Så arbetar vi inom vård och omsorg kring covid-19

Kungsbacka kommun gör sitt yttersta för att ta hand om de med störst behov och för att bromsa smittspridningen. Vi förstår att många känner oro i den pågående situationen och vi vill därför berätta hur vi arbetar i våra olika verksamheter med bland annat smittspridning och skyddsutrustning.
 • Så här arbetar vi med förebyggande och hälsofrämjande arbete

  +

  Med anledning av pågående pandemi har arbetet med hälsofrämjande träffar fått ställa om. Även den uppsökande verksamheten för att bryta ensamhet och isolering, har fått ställa om och anpassas efter den rådande pandemin.

  Istället för fysiska träffar kommer alla som fyller 80 år under 2021 och som inte har hjälp från vård och omsorg, under våren 2021 att få ett brev hemskickat med ett erbjudande om ett hälsofrämjande samtal per telefon.

  Arbetet med det förebyggande arbetet att bryta ensamhet fortsätter via telefonsamtal till äldre med hjälp från vård och omsorg. Samtalen kommer att göras med cirka 500 personer.  

  Uppsökande verksamhet

  Sedan i maj 2020 har även den uppsökande verksamheten för att bryta ensamhet hos äldre, med hjälp från vård och omsorg, startat upp per telefon. Genom att våga fråga blir det en möjlighet för den enskilde att beskriva sin situation och möjlighet för oss i kommunen att kartlägga vilket behov det finns.  

 • Så här arbetar vi inom hemtjänsten

  +

  Vi följer rutiner och riktlinjer från sjukvården i Region Halland och håller oss uppdaterade när dessa revideras och förändras. Hemtjänsten är van vid att förebygga och hantera smitta och är extra noga med de basala hygienrutinerna. 

  Basala hygienrutiner och skyddsutrustning

  Medarbetare inom hemtjänsten är extra noga med de basala hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och enheten för vårdhygien på Region Halland.  

  Skyddsutrustningen är både till för att minska smittspridningen till våra omsorgstagare men även för att skydda våra medarbetarna från att bli smittade. Det skyddsmaterial som vi använder vid Covid-19 är skyddsutrustning som används i vanlig vård:

  Det skyddsmaterial som vi använder vid Covid-19 är skyddsutrustning som används i vanlig vård:

  • handskar
  • förkläde med ärm/utan ärm
  • handdesinfektion
  • ytdesinfektion

  Det material som tillkommer utöver är:

  • munskydd
  • andningsskydd
  • visir/glasögon 

  Heltäckande visir och munskydd används av all personal vid allt nära arbete inom en meter, oavsett om misstanke om covid-19 finns eller inte.

  Munskydd används även i övriga situationer där det inte går att hålla avstånd t ex överrapportering mellan personal och i trånga utrymmen.

  Vi har tillgång till den skyddsutrustning som vi behöver.

  Hemtjänstens bilar

  Samtliga bilar är utrustade med två uppsättningar av skyddsutrustning för att det ska finnas tillgängligt om en kund uppvisar symtom på covid-19. Det finns också våtservetter i varje bil i händelse av att man inte har haft möjlighet att tvätta händerna hos en kund. En del enheter har också köpt in en moussetvål som används utan vatten.  
  Våra bilar desinficeras regelbundet enligt rutin.  

  Våra lokaler ses över dagligen och desinficeras på kontaktytor, bland annat handtag och bordsytor.

  Arbetskläder

  Hemtjänsten har köpt in extra arbetskläder så att vikarier ska ha till gång till ombyte. All personal byter om på arbetsplatsen och kläderna tvättas på plats. Våra medarbetare använder med andra ord inte sina arbetskläder till och från arbetet och tar inte hem och tvättar sina kläder som tidigare var vanligt.

  Trygghetslarm

  Kungsbacka kommun har tecknat ett tilläggsavtal med larmcentralen i Malmö.

  Det innebär att larmcentralen kommer att ställa frågor kring symtom hos den person som larmar. Om den som larmar har symtom i form av hosta, halsont, feber, huvudvärk, andningsbesvär, muskel- och ledvärk, snuva eller illamående kommer det att stå symtom och larmorsak i Sms:et från larmcentralen.

  På detta sätt kan vi förbereda eventuell användning av skyddsutrustning innan vi möter upp den enskilde och ger stöd i hemmet. Detta är en av åtgärderna vi vill göra för att förhindra smittspridning och samtidigt använda skyddsutrustning när den behövs.

 • Så här arbetar vi på våra vård- och omsorgsboende

  +

  Inriktningen i allt vårt arbete är att förhindra smittspridning av coronaviruset covid-19 och att arbeta med uthållighet. Vi ska se till att verksamheten är säkrad, det handlar bland annat om att insatsplanera och att se till att i den möjligaste mån ha kontinuiteten kring kunderna.

  Skyddsutrustning

  Vi följer rutiner och riktlinjer från sjukvården i Region Halland och håller oss uppdaterade när dessa revideras och förändras.  

  Skyddsutrustningen är både till för att minska smittspridningen till våra boende men även för att skydda våra medarbetarna från att bli smittade. Det skyddsmaterial som vi använder vid Covid-19 är skyddsutrustning som används i vanlig vård:

  • handskar
  • förkläde med ärm/utan ärm
  • handdesinfektion
  • ytdesinfektion

  Det som tillkommer utöver är:

  • munskydd
  • andningsskydd
  • visir/glasögon

  Heltäckande visir och munskydd används av all personal vid allt patientnära arbete inom en meter, oavsett om misstanke om covid-19 finns eller inte.

  Munskydd används även i övriga situationer där det inte går att hålla avstånd t ex överrapportering mellan personal och i trånga utrymmen.

  Vi har tillgång till den skyddsutrustning som vi behöver.

  Arbetskläder

  Vi har köpt in extra arbetskläder så att vikarier ska ha till gång till ombyte. All personal byter om på arbetsplatsen och kläderna tvättas på plats. Våra medarbetare använder med andra ord inte sina arbetskläder till och från arbetet och tar inte hem och tvättar sina kläder som tidigare var vanligt. 

  Våra medarbetare arbetar för en hög följsamhet till basala hygienrutiner, bland annat handtvätt och handsprit och använder förkläden och handskar i vårdnära arbete.  
   
  Våra medarbetare tar sitt personliga ansvar och följer Folkmyndigheternas råd. Vi stannar hemma vid förkylningssymtom, vi undviker resor och håller avstånd till andra både inomhus och utomhus genom att begränsa våra sociala kontakter. Detta gäller även på vår fritid.

 • Så här arbetar vi inom hemsjukvården

  +

  Vi följer rutiner och riktlinjer från sjukvården i Region Halland och håller oss uppdaterade när dessa revideras och förändras. Hemsjukvården är van vid att förebygga och hantera smitta och är extra noga med de basala hygienrutinerna. Så här arbetar Hemsjukvården för att minska smittspridning av coronaviruset covid-19. 

  Hygienrutiner och skyddsutrustning  

  Medarbetarna i Hemsjukvården är extra noga med de basala hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och enheten för vårdhygien på Region Halland.  

  Den skyddsutrustning som vi använder vid Covid-19 är skyddsutrustning som även används i den vanliga vården:

  • handskar
  • förkläde med ärm/utan ärm
  • handdesinfektion
  • ytdesinfektion

  Det som tillkommer utöver och som inte används lika frekvent i normal drift är:

  • munskydd
  • andningsskydd
  • långärmade förkläden
  • visir/glasögon

  Våra medarbetare arbetar för en hög följsamhet till basala hygienrutiner vilket innebär bland annat att använda handtvätt, handsprit, använder förkläden och handskar i vårdnära arbete som är inom en meter från patienten. Munskydd används i vårdlokaler, kontor, bilar av all personal där det inte är möjligt att hålla avstånd till annan personal. Om det inte går att använda munskydd kan visir användas istället. 

  Hemsjukvårdens bilar

  Samtliga bilar är utrustade med skyddsutrustning för att det ska finnas tillgängligt om en kund uppvisar symtom på covid-19. Det finns också våtservetter i varje bil i händelse av att man inte har haft möjlighet att tvätta händerna hos en kund. Våra bilar desinficeras regelbundet enligt rutin.  

  Inga medarbetare med symtom arbetar i verksamheten. 

  Närvarande chefer 

  Våra chefer är närvarande och tillgängliga för personalens frågor och det bidrar till lugn. De bidrar till att korrekt och omgående information når medarbetarna vid förändringar. De säkerställer också arbetet med en hög följsamhet till basala hygienrutiner. 

  Provtagning av patienter med symtom 

  Alla sjuksköterskor arbetar aktivt med att snabbt få till provtagning av patienter som uppvisar symtom på Covid-19 för att få svar på konstaterad smitta eller motsatsen. Detta för att snabbt kunna starta smittspårning i samråd med ansvarig läkare. Patienter som bor hemma och har en konstaterad smitta tas om hand om av Covid-teamet.

  Ökad samverkan med chefer inom socialtjänstlagen

  Vi har ett ökat och tätare samarbeta med undersköterskor och omsorgspersonal, både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Vi ser att detta är viktigt så att alla runt våra patienter har samma information. 

 • Så här arbetar våra biståndshandläggare

  +

  Förutom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Myndighet sett över och uppdaterat sitt arbetssätt på följande sätt för att minska kontaktytorna och smittspridning av coronaviruset covid-19.

  Hembesök eller visningar 

  Hembesök och visningar av äldrelägenheter sker med restriktivitet och en handlingsplan för detta är upparbetad där vi försöker få besöken att ske utomhus i första hand. Besök som avser anpassningar utomhus sker som vanligt. 

  Kontakt med enskild och dess anhöriga 

  Kontakt sker främst via telefon, mail eller Facetime. Likaså sker mestadels av kontakten med utförarna främst genom telefon och kommunikation i verksamhetssystemet.  

 • Så arbetar vi med arbetsmiljön

  +
  Det är viktigt att våra medarbetare har en god arbetsmiljö och känner sig trygga på jobbet och enligt arbetsmiljölagstiftningen ska arbetsgivaren göra riskbedömningar på arbetsplatsen.
  Arbetsgivaren träffas regelbundet tillsammans med fackliga skyddsombud i en skyddskommitté. I skyddskommittén arbetar man med att identifiera risker och åtgärder i arbetsmiljön som är kopplad till covid-19. Utifrån behov genomförs ytterligare riskanalyser.

  Vi följer myndigheternas rekommendationer kring skyddsutrustning

  Det absolut viktigaste för att förebygga smittspridning är att följa de basala hygienrutinerna. Vi har hygienombud till vardags i våra verksamheter och de hjälper till att informera och stötta sina kollegor om basala hygienrutiner. Rutinerna ska följas av all personal och finns till för att kunder/patienter inte ska drabbas av vårdrelaterade infektioner. Rutinerna beskriver bland annat hur handskar, förkläde och handsprit ska användas vid direktkontakt med en omsorgstagare. 
  Som ett komplement är en ny och riktad skyddsåtgärd framtagen för att skydda medarbetare ytterligare mot smitta. Beslutet innebär att medarbetare bär visir under hela arbetspasset.
  Beslutet gäller anställda på Vård & Omsorg eftersom det är Kungsbacka kommun som har ansvar för arbetsmiljön för anställda i kommunen. Privata utförare har det yttersta arbetsmiljöansvaret för sina medarbetare.
 • Provtagning av personal

  +

  Antikroppstest

  Medarbetare som arbetar med vård och omsorg erbjuds att göra ett antikroppstest. Det är frivilligt, kostnadsfritt och man tar det på sin fritid. Testet visar om man har bildat antikroppar mot covid-19 och därigenom har ett visst skydd. Får man ett positivt antikroppstest betyