stå symtom och larmorsak i Sms:et från larmcentralen.

  På detta sätt kan vi förbereda eventuell användning av skyddsutrustning innan vi möter upp den enskilde och ger stöd i hemmet. Detta är en av åtgärderna vi vill göra för att förhindra smittspridning och samtidigt använda skyddsutrustning när den behövs.

 • Så här arbetar vi på våra vård- och omsorgsboende

  +

  Inriktningen i allt vårt arbete är att förhindra smittspridning av coronaviruset covid-19 och att arbeta med uthållighet. Vi ska se till att verksamheten är säkrad, det handlar bland annat om att insatsplanera och att se till att i den möjligaste mån ha kontinuiteten kring kunderna.

  Skyddsutrustning, rutiner och personligt ansvar 

  Vi följer rutiner och riktlinjer från sjukvården i Region Halland och håller oss uppdaterade när dessa revideras och förändras.  
   
  Vi använder rekommenderad skyddsutrustning i vårdnära arbete vid konstaterad eller misstänk smitta, dvs om någon uppvisar symtom på covid-19. Skyddsutrustningen är både till för att minska smittspridningen till kunder men också för att skydda medarbetarna från att bli smittade.

  Det skyddsmaterial som vi använder vid Covid-19 är skyddsutrustning som används i vanlig vård:

  • handskar
  • förkläde med ärm/utan ärm
  • handdesinfektion
  • ytdesinfektion

  Det som tillkommer utöver och som inte används lika frekvent i normal drift är:

  • munskydd
  • andningsskydd
  • visir/glasögon

  I dagsläget har vi den skyddsutrustning som vi behöver. 

  Våra medarbetare arbetar för en hög följsamhet till basala hygienrutiner, bland annat handtvätt och handsprit och använder förkläden och handskar i vårdnära arbete.  
   
  Våra medarbetare tar sitt personliga ansvar och följer Folkmyndigheternas råd. Vi stannar hemma vid förkylningssymtom, vi undviker resor och håller avstånd till andra både inomhus och utomhus genom att begränsa våra sociala kontakter. Detta gäller även på vår fritid.

 • Så här arbetar vi inom hemsjukvården

  +

  Vi följer rutiner och riktlinjer från sjukvården i Region Halland och håller oss uppdaterade när dessa revideras och förändras. Hemsjukvården är van vid att förebygga och hantera smitta och är extra noga med de basala hygienrutinerna. Så här arbetar Hemsjukvården för att minska smittspridning av coronaviruset covid-19. 

  Hygienrutiner och skyddsutrustning  

  Medarbetarna i Hemsjukvården är extra noga med de basala hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och enheten för vårdhygien på Region Halland.  

  Den skyddsutrustning som vi använder vid Covid-19 är skyddsutrustning som även används i den vanliga vården:

  • handskar
  • förkläde med ärm/utan ärm
  • handdesinfektion
  • ytdesinfektion

  Det som tillkommer utöver och som inte används lika frekvent i normal drift är:

  • munskydd
  • andningsskydd
  • långärmade förkläden
  • visir/glasögon

  Våra medarbetare arbetar för en hög följsamhet till basala hygienrutiner, bland annat handtvätt och handsprit och använder förkläden och handskar i vårdnära arbete. 

  Hemsjukvårdens bilar

  Samtliga bilar är utrustade med skyddsutrustning för att det ska finnas tillgängligt om en kund uppvisar symtom på covid-19. Det finns också våtservetter i varje bil i händelse av att man inte har haft möjlighet att tvätta händerna hos en kund. Våra bilar desinficeras regelbundet enligt rutin.  

  Inga medarbetare med symtom arbetar i verksamheten. 

  Närvarande chefer 

  Våra chefer är närvarande och tillgängliga för personalens frågor och det bidrar till lugn. De bidrar till att korrekt och omgående information når medarbetarna vid förändringar. De säkerställer också arbetet med en hög följsamhet till basala hygienrutiner. 

  Under helgerna har cheferna för sjuksköterskorna infört ett rullande jourschema, för att kunna svara på frågor från sjuksköterskorna som rör Covid 19 såsom provtagning, svar, läkarstöd och rutiner mm. Ett bra stöd för sjuksköterskorna men även ett tänkbart stöd till ordinarie ”Chef i beredskap”.

  Provtagning av patienter med symtom 

  Alla sjuksköterskor arbetar aktivt med att snabbt få till provtagning av patienter som uppvisar symtom på Covid- 19 för att få svar på konstaterad smitta eller motsatsen. Detta för att kunna ta bort skyddsutrustning om provet är negativt och för att skyddsutrustningen ska finnas och användas där det verkligen behövs. 

  Ökad samverkan med chefer inom socialtjänstlagen

  Vi har ett ökat och tätare samarbeta med undersköterskor och omsorgspersonal, både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Vi ser att detta är viktigt så att alla runt våra patienter har samma information. Vi ser t ex till att medarbetare får skyddsutrustning direkt i samband med misstänkt smitta innan de själva hunnit beställa och få ut material. 

 • Så här arbetar våra biståndshandläggare

  +

  Förutom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Myndighet sett över och uppdaterat sitt arbetssätt på följande sätt för att minska kontaktytorna och smittspridning av coronaviruset covid-19.

  Hembesök eller visningar 

  Hembesök och visningar av äldrelägenheter sker med restriktivitet och en handlingsplan för detta är upparbetad där vi försöker få besöken att ske utomhus i första hand. Besök som avser anpassningar utomhus sker som vanligt. 

  Kontakt med kunder och anhöriga

  Kontakt med kunder och anhöriga sker främst via telefon, mail eller Facetime. Likaså sker mestadels av kontakten med utförarna främst genom telefon och kommunikation i verksamhetssystemet.  

 • Så arbetar vi med arbetsmiljön

  +

  Det är viktigt att våra medarbetare har en god arbetsmiljö och känner sig trygga på jobbet och enligt arbetsmiljölagstiftningen ska arbetsgivaren göra riskbedömningar på arbetsplatsen.

  Detta gör vi varje vecka:

  • Arbetsgivaren träffas regelbundet tillsammans med fackliga skyddsombud i en skyddskommitté.
  • I skyddskommittén arbetar man övergripande med att identifiera risker och åtgärder i arbetsmiljön som är kopplad till covid-19.
  • Arbetsgivaren och fackliga representanter träffades fram till den 14 maj en gång i veckan i skyddskommittén samt ytterligare en gång i veckan för att följa upp riskanalyser inom varje verksamhetsområde som till exempel hemtjänsten och våra vård- och omsorgsboende. Efter beslut i skyddskommittén den 14 maj är riskanalysgrupperna pausade och skyddskommitté hålls varannan vecka där vi följer utvecklingen och växlar upp igen vid behov.

  Vi följer myndigheternas rekommendationer kring skyddsutrustning

  Det absolut viktigaste för att förebygga smittspridning är att följa de basala hygienrutinerna.

  Vi har hygienombud till vardags i våra verksamheter och de hjälper till att informera och stötta sina kollegor om basala hygienrutiner. Rutinerna ska följas av all personal och finns till för att kunder/patienter inte ska drabbas av vårdrelaterade infektioner. Rutinerna beskriver bland annat hur handskar, förkläde och handsprit ska användas vid direktkontakt med kund/patient.   

  • Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket rekommenderar långa visir som grundskydd. Vid ökad risk för stänk bör även munskydd användas. Världshälsoorganisationern WHO, har samma rekommendationer.
  • WHO understryker vikten av att använda rätt utrustning vid rätt tillfällI 

   

  I Kungsbacka kommun ska vi använda visir i kombination med munskydd/adningsmask alternativt skyddsglasögon och munskydd/andningsmask vid kontakt med misstänkt smitta eller smitta.

  Vårt arbete ger goda resultat

  Våra medarbetare är bra på att följa våra rutiner och riktlinjer och det ger mycket fina resultat i våra verksamheter. Det betyder även att det arbete som görs fungerar bra för att minska risken för smittspridning bland våra kunder och patienter.

  • Vård & Omsorg har god kontroll på smittspridningen inom våra verksamheter
  • Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ligger fortfarande på en stabil nivå.
 • Provtagning av personal

  +

  Uppdaterat 2020-08-28

  Nu erbjuds medarbetare som arbetar med vård och omsorg att göra ett antikroppstest. Det är frivilligt, kostnadsfritt och man tar det på sin fritid. Testet visar om man har bildat antikroppar mot covid-19 och därigenom har ett visst skydd.

  Får man ett positivt antikroppstest betyder det att man har en minskad risk att själv smittas och därmed minskad risk att föra smittan vidare till andra. Det är fortsatt viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd för att skydda sig själv och andra från att smittas med covid-19 även om man bildat antikroppar. 

