Så arbetar vi inom vård och omsorg kring covid-19

Kungsbacka kommun gör sitt yttersta för att ta hand om de med störst behov och för att bromsa smittspridningen. Vi förstår att många känner oro i den pågående situationen och vi vill därför berätta hur vi arbetar i våra olika verksamheter med bland annat smittspridning och skyddsutrustning.
 • Så här arbetar vi med förebyggande och hälsofrämjande arbete

  +

  Med anledning av pågående pandemi har arbetet med hälsofrämjande träffar fått ställa om. Även den uppsökande verksamheten för att bryta ensamhet och isolering, har fått ställa om och anpassas efter den rådande pandemin.

  Istället för fysiska träffar kommer alla som fyller 80 år under 2021 och som inte har hjälp från vård och omsorg, under våren 2021 att få ett brev hemskickat med ett erbjudande om ett hälsofrämjande samtal per telefon.

  Arbetet med det förebyggande arbetet att bryta ensamhet fortsätter via telefonsamtal till äldre med hjälp från vård och omsorg. Samtalen kommer att göras med cirka 500 personer.  

  Uppsökande verksamhet

  Sedan i maj 2020 har även den uppsökande verksamheten för att bryta ensamhet hos äldre, med hjälp från vård och omsorg, startat upp per telefon. Genom att våga fråga blir det en möjlighet för den enskilde att beskriva sin situation och möjlighet för oss i kommunen att kartlägga vilket behov det finns.  

 • Så här arbetar vi inom hemtjänsten

  +

  Basala hygienrutiner och skyddsutrustning

  Kommunen använder skyddsutrustning enligt de rutiner som Vårdhygien i Region Halland har tagit fram. Hemtjänsten är van vid att förebygga och hantera smitta och är noga med de basala hygienrutinerna.

  Skyddsutrustningen är till för att minska smittspridningen till våra omsorgstagare men även för att skydda våra medarbetare från att bli smittade. Skyddsutrustningen används olika beroende på situation.

  Skyddsmaterial som används är: handskar, förkläde med eller utan ärm, handdesinfektion, ytdesinfektion, munskydd, andningsskydd och visir

  Det krävs inte längre visir vid patientnära arbete som sker inom två meter men personal ska fortfarande använda munskydd. Munskydd ska användas av personal när det inte går att håll avstånd till patienter eller kollegor. Det krävs inte heller längre munskydd när personal vistas i en vårdlokal. 

  Hemtjänstens bilar

  Samtliga bilar är utrustade med skyddsutrustning för att det ska finnas tillgängligt om en hemtjänsttagare visar symtom på covid-19. Det finns också våtservetter i varje bil i händelse av att man inte har haft möjlighet att tvätta händerna hos en kund. En del enheter har också köpt in en moussetvål som används utan vatten.  
  Våra bilar desinficeras regelbundet enligt rutin.  

  Våra lokaler ses över dagligen och desinficeras på kontaktytor, bland annat handtag och bordsytor.

  Arbetskläder

  Hemtjänsten har köpt in extra arbetskläder så att vikarier ska ha till gång till ombyte. All personal byter om på arbetsplatsen och kläderna tvättas på plats. Våra medarbetare använder med andra ord inte sina arbetskläder till och från arbetet och tar inte hem och tvättar sina kläder som tidigare var vanligt.

  Trygghetslarm

  Kungsbacka kommun har tecknat ett tilläggsavtal med larmcentralen i Malmö.

  Det innebär att larmcentralen kommer att ställa frågor kring symtom hos den person som larmar. Om den som larmar har symtom i form av hosta, halsont, feber, huvudvärk, andningsbesvär, muskel- och ledvärk, snuva eller illamående kommer det att stå symtom och larmorsak i Sms:et från larmcentralen.

  På detta sätt kan vi förbereda eventuell användning av skyddsutrustning innan vi möter upp den enskilde och ger stöd i hemmet. Detta är en av åtgärderna vi vill göra för att förhindra smittspridning och samtidigt använda skyddsutrustning när den behövs.

 • Så här arbetar vi på våra vård- och omsorgsboende

  +

  Inriktningen i allt vårt arbete är att förhindra smittspridning av coronaviruset covid-19 och att arbeta med uthållighet. Vi ska se till att verksamheten är säkrad, det handlar bland annat om att insatsplanera och att se till att i den möjligaste mån ha kontinuiteten kring kunderna.

  Skyddsutrustning

  Kommunen använder skyddsutrustning enligt de rutiner som Vårdhygien i Region Halland har tagit fram. Medarbetarna är van vid att förebygga och hantera smitta och är noga med de basala hygienrutinerna.

  Skyddsutrustningen är till för att minska smittspridningen till våra omsorgstagare men även för att skydda våra medarbetare från att bli smittade. Skyddsutrustningen används olika beroende på situation.

  Skyddsmaterial som används är: handskar, förkläde med eller utan ärm, handdesinfektion, ytdesinfektion, munskydd, andningsskydd och visir

  Det krävs inte längre visir vid patientnära arbete som sker inom två meter men personal ska fortfarande använda munskydd. Munskydd ska användas av personal när det inte går att håll avstånd till patienter eller kollegor. Det krävs inte heller längre munskydd när personal vistas i en vårdlokal. 

  Arbetskläder

  Vi har köpt in extra arbetskläder så att vikarier ska ha till gång till ombyte. All personal byter om på arbetsplatsen och kläderna tvättas på plats. Våra medarbetare använder med andra ord inte sina arbetskläder till och från arbetet och tar inte hem och tvättar sina kläder som tidigare var vanligt. 

  Våra medarbetare arbetar för en hög följsamhet till basala hygienrutiner, bland annat handtvätt och handsprit och använder förkläden och handskar i vårdnära arbete.  
   
  Våra medarbetare tar sitt personliga ansvar och följer Folkmyndigheternas råd. Vi stannar hemma vid förkylningssymtom, vi undviker resor och håller avstånd till andra både inomhus och utomhus genom att begränsa våra sociala kontakter. Detta gäller även på vår fritid.

 • Så här arbetar vi inom hemsjukvården

  +

  Vi följer rutiner och riktlinjer från sjukvården i Region Halland och håller oss uppdaterade när dessa revideras och förändras. Hemsjukvården är van vid att förebygga och hantera smitta och är extra noga med de basala hygienrutinerna. Så här arbetar Hemsjukvården för att minska smittspridning av coronaviruset covid-19. 

  Basala hygienrutiner och skyddsutrustning  

  Kommunen använder skyddsutrustning enligt de rutiner som Vårdhygien i Region Halland har tagit fram. Medarbetarna är van vid att förebygga och hantera smitta och är noga med de basala hygienrutinerna.

  Skyddsutrustningen är till för att minska smittspridningen till våra omsorgstagare men även för att skydda våra medarbetare från att bli smittade. Skyddsutrustningen används olika beroende på situation.

  Skyddsmaterial som används är: handskar, förkläde med eller utan ärm, handdesinfektion, ytdesinfektion, munskydd, andningsskydd och visir

  Det krävs inte längre visir vid patientnära arbete som sker inom två meter men personal ska fortfarande använda munskydd. Munskydd ska användas av personal när det inte går att håll avstånd till patienter eller kollegor. Det krävs inte heller längre munskydd när personal vistas i en vårdlokal. 

  Hemsjukvårdens bilar

  Samtliga bilar är utrustade med skyddsutrustning för att det ska finnas tillgängligt om en omsorgstagare uppvisar symtom på covid-19. Det finns också våtservetter i varje bil i händelse av att man inte har haft möjlighet att tvätta händerna hos en kund. Våra bilar desinficeras regelbundet enligt rutin.  

  Inga medarbetare med symtom arbetar i verksamheten. 

  Närvarande chefer 

  Våra chefer är närvarande och tillgängliga för personalens frågor och det bidrar till lugn. De bidrar till att korrekt och omgående information når medarbetarna vid förändringar. De säkerställer också arbetet med en hög följsamhet till basala hygienrutiner. 

  Provtagning av patienter med symtom 

  Alla sjuksköterskor arbetar aktivt med att snabbt få till provtagning av patienter som uppvisar symtom på Covid-19 för att få svar på konstaterad smitta eller motsatsen. Detta för att snabbt kunna starta smittspårning i samråd med ansvarig läkare. 

  Ökad samverkan med chefer inom socialtjänstlagen

  Vi har ett ökat och tätare samarbeta med undersköterskor och omsorgspersonal, både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Vi ser att detta är viktigt så att alla runt våra patienter har samma information. 

 • Så här arbetar våra biståndshandläggare

  +

  Förutom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Myndighet sett över och uppdaterat sitt arbetssätt på följande sätt för att minska kontaktytorna och smittspridning av coronaviruset covid-19.

  Hembesök eller visningar 

  Hembesök och visningar av äldrelägenheter sker med restriktivitet och en handlingsplan för detta är upparbetad där vi försöker få besöken att ske utomhus i första hand. Besök som avser anpassningar utomhus sker som vanligt. 

  Kontakt med enskild och dess anhöriga 

  Kontakt sker främst via telefon, mail eller Facetime. Likaså sker mestadels av kontakten med utförarna främst genom telefon och kommunikation i verksamhetssystemet.  

 • Så arbetar vi med arbetsmiljön

  +
  Det är viktigt att våra medarbetare har en god arbetsmiljö och känner sig trygga på jobbet och enligt arbetsmiljölagstiftningen ska arbetsgivaren göra riskbedömningar på arbetsplatsen.
  Arbetsgivaren träffas regelbundet tillsammans med fackliga skyddsombud i en skyddskommitté. I skyddskommittén arbetar man med att identifiera risker och åtgärder i arbetsmiljön som är kopplad till covid-19. Utifrån behov genomförs ytterligare riskanalyser.

  Vi följer myndigheternas rekommendationer kring skyddsutrustning

  Det absolut viktigaste för att förebygga smittspridning är att följa de basala hygienrutinerna. Vi har hygienombud till vardags i våra verksamheter och de hjälper till att informera och stötta sina kollegor om basala hygienrutiner. Rutinerna ska följas av all personal och finns till för att kunder/patienter inte ska drabbas av vårdrelaterade infektioner. Rutinerna beskriver bland annat hur handskar, förkläde och handsprit ska användas vid direktkontakt med en omsorgstagare. 
 • Provtagning av personal

  +

  PCR-test

  Alla invånare i Halland med symtom på covid-19 kan boka tid för provtagning via 1177, även medarbetare som är bosatta i annan region men som arbetar i Halland kan provta sig via Region Halland. Via 1177.se bokas tid och plats för provtagning, individen tar provet på sig själv vid särskilda provtagningsbussar. Provet som tas visar om individen har en pågående covid-19-infektion. Det viktigaste för att minska smittspridningen är dock fortfarande att medarbetare som är sjuka eller har symptom, även milda, på coronaviruset covid-19 stannar hemma.

  Boka provtagning på 1177.se
  1177 Vårdguiden

 • Så arbetar vi med skyddsutrustning

  +

  Kommunen använder skyddsutrustning enligt de rutiner som Vårdhygien i Region Halland har tagit fram. Medarbetarna är vana vid att förebygga och hantera smitta och är noga med de basala hygienrutinerna.

  Skyddsutrustningen är till för att minska smittspridningen till våra omsorgstagare men även för att skydda våra medarbetare från att bli smittade. Skyddsutrustningen används olika beroende på situation.

  Skyddsmaterial som används är: handskar, förkläde med eller utan ärm, handdesinfektion, ytdesinfektion, munskydd, andningsskydd och visir

  Det krävs inte längre visir vid patientnära arbete som sker inom två meter men personal ska fortfarande använda munskydd. Munskydd ska användas av personal när det inte går att håll avstånd till patienter eller kollegor. Det krävs inte heller längre munskydd när personal vistas i en vårdlokal. 

 • Så informerar vi om bekräftad smitta i våra verksamheter

  +

  Vid bekräftad smitta i någon av våra verksamheter kommer vi att informera när vi blir uppmanade av smittskydd att göra så.

  Det är behandlande läkare som ansvarar för kartläggning och smittspårning vid konstaterad covid-19. Instruktioner som de ger ska följas eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.  

  Bekräftad smitta på ett vård- och omsorgsboende

  Om fall uppstår inom våra vård- och omsorgsboenden innebär patientsekretessen att vi inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient, om inte annat är överenskommet.

  När en enskild patient är konstaterad smittad med covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsboenden kontaktar sjuksköterska, efter samtycke, de anhöriga för att informera om det förändrade hälsotillståndet. Övriga boende på enheten och deras företrädare får information om att smitta finns och vad vi gör för att begränsa smittspridningen. Vi kommer inte att tala om vem som är smittad. 

  Vid konstaterad smitta följer vi våra etablerade rutiner som alltid utgår från nationella myndigheters riktlinjer. Arbetet sker i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska i Kungsbacka kommun. 

Utifrån vårt ansvar som vårdgivare genomför vi flera åtgärder för att minska smittspridning. I kommunen finns det sedan tidigare flera rutiner för hur man som medarbetare ska arbeta med patienter med olika sjukdomar och smittor. Dessa gäller som en grund i vårt dagliga arbete.

Rutiner och rekommendationer

Region Halland har tagit fram rutiner om hur man ska arbeta utifrån covid-19. Vi har också sett över och uppdaterat vårt arbetssätt för att förhindra och hantera smittspridning. Verksamheten arbetar för att säkerställa att omsorgstagare, brukare och patienter ska påverkas så lite som möjligt.

Det pågår också ett aktivt arbete med att hantera och sprida information utifrån myndigheternas rekommendationer. Det får inverkan på vårt arbetssätt som i sin tur förändras i takt med nya direktiv.

Så arbetar vi för att minska smittspridningen

Det är många som har frågor hur vi arbetar inom vård och omsorg för att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19. Högst upp på denna sida berättar vi hur vi arbetar inom exempelvis hemtjänsten och på våra vård- och omsorgsboende.

Så använder vi skyddsutrustning

Medarbetare som arbetar med vård och omsorg är extra noga med hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och enheten för vårdhygien på Region Halland.

Det innebär att skyddsutrustning används när en person misstänks vara smittad eller har en konstaterad smitta. Denna bedömning görs av läkare. 

Läs mer om vilken typ av skyddsutrustning vi använder och hur vi använder den, högst upp på denna sida.

Minska smittspridning och skydda människor

Skyddsutrustningen är både till för att minska smittspridningen till omsorgstagare och brukare men också för att skydda medarbetarna från att bli smittade. 

Om en patient, omsorgstagare eller brukare är smittad kommer ansvarig chef att ta kontakt med alla verksamheter som berörs och som arbetar eller vistas runt patienten. Om andra personer påverkas i arbetet med smittspårning kommer även de personerna att bli kontaktade. 

Några exempel på hur vi arbetar under pandemin:

 • Säkra mötesplatser

  +

  Uppdaterat 210617

  På boendena kommer man att fortsätta arbeta med bokade besök men ansvaret att ta del av instruktionerna överlämnas till besökare. Det innebär bland annat att personal inte alltid möter upp för genomgång när besökaren kommer. Det kan finnas boenden som väljer att fortsätta med dörrvärdar eftersom varje boende själva bestämmer hur de ska arbeta så besöken blir så smidiga som möjligt. 
    
  Ansvaret på dig som besökare innebär att du ska:   

  • Boka ditt besök, ett fåtal personer per besök rekommenderas  
  • Stanna hemma om du har sjukdomssymptom  
  • Sprita dina händer innanför entrén   
  • Hålla avstånd till övriga på boendet, både boende och personal  
  • Inte vistas i gemensamhetsutrymmen  
  • Använda munskydd när du inte kan hålla avstånd eller om den du ska besöka inte är fullvaccinerad  
  • Följa myndigheternas rekommendationer för att förebygga smittspridning av covid-19  

  Besöken sker utomhus, i respektive lägenhet eller på annan anvisad plats och kan nu ske utan speciella smittförebyggande åtgärder så som munskydd. Plexiglasskärmarna kommer att finnas kvar utomhus och kan användas för de som önskar. 

 • Covid-support

  +

  Covid-teamet blir Covid-support

  Från och med den 16 april upphör covid-teamet inom hemtjänsten och istället ska alla hemtjänstgrupper själva hantera misstänkt eller konstaterad smitta. Orsaken är att det under en längre period endast är fåtal personer som har misstänkt eller konstaterad covid-19 eftersom många av de äldre med hemtjänst har vaccinerat sig.

  Istället kommer det att starta en covid-support som medarbetare i den ordinarie verksamheten kan få stöd och handledning av. Covid-supporten vänder sig till alla verksamheter inom Vård & Omsorg.

  Covid-korttidsenheten kommer att finnas kvar och den som bor hemma och har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende och får konstaterad covid-19 kommer i första hand att erbjudas en plats på covid-korttids under perioden hen är smittad.

 • Stark avrådan från besök - korttidsplatser och växelvård

  +

  En stark avrådan från besök på kommunens enheter som bedriver korttidsplatser och växelvård införs från den 24 februari och gäller fram tills nytt beslut tas. Beslutet grundar sig bland annat i att det är många personer i omlopp i dessa verksamheter.

 • Hygienombud

  +

  Vi har hygienombud till vardags i våra verksamheter. Hygienombuden hjälper till att informera och stötta sina kollegor om basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner ska följas av all personal och finns till för att kunder/patienter inte ska drabbas av vårdrelaterade infektioner.

  Rutinerna beskriver bland annat hur handskar, förkläde och handsprit ska användas vid direktkontakt med kund/patient. Hygienombuden genomför också följsamhetsmätning till de basala hygienrutinerna 2 gånger om året på sin enhet.  

  Utökat uppdrag för våra hygienombud

  Covid-19 överförs vid hosta eller nysning, men också som kontaktsmitta, via händer, ytor och föremål. Förutom användning av skyddsutrustning vid en konstaterad eller misstänkt smitta så är följsamhet till de basala hygienrutinerna den viktigaste åtgärden för att förhindra spridning av smitta och skydda de vi är till för. 

  Därför får hygienombuden nu ett förstärkt uppdrag där de tillsammans med sin chef kommer att stötta kollegorna i:

  • tillämpningen av basala hygienrutiner
  • städrutiner
  • användning av skyddsutrustning
  • hålla sig uppdaterad på nya rutiner
  • skapa bra rutiner på arbetsplatsen så att alla kan efterleva de basala hygienrutinerna.

  Varje vecka kommer ett avstämningsmöte hållas med hygienombuden där de får information, har möjlighet att ställa frågor samt kan få stöd.  

 • Digitala inköp

  +

  Nämnden för Vård & Omsorg beslutade vid sitt möte onsdagen den 15 april 2020 att det ska införas digitala inköp av dagligvaror till omsorgstagare inom hemtjänsten. Idag är det medarbetare inom hemtjänsten som hanterar manuella beställningar, plockar och packar varor samt kör hem dem. En förstudie har genomförts som bland annat visar att det är allt fler kommuner i landet som använder sig av e-handeln för inköp av dagligvaror.

  Startar under coronatider

  Redan innan nämndens beslut om att införa digitala inköp i den ordinarie verksamheten bestämde förvaltningen att man ska gå över till digitala inköp, som en tillfällig åtgärd med anledning av coronaviruset covid-19. Syftet med den tillfälliga förändringen är att använda våra medarbetare på bästa sätt, när exempelvis många är sjuka eller hemma för vård av barn, så att alla invånare som bedöms ha behov av stöd och hjälp kan få det. Det ligger också i linje med att bidra till minskad smittspridning.

  Syftet med de digitala inköpen i ordinarie verksamhet har i grunden ett annat syfte. Det handlar om att ge omsorgstagaren ett större inflytande över sin vardag.

  - Det stärker dessutom omsorgstagarens integritet, självbestämmande, valfrihet och delaktighet när hen själv får se varorna som ska klickas hem på nätet, vare sig man handlar själv eller tillsammans med hemtjänsten, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef på Vård & Omsorg.

  Klicka på länken nedan för mer information:
  Frågor och Svar