Så arbetar vi inom vård och omsorg kring covid-19

Kungsbacka kommun gör sitt yttersta för att ta hand om de med störst behov och för att bromsa smittspridningen. Vi förstår att många känner oro i den pågående situationen och vi vill därför berätta hur vi arbetar i våra olika verksamheter med bland annat smittspridning och skyddsutrustning.
 • Så här arbetar vi med förebyggande och hälsofrämjande arbete

  +

  Med anledning av pågående pandemi har arbetet med hälsofrämjande träffar fått ställa om. Även den uppsökande verksamheten för att bryta ensamhet och isolering, har fått ställa om och anpassas efter den rådande pandemin.

  Istället för fysiska träffar kommer alla som fyller 80 år under 2021 och som inte har hjälp från vård och omsorg, under våren 2021 att få ett brev hemskickat med ett erbjudande om ett hälsofrämjande samtal per telefon.

  Arbetet med det förebyggande arbetet att bryta ensamhet fortsätter via telefonsamtal till äldre med hjälp från vård och omsorg. Samtalen kommer att göras med cirka 500 personer.  

  Uppsökande verksamhet

  Sedan i maj 2020 har även den uppsökande verksamheten för att bryta ensamhet hos äldre, med hjälp från vård och omsorg, startat upp per telefon. Genom att våga fråga blir det en möjlighet för den enskilde att beskriva sin situation och möjlighet för oss i kommunen att kartlägga vilket behov det finns.  

 • Så här arbetar vi inom hemtjänsten

  +

  Basala hygienrutiner och skyddsutrustning

  Kommunen använder skyddsutrustning enligt de rutiner som Vårdhygien i Region Halland har tagit fram. Hemtjänsten är van vid att förebygga och hantera smitta och är noga med de basala hygienrutinerna.

  Skyddsutrustningen är till för att minska smittspridningen till våra omsorgstagare men även för att skydda våra medarbetare från att bli smittade. Skyddsutrustningen används olika beroende på situation.

  Skyddsmaterial som används är:

  • handskar
  • förkläde med eller utan ärm
  • handdesinfektion
  • ytdesinfektion
  • munskydd
  • andningsskydd
  • visir

  Vår personal använder munskydd vid patientnära arbete (inom 2 meters avstånd). 

  Hemtjänstens bilar

  Samtliga bilar är utrustade med skyddsutrustning för att det ska finnas tillgängligt om en hemtjänsttagare visar symtom på covid-19. Det finns också våtservetter i varje bil i händelse av att man inte har haft möjlighet att tvätta händerna hos en kund. En del enheter har också köpt in en moussetvål som används utan vatten.  
  Våra bilar desinficeras regelbundet enligt rutin.  

  Våra lokaler ses över dagligen och desinficeras på kontaktytor, bland annat handtag och bordsytor.

  Arbetskläder

  Hemtjänsten har köpt in extra arbetskläder så att vikarier ska ha till gång till ombyte. All personal byter om på arbetsplatsen och kläderna tvättas på plats. Våra medarbetare använder med andra ord inte sina arbetskläder till och från arbetet och tar inte hem och tvättar sina kläder som tidigare var vanligt.

  Trygghetslarm

  Kungsbacka kommun har tecknat ett tilläggsavtal med larmcentralen i Malmö.

  Det innebär att larmcentralen kommer att ställa frågor kring symtom hos den person som larmar. Om den som larmar har symtom i form av hosta, halsont, feber, huvudvärk, andningsbesvär, muskel- och ledvärk, snuva eller illamående kommer det att stå symtom och larmorsak i Sms:et från larmcentralen.

  På detta sätt kan vi förbereda eventuell användning av skyddsutrustning innan vi möter upp den enskilde och ger stöd i hemmet. Detta är en av åtgärderna vi vill göra för att förhindra smittspridning och samtidigt använda skyddsutrustning när den behövs.

 • Så här arbetar vi på våra vård- och omsorgsboende

  +

  Inriktningen i allt vårt arbete är att förhindra smittspridning av coronaviruset covid-19 och att arbeta med uthållighet. Vi ska se till att verksamheten är säkrad, det handlar bland annat om att insatsplanera och att se till att i den möjligaste mån ha kontinuiteten kring kunderna.

  Skyddsutrustning

  Kommunen använder skyddsutrustning enligt de rutiner som Vårdhygien i Region Halland har tagit fram. Medarbetarna är van vid att förebygga och hantera smitta och är noga med de basala hygienrutinerna.

  Skyddsutrustningen är till för att minska smittspridningen till våra omsorgstagare men även för att skydda våra medarbetare från att bli smittade. Skyddsutrustningen används olika beroende på situation.

  Skyddsmaterial som används är:

  • handskar
  • förkläde med eller utan ärm
  • handdesinfektion
  • ytdesinfektion
  • munskydd
  • andningsskydd
  • visir

  Vår personal använder munskydd vid patientnära arbete (inom 2 meters avstånd).  

  Arbetskläder

  Vi har köpt in extra arbetskläder så att vikarier ska ha till gång till ombyte. All personal byter om på arbetsplatsen och kläderna tvättas på plats. Våra medarbetare använder med andra ord inte sina arbetskläder till och från arbetet och tar inte hem och tvättar sina kläder som tidigare var vanligt. 

  Våra medarbetare arbetar för en hög följsamhet till basala hygienrutiner, bland annat handtvätt och handsprit och använder förkläden och handskar i vårdnära arbete.  
   
  Våra medarbetare tar sitt personliga ansvar och följer Folkmyndigheternas råd. Vi stannar hemma vid förkylningssymtom, vi undviker resor och håller avstånd till andra både inomhus och utomhus genom att begränsa våra sociala kontakter. Detta gäller även på vår fritid.

 • Så här arbetar vi inom hemsjukvården

  +

  Vi följer rutiner och riktlinjer från sjukvården i Region Halland och håller oss uppdaterade när dessa revideras och förändras. Hemsjukvården är van vid att förebygga och hantera smitta och är extra noga med de basala hygienrutinerna. Så här arbetar Hemsjukvården för att minska smittspridning av coronaviruset covid-19. 

  Basala hygienrutiner och skyddsutrustning  

  Kommunen använder skyddsutrustning enligt de rutiner som Vårdhygien i Region Halland har tagit fram. Medarbetarna är van vid att förebygga och hantera smitta och är noga med de basala hygienrutinerna.

  Skyddsutrustningen är till för att minska smittspridningen till våra omsorgstagare men även för att skydda våra medarbetare från att bli smittade. Skyddsutrustningen används olika beroende på situation.

  Skyddsmaterial som används är:

  • handskar
  • förkläde med eller utan ärm
  • handdesinfektion
  • ytdesinfektion
  • munskydd
  • andningsskydd
  • visir

  Vår personal använder munskydd vid patientnära arbete (inom 2 meters avstånd). 

  Hemsjukvårdens bilar

  Samtliga bilar är utrustade med skyddsutrustning för att det ska finnas tillgängligt om en omsorgstagare uppvisar symtom på covid-19. Det finns också våtservetter i varje bil i händelse av att man inte har haft möjlighet att tvätta händerna hos en kund. Våra bilar desinficeras regelbundet enligt rutin.  

  Inga medarbetare med symtom arbetar i verksamheten. 

  Närvarande chefer 

  Våra chefer är närvarande och tillgängliga för personalens frågor och det bidrar till lugn. De bidrar till att korrekt och omgående information når medarbetarna vid förändringar. De säkerställer också arbetet med en hög följsamhet till basala hygienrutiner. 

  Provtagning av patienter med symtom 

  Alla sjuksköterskor arbetar aktivt med att snabbt få till provtagning av patienter som uppvisar symtom på Covid-19 för att få svar på konstaterad smitta eller motsatsen. Detta för att snabbt kunna starta smittspårning i samråd med ansvarig läkare. 

  Ökad samverkan med chefer inom socialtjänstlagen

  Vi har ett ökat och tätare samarbeta med undersköterskor och omsorgspersonal, både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Vi ser att detta är viktigt så att alla runt våra patienter har samma information. 

 • Så här arbetar våra biståndshandläggare

  +

  Förutom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Myndighet sett över och uppdaterat sitt arbetssätt på följande sätt för att minska kontaktytorna och smittspridning av coronaviruset covid-19.

  Hembesök eller visningar 

  Hembesök görs när handläggaren anser att det är nödvändigt. Varje handläggare avgör om de behöver göra ett hembesök eller om man göra det digitalt. 

  Kontakt med enskild och dess anhöriga 

  Kontakt sker främst via telefon, mail eller Facetime. Likaså sker mestadels av kontakten med utförarna främst genom telefon och kommunikation i verksamhetssystemet.  

 • Så arbetar vi med arbetsmiljön

  +
  Det är viktigt att våra medarbetare har en god arbetsmiljö och känner sig trygga på jobbet och enligt arbetsmiljölagstiftningen ska arbetsgivaren göra riskbedömningar på arbetsplatsen.
  Arbetsgivaren träffas regelbundet tillsammans med fackliga skyddsombud i en skyddskommitté. I skyddskommittén arbetar man med att identifiera risker och åtgärder i arbetsmiljön som är kopplad till covid-19. Utifrån behov genomförs ytterligare riskanalyser.

  Vi följer myndigheternas rekommendationer kring skyddsutrustning

  Det absolut viktigaste för att förebygga smittspridning är att följa de basala hygienrutinerna. Vi har hygienombud till vardags i våra verksamheter och de hjälper till att informera och stötta sina kollegor om basala hygienrutiner. Rutinerna ska följas av all personal och finns till för att kunder/patienter inte ska drabbas av vårdrelaterade infektioner. Rutinerna beskriver bland annat hur handskar, förkläde och handsprit ska användas vid direktkontakt med en omsorgstagare. 
 • Provtagning av personal

  +

  Provtagning av covid-19 efter den 1 november

  Förändringen kring provtagning innebär att man inte behöver testa dig för covid-19 om du har symptom men i övrigt är fullt frisk och fullt vaccinerad. 

  Denna förändringen kring provtagning gäller inte vård- och omsorgspersonal eller patienter som även i fortsättningen ska provta sig vid symtom på Covid-19. 

  Följande grupper ska alltid testa sig vid symtom även om man är vaccinerad: 

  • Hälso- och sjukvårdspersonal (främst patientnära personal) 
  • Omsorgspersonal på särskilt boende, hemtjänst och LSS-boende (främst patientnära personal) 
  • Personer som bor på Särskilt boende, har hemtjänst eller omfattas av LSS (bostad med särskild service, personlig assistans) 
  • Personer som behöver vård eller behandling, oavsett vad de söker vård för, och har symtom på covid-19
  • Personer som får symtom inom 14 dagar efter resa i land utanför Norden 

  Med patientnära personal innebär arbete inom 2 meters avstånd till patient. 

 • Så arbetar vi med skyddsutrustning

  +

  Kommunen använder skyddsutrustning enligt de rutiner som Vårdhygien i Region Halland har tagit fram. Medarbetarna är vana vid att förebygga och hantera smitta och är noga med de basala hygienrutinerna.

  Skyddsutrustningen är till för att minska smittspridningen till våra omsorgstagare men även för att skydda våra medarbetare från att bli smittade. Skyddsutrustningen används olika beroende på situation.

  Skyddsmaterial som används är: handskar, förkläde med eller utan ärm, handdesinfektion, ytdesinfektion, munskydd, andningsskydd och visir

  Det krävs inte längre visir vid patientnära arbete som sker inom två meter men personal ska fortfarande använda munskydd. Munskydd ska användas av personal vid patientnära arbete som innebär inom två meter. 

 • Så informerar vi om bekräftad smitta i våra verksamheter

  +

  Vid bekräftad smitta i någon av våra verksamheter kommer vi att informera när vi blir uppmanade av smittskydd att göra så.

  Det är behandlande läkare som ansvarar för kartläggning och smittspårning vid konstaterad covid-19. Instruktioner som de ger ska följas eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.  

  Bekräftad smitta på ett vård- och omsorgsboende

  Om fall uppstår inom våra vård- och omsorgsboenden innebär patientsekretessen att vi inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient, om inte annat är överenskommet.

  När en enskild patient är konstaterad smittad med covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsboenden kontaktar sjuksköterska, efter samtycke, de anhöriga för att informera om det förändrade hälsotillståndet. Övriga boende på enheten och deras företrädare får information om att smitta finns och vad vi gör för att begränsa smittspridningen. Vi kommer inte att tala om vem som är smittad. 

  Vid konstaterad smitta följer vi våra etablerade rutiner som alltid utgår från nationella myndigheters riktlinjer. Arbetet sker i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska i Kungsbacka kommun. 

Utifrån vårt ansvar som vårdgivare genomför vi flera åtgärder för att minska smittspridning. I kommunen finns det sedan tidigare flera rutiner för hur man som medarbetare ska arbeta med patienter med olika sjukdomar och smittor. Dessa gäller som en grund i vårt dagliga arbete.

Rutiner och rekommendationer

Region Halland har tagit fram rutiner om hur man ska arbeta utifrån covid-19. Vi har också sett över och uppdaterat vårt arbetssätt för att förhindra och hantera smittspridning. Verksamheten arbetar för att säkerställa att omsorgstagare, brukare och patienter ska påverkas så lite som möjligt.

Det pågår också ett aktivt arbete med att hantera och sprida information utifrån myndigheternas rekommendationer. Det får inverkan på vårt arbetssätt som i sin tur förändras i takt med nya direktiv.

Så arbetar vi för att minska smittspridningen

Det är många som har frågor hur vi arbetar inom vård och omsorg för att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19. Högst upp på denna sida berättar vi hur vi arbetar inom exempelvis hemtjänsten och på våra vård- och omsorgsboende.

Så använder vi skyddsutrustning

Medarbetare som arbetar med vård och omsorg är extra noga med hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och enheten för vårdhygien på Region Halland.

Det innebär att skyddsutrustning används när en person misstänks vara smittad eller har en konstaterad smitta. Denna bedömning görs av läkare. 

Läs mer om vilken typ av skyddsutrustning vi använder och hur vi använder den, högst upp på denna sida.

Minska smittspridning och skydda människor

Skyddsutrustningen är både till för att minska smittspridningen till omsorgstagare och brukare men också för att skydda medarbetarna från att bli smittade. 

Om en patient, omsorgstagare eller brukare är smittad kommer ansvarig chef att ta kontakt med alla verksamheter som berörs och som arbetar eller vistas runt patienten. Om andra personer påverkas i arbetet med smittspårning kommer även de personerna att bli kontaktade.