  Antikroppstestningen kommer att pågå under en längre tid för att kunna genomföras samtidigt som ordinarie vård ska utföras som vanligt. Man har därför skapat en prioriteringsordning så att medarbetarna släpps in för att boka tider efter hand och inte alla på en och samma gång. 

  Provtagning av personal

  Under vecka 18 började Kungsbacka kommun att provta medarbetare för covid-19. Syftet är att minska risken för smittspridning och samtidigt säkra bemanningen inom samhällsviktiga verksamheter.

  Det viktigaste för att minska smittspridningen är dock fortfarande att medarbetare som är sjuka eller har symptom, även milda, på coronaviruset covid-19 stannar hemma.

  Från och med den 17 juni kan alla invånare i Halland med symtom på covid-19 provta sig, även medarbetare som är bosatta i annan region men som arbetar i Halland kan provta sig via Region Halland. Eftersom att Region Halland startat allmän provtagning kommer företagshälsovården Pe3 inte längre att provta medarbetare för covid-19. Via 1177.se bokas tid och plats för provtagning, Individen tar provet på sig själv vid särskilda provtagningsbussar. Provet som tas visar om individen har en pågående covid-19-infektion.

  Boka provtagning på 1177.se
  Självprovtagning covid-19 Halland

  Kungsbacka kommun har fortfarande tillgång till provtagning via företagshälsovården om det exempelvis kommer in ny personal till covid-teamet som behöver provtas även om personen inte har symptom.

  I nuläget kommer Kungsbacka kommun inte att erbjuda antikroppstester utan följer utvecklingen av dessa tester.

 • Skyddsutrustning

  +

  Vi använder skyddsutrustning baserat på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten samt vårdhygien på Region Halland. De baseras på kunskapsläget kring sjukdomen och virusets spridningssätt och inte på grund av brist på skyddsutrustning.

  I dagsläget har Region Halland tillgång till den skyddsutrustning som behövs och vår personal har tillgång har tillgång till den skyddsutrustningen som myndigheterna rekommenderar. För att undvika en framtida brist på skyddsutrustning är det viktigt att den används enligt rekommendation.

  I dessa situationer använder vi skyddsutrustning

  Personal som träffar personer som läkaren har bedömt är misstänkt smittade eller där smitta konstaterats ska skyddsutrustning användas för att personen inte ska smitta personalen. Folkhälsomyndigheten gick i mitten av maj ut med att personalen kan använda visir, vid vård som sker nära ansiktet på vårdtagaren och när det sker inom en meters avstånd. Det kan till exempel vara vid hjälp med matning eller tandborstning. Visiret är då tänkt att skydda personen från att bli smittad av personalen. Personalen ska vara frisk när de arbetar.

  Om skyddsutrustning används på ett felaktigt sätt kan det istället ha motsatt effekt och sprida smitta. Det viktigaste för att minska smittspridningen är att följa våra basala hygienrutiner, som exempel god handhygien med handtvätt och handsprit. 

  Vilket skyddsmaterial använder vi?

  Mycket av det skyddsmaterial som vi använder vid Covid-19 är skyddsutrustning som används i vanlig vård:

  • Handskar
  • Förkläde med ärm/utan ärm
  • Handdesinfektion och ytdesinfektion

  Det som tillkommer utöver och som inte används lika frekvent i normal drift är:

  • Munskydd
  • Andningsskydd
  • Visir/Glasögon

  Visir och skyddsglasögon

  Dessa ska användas för att skydda ögon-, mun- och nässlemhinna. Visir skyddar hela ansiktet mot stänk. Enligt arbetsmiljöverket föreskrift (AFS 2018:4) ska visir användas vid arbetsmoment vid risk för kontakt med kroppsvätskor.

  Folkhälsomyndigheten gick i mitten av maj ut med nya rekommendationer att personal kan använda visir vid vård som sker nära ansiktet på vårdtagaren och när det sker inom en meters avstånd. Det kan till exempel vara vid hjälp med matning eller tandborstning.

  Skyddsförkläde och skyddsrock

  Dessa ska användas vid kontakt med vårdtagare, vårdtagarens säng och vid risk för kontamination av kroppsvätskor. I de flesta situationer räcker det med skyddsförkläde utan ärm.

  Vätskeavvisande munskydd (IIR och II)

  Dessa ska användas i kombination med visir eller skyddsglasögon i vårdtagarnära arbete vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

  Använder vi det bästa skyddsmaterialet?

  Vi har munskydd av klassificering IIR och II. Andningsskydd av typ FFP2 vilka är det som krävs enligt Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien Halland. Vi har inget undermåligt material till vår personal. 

  Vad är senaste resonemanget kring munskydd på personal? 

  Efter avstämning med Vårdhygien och Smittskyddsenheten på region Halland är svaret att vår personal inte alltid ska ha munskydd då de möter patienterna eftersom personalen som arbetar är friska. Vid all vård och omsorg följer personal basala hygienrutiner vilket bland annat innebär att de har en god handhygien för att inte sprida smitta.  En frisk person smittar inte via sina andningsvägar.

  Så länge en person inte har luftvägssymptom tex hostar eller nyser, sprider den ingen smitta i omgivningen. Dessutom använder personalen handdesinfektion före och efter omsorg av patient, vilket innebär att eventuell smitta som hamnat på personalens fingrar via näsa eller mun avdödas och sprids inte vidare.

  Om en frisk person använder munskydd kan det finnas risk att man som personal rör vid munskyddet för att till exempel ”rätta till det” så att det sitter bra. Vid det momentet finns det risk att personalen vidrör munskyddet på utsidan av det där det kan finnas partiklar som sedan hamnar på personalens händer. På det viset blir en generell munskyddsanvändning en risk i sig antingen för patienten eller för personalen.

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att använda munskydd och/eller andningsskydd vid vård av patienter med misstänkt eller konstaterad Covid-19. Vi följer dessa råd och genom smittskyddsenheten och vårdhygien på region Halland skapas rutiner utifrån de nationella råden. Det är viktigt att arbeta utifrån de råd som finns från expertisen gällande smittskydd och skyddsutrustning och att inte vidta åtgärder som kan vara kontraproduktiva och mer riskfyllda i denna situation.

  Om vår personal är sjuka ska de inte vara på arbetet. Därav kommer vår personal inte att smitta våra patienter.

 • Så kommunicerar vi smitta

  +

  På grund av patientsekretess och av hänsyn till personlig integritet kommunicerar inte Kungsbacka kommun kring enskilda sjukdomsfall eller bekräftar vilket/vilka boenden eller i vilken hemtjänstgrupp det finns personer med konstaterad smitta. Vi kan dock berätta om det totala antalet konstaterade smittade av covid-19 inom respektive verksamhetsområde för vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst.

  Vi hänvisar till aktuell statistik på Socialtjänstens hemsida:
  Socialstyrelsens hemsida

Utifrån vårt ansvar som vårdgivare genomför vi flera åtgärder för att minska smittspridning. I kommunen finns det sedan tidigare flera rutiner för hur man som medarbetare ska arbeta med patienter med olika sjukdomar och smittor. Dessa gäller som en grund i vårt dagliga arbete.

Rutiner och rekommendationer

Region Halland har tagit fram rutiner om hur man ska arbeta utifrån covid-19. Vi har också sett över och uppdaterat vårt arbetssätt för att förhindra och hantera smittspridning. Verksamheten arbetar för att säkerställa att kunder, brukare och patienter ska påverkas så lite som möjligt.

Det pågår också ett aktivt arbete med att hantera och sprida information utifrån myndigheternas rekommendationer. Det får inverkan på vårt arbetssätt som i sin tur förändras i takt med nya direktiv.

Så arbetar vi för att minska smittspridningen

Det är många som har frågor hur vi arbetar inom vård och omsorg för att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19. Högst upp på denna sida berättar vi hur vi arbetar inom exempelvis hemtjänsten och på våra vård- och omsorgsboende.

Så använder vi skyddsutrustning

Medarbetare som arbetar med vård och omsorg är extra noga med hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och enheten för vårdhygien på Region Halland.

Det innebär att skyddsutrustning används när en person misstänks vara smittad eller har en konstaterad smitta. Denna bedömning görs av läkare. Verksamheten kan använda visir utan att det finns någon smitta när vård och omsorg ges nära personens ansikte.

Läs mer om vilken typ av skyddsutrustning vi använder och hur vi använder den, högst upp på denna sida.

Minska smittspridning och skydda människor

Skyddsutrustningen är både till för att minska smittspridningen till kunder och brukare men också för att skydda medarbetarna från att bli smittade. Medarbetare som träffat patienter med smitta kan arbeta på en annan avdelning eller i ett annat hem och det finns tydliga rutiner för hur man ska arbeta för att inte sprida smittan vidare.

Om en patient, kund eller brukare är smittad kommer ansvarig chef att ta kontakt med alla verksamheter som berörs och som arbetar eller vistas runt patienten. Om andra personer påverkas i arbetet med smittspårning kommer även de personerna att bli kontaktade. Läs mer om vårt upprättade covid-team längre ner på denna sida.

Beslut som har tagits:

 • Säkra mötesplatser med plexiglas

  +

  Kungsbacka kommun har skapat säkra mötesplatser på vård- och omsorgsboenden med hjälp av plexiglas så att anhöriga och boende kan ses på ett tryggt och säkert sätt utomhus. Mötesplatserna är mycket uppskattade och nu införs de säkra mötesplatserna på samtliga boenden. 

  Mötesplatserna består av bord och stolar och en plexiglasruta som skiljer den boende och besökaren åt. Det finns även en mötesvärd på plats och alla kontaktytor samt plexiglas kommer att spritas mellan mötena. Både anhöriga och boende ska vara friska vid mötet och får inte ha några sjukdomssymptom. Anhöriga kommer att få information om hur de säkra mötesplatserna fungerar från respektive boende.

  Utvärderingen visar att det fysiska mötet varit värdefullt både för boende och anhöriga. Därför är vi glada att kunna berätta att det kommer finnas säkra mötesplatser på alla vård- och omsorgsboenden inför sommaren, säger Helene Ljungqvist, verksamhetschef för vård- och omsorgsboendena i Kungsbacka kommun.

  Inte dela fika under besöket

  Förvaltningen för Vård & Omsorg har tagit beslutet att man inte får dela fikabröd under besöket som ett steg i att minska risk för smittspridning. Risken för smittspridning har bedömts som högre om man ”delar” fikabröd när man ses via plexiglasskärmar eftersom man då av misstag kan gå runt skärmen för att dela fika.

  Beslutet är taget som ett generellt beslut för all fika/tårta osv för att förenkla för personalen.

  Om personal ska bedöma vilken fika som är ok att dela och i vilka situationer så riskerar vi smittspridning eftersom misstag kan ske i större utsträckning om beslutet är personalens. Under sommarperioden har vi dessutom fler vikarier i verksamheterna vilket skulle försvåra enskilda bedömningar.

  Generellt överförs ingen smitta via livsmedel, enligt den information som råder nu, det är de situationer som uppstår i samband med att man delar fikabröd som kan generera fler risker.

 • Besöksförbud på våra vård- och omsorgsboende

  +

  Uppdaterat 2020
  Regeringen har beslutat att inte förlänga besöksförbudet efter den 1 oktober och Socialstyrelsen har skapat underlag som ska vara till hjälp i hur man ska arbeta för att skapa säkra besök. Fram till den 1 oktober kommer Vård & Omsorg att arbeta fram rutiner för hur vi fortsättningsvis ska arbeta för att på bästa sätt ta hand om de vi är till för.

  Uppdaterat 2020-09-16

  Regeringen har beslutat att inte förlänga besöksförbudet efter den 1 oktober och Socialstyrelsen har skapat underlag som ska vara till hjälp i hur man ska arbeta för att skapa säkra besök. Fram till den 1 oktober kommer Vård & Omsorg att arbeta fram rutiner för hur vi fortsättningsvis ska arbeta för att på bästa sätt ta hand om de vi är till för.Uppdaterat 2020-08-21

  Regeringen har nu beslutat att förlänga besöksförbudet fram till den 1 oktober och beslutet gäller på samtliga vård- och omsorgsboenden i landet.  

  Samtidigt får Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda om besöksförbudet ska gälla efter den 1 oktober eller om det kan ersättas med andra åtgärder. Deras förslag ska redovisas den 15 september. 

  Kungsbacka är med och medverkar

  Kungsbacka kommun medverkar som rådgivande verksamhet till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten inför att det ska fattas ett beslut. Det är förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson och Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, Anna Gröneberg, som träffar de båda myndigheterna tillsammans med andra kommunrepresentanter från Sveriges olika län. 

  Inga förändringar i våra rutiner

  Trots att Folkhälsomyndigheten har gått ut med att man har en viss immunitet mot covid-19 efter sjukdomen och kan träffa riskgrupper, så står besöksförbudet fast på landets särskilda boenden. För oss i Kungsbacka innebär det inga förändringar i våra rutiner.

  Vi fortsätter att erbjuda säkra möten utomhus där en plexiglasruta skiljer besökaren och den boende åt. Undantag från besöksförbudet och våra rutiner sker endast i ytterst särskilda fall och alltid efter en individuell riskbedömning. Nuvarande besöksförbud gäller till och med 31 augusti. Om besöksförbud kvarstår under hösten kommer vi att planera för hur det på ett säkert sätt ska fungera när kyla och sämre väder kommer. 

  Bakgrund till beslutet om besöksförbud på våra vård- och omsorgsboende

  Både socialtjänst och hälso- och sjukvård räknas till samhällsviktig verksamhet och dessa verksamheter ska alltid kunna bedrivas på ett sådant sätt att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet.

  Förvaltningen för Vård & Omsorg tog tidigt i våras ett beslut att målinriktat arbeta för att minimera smittspridning och skapa förutsättningar för en uthållig organisation. De personer som bor på våra vård- och omsorgsboende är de som i allra högst grad behöver skyddas från smitta och vi måste därför säkerställa att vi inte får smittspridning på just våra vård- och omsorgsboende.

  Enligt Folhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, ska kommuner säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. En av åtgärderna förvaltningen för Vård & Omsorg tagit är besöksförbud på våra vård- och omsorgsboende. Ett beslut som senare kom att bli ett nationellt beslut.

  Varför är ytterdörrarna låsta?

  8 april fastställdes Socialstyrelsens allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Med anledning av att uppgifter som har inkommit från anhöriga, personal och kommuninvånare, om att det finns personer som inte respekterar besöksförbudet har förvaltningschefen på Vård & Omsorg tagit beslut om att verksamheterna kan hålla ytterdörren låst.

  Det är viktigt för oss att vi orkar håll i och hålla ut för att klara av att fortsätta minska smittspridningen och skydda de som är i riskgrupp.

  Besöksförbud och promenader

  I rutinen för Vård & Omsorg står beskrivet att det kan förekomma händelser som gör att det finns skäl till att göra tillfälligt undantag från besöksförbudet, om särskilda skäl föreligger. Det ska dock användas väldigt restriktivt.

  Situationen ska bedömas av chef och ställningstagande ska göras kring skälet och risk för smittspridning. Om undantag görs ska det i förväg bestämmas om restriktioner och förhållningssätt, allt för att undvika ytterligare risk för smittspridning. Riskbedömning behöver beakta den aktuella situationen både utifrån den enskilde, övriga som bor i det särskilda boendet, personalen samt besökaren.

  Detta för att risken för smittspridning ökar ju fler kontaktytor den enskilde kommer i kontakt med. Genom att delta i socialt sammanhang utanför boendet ökar även risken för att smitta kommer in på enheten.

  Som vårdgivare ansvarar Vård & Omsorg för att säkerställa minskad smittspridning i våra verksamheter. Det innebär att beslut fattas utifrån rådande läge för just Kungsbackas vård- och omsorgsboenden som inte nödvändigtvis gäller nationellt. Vi har en skyldighet att tillgodose behov och att inte bidra till smitta för de personer som vi ger vård och omsorg till.

  Ibland innebär det konsekvenser för enskilda personer, som vi också självklart behöver finna lösningar för trots de restriktioner och de beslut som är fattade för gruppen individer som vi ansvarar för. Läs mer information under rubriken Besök med plexiglas. Vi ska alltid kunna tillgodose behov för den enskilde, under pandemin, och med bakgrund av besöksförbudet kan dessa behov komma att tillgodoses på nya och andra sätt än tidigare som till exempel att träffa sina anhöriga via plexiglas.

  Besök med plexiglas

  Våra verksamheten behöver kunna tillgodose behov för den enskilde. Det kan behöva vidtas åtgärder för att kunna upprätthålla en god social kontakt på ett bra sätt mellan anhöriga och den enskilde som är ”utöver det vanliga”. Bland annat finns skärmarna att tillgå, telefonsamtal, videosamtal som kan medföra att den enskilde trots besöksförbudet kan få sina behov tillgodosedda utan att smittspridning sker.

  Vår rekommendation är att använda plexiglasskärmarna för besöken. Om den närstående har svårt att höra kan personalen vara behjälplig med att förtydliga alternativt hitta andra hjälpmedel som underlättar samtalet. Förvaltningens syn- och hörselpedagog har kommit med rekommendationer på hur man kan förbättra mötet genom plexiglasskärmarna för de som har en syn- eller hörselpåverkan.

  Dela fika med varandra under besök

  Förvaltningen för Vård & Omsorg har tagit beslutet att man inte får dela fikabröd under besöket som ett steg i att minska risk för smittspridning. Risken för smittspridning har bedömts som högre om man ”delar” fikabröd när man ses via plexiglasskärmar eftersom man då av misstag kan gå runt skärmen för att dela fika.

  Beslutet är taget som ett generellt beslut för all fika/tårta osv för att förenkla för personalen.

  Om personal ska bedöma vilken fika som är ok att dela och i vilka situationer så riskerar vi smittspridning eftersom misstag kan ske i större utsträckning om beslutet är personalens. Under sommarperioden har vi dessutom fler vikarier i verksamheterna vilket skulle försvåra enskilda bedömningar.

  Generellt överförs ingen smitta via livsmedel, enligt den information som råder nu, det är de situationer som uppstår i samband med att man delar fikabröd som kan generera fler risker.

  Therese Lindén, socialt ansvarig samordnare
  therese.linden@kungsbacka.se

  Anna Gröneberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
  anna.groneberg@kungsbacka.se

   

 • Covid-team

  +

  Vecka 18 kommer ett tvärprofessionellt covid-team för kunder/patienter med konstaterad eller misstänkt smitta, som är i behov av hemtjänst och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, att startas upp. 

  Teamet kommer att arbeta mot kunder med kommunal hemtjänst men även erbjudas till privata utförare av hemtjänst.

  Teamet består av:

  • Enhetschef
  • undersköterskor
  • arbetsterapeuter
  • sjuksköterskor
  • fysioterapeuter
  • biståndshandläggare
  • metodutvecklare. 

   

  De medarbetare som ingår i covid-teamet utför inte sina ordinarie arbetsuppdrag under tiden. De kommer att vara placerade tillsammans och utgå från Omsorgens hus. Teamet arbetar 24/7, det vill säga alla dagar i veckan och dygnet runt.

  Teamet utför samtliga insatser hos kund för att begränsa antalet besök och personer runtomkring kunden/patienten. Den ordinarie hemtjänsten ska bara arbeta med kunder utan symtom eller smitta.

  Införandet förväntas ge en minskad smittspridning men också flera andra fördelar, som exempelvis en samlad kompetens kring smitta och en jämlik hälso- och sjukvård utifrån smitta. Det innebär också en effektiv användning av skyddsutrustning.

 • Hygienombud

  +

  Vi har hygienombud till vardags i våra verksamheter. Hygienombuden hjälper till att informera och stötta sina kollegor om basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner ska följas av all personal och finns till för att kunder/patienter inte ska drabbas av vårdrelaterade infektioner.

  Rutinerna beskriver bland annat hur handskar, förkläde och handsprit ska användas vid direktkontakt med kund/patient. Hygienombuden genomför också följsamhetsmätning till de basala hygienrutinerna 2 gånger om året på sin enhet.  

  Utökat uppdrag för våra hygienombud

  Covid-19 överförs vid hosta eller nysning, men också som kontaktsmitta, via händer, ytor och föremål. Förutom användning av skyddsutrustning vid en konstaterad eller misstänkt smitta så är följsamhet till de basala hygienrutinerna den viktigaste åtgärden för att förhindra spridning av smitta och skydda de vi är till för. 

  Därför får hygienombuden nu ett förstärkt uppdrag där de tillsammans med sin chef kommer att stötta kollegorna i:

  • tillämpningen av basala hygienrutiner
  • städrutiner
  • användning av skyddsutrustning
  • hålla sig uppdaterad på nya rutiner
  • skapa bra rutiner på arbetsplatsen så att alla kan efterleva de basala hygienrutinerna.

  Varje vecka kommer ett avstämningsmöte hållas med hygienombuden där de får information, har möjlighet att ställa frågor samt kan få stöd.  

 • Hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse

  +

  Nytt beslut 2020 06 23

  Ja, du har rätt till hemtjänst och hemsjukvård under sommaren om du bor i en annan kommun men har sommarbostad i Kungsbacka kommun. Beslutet gäller från och med 2020 06 24.

  Tidigare beslut från 2020 04 06 upphävs därmed.

 • Digitala inköp

  +

  Nämnden för Vård & Omsorg beslutade vid sitt möte onsdagen den 15 april att det ska införas digitala inköp av dagligvaror till kunder inom hemtjänsten. Idag är det medarbetare inom hemtjänsten som hanterar manuella beställningar, plockar och packar varor samt fraktar hem dagligvarorna till kunderna. En förstudie har genomförts och den visar att det är allt fler kommuner i landet som använder sig av e-handeln för inköp av dagligvaror.

  Startar under coronatider

  Redan innan nämndens beslut om att införa digitala inköp i den ordinarie verksamheten så bestämde förvaltningen att man ska gå över till digitala inköp, som en tillfällig åtgärd med anledning av coronaviruset covid-19. Syftet med den tillfälliga förändringen är att använda våra medarbetare på bästa sätt, när exempelvis många är sjuka eller hemma för vård av barn, så att alla invånare som bedöms ha behov av stöd och hjälp kan få det. Det ligger också i linje med att bidra till minskad smittspridning.

  Syftet med de digitala inköpen i ordinarie verksamhet har i grunden ett annat syfte. Det handlar om att ge kunden ett större inflytande över sin vardag.

  - Det stärker dessutom kundens integritet, självbestämmande, valfrihet och delaktighet när kunden själv får se varorna som ska klickas hem på nätet, vare sig man handlar själv eller tillsammans med hemtjänsten, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef på Vård & Omsorg.

  Klicka på länken nedan för mer information:
  Frågor och Svar

 • Information till hemtjänstens kunder

  +

  Kommunen har skickat brev till personer som har hemtjänst, både kommunal och privat hemtjänst. I brevet har vi exempelvis berättat hur vi arbetar för att minska smittspridningen och hur vi agerar om en kund blir sjuk.

  Vi har även berättat att kunderna kommer att få stöd med det viktigaste. Det betyder att om många i personalen blir sjuka och vi inte lyckas få vikarier, prioriterar vi det som är allra viktigast. Det betyder att vi i en sådan situationen tillfälligt kan behöva ställa in exempelvis städinsatser eller hjälp med tvätten.


  Om det blir aktuellt kommer vi att meddela alla berörda personer. Om kommunen ställer in ett besök så innebär det också att fakturan justeras, efter gällande regler.

 • Ny in- och utflyttningsrutin

  +

  Det nationella beslutet om besöksförbud på vård- och omsorgsboenden påverkar processen för in- och utflyttning eftersom anhöriga inte får vistas i våra verksamheter utan särskilda omständigheter. För att ändå göra det möjligt har en ny rutin skapats som kommer att möjliggöra inflyttningar även under den rådande situationen.

  Utbildad personal utför flytt

  Att avråda anhöriga att hjälpa till vid in- och utflyttning till eller ifrån våra vård- och omsorgsboenden, går i linje med det nationella besöksförbudet samt förvaltningens arbete för att minska smittspridning. För att möjliggöra in- och utflyttning trots besöksförbudet, kommer flytten istället att skötas av kommuens medarbetare under pandemiperioden. Det innebär att Vård & Omsorg ställer krav och även säkerställer att personalen får utbildning i de basala hygienrutinerna och kopplingen till covid-19 hos dessa medarbetare. 

  Om avsteg från detta ska göras är det efter beslut, ställningstagande av verksamhetsansvarig chef. Det ska dock användas väldigt restriktivt. Ställningstagande ska göras kring risk för smittspridning och beakta den aktuella situationen både utifrån den som ska flytta in/ut, övriga som bor i på aktuellt vård- och omsorgsboende, personalen samt anhöriga. Ställningstagandet kan inte överprövas.

  Ansvarig för verksamheten samt bosamordnare är ansvarig och kontaktperson för planering av in- och utflyttning.

  Digitala visningar

  Istället för att åka till boendet och se på sin lägenhet kommer visningen att ske digitalt. Man kommer att få en folder med bilder och information kring inflyttningen. Närmare beskrivning av lägenhet och nödvändig information sker via samtal där man även kommer att kunna få information om lägenheten när det gäller storlek.

  Denna nya rutin gäller för samtliga vård- och omsorgsboenden, både i kommunal och privat regi, samt korttidsenheter inom Vård & Omsorg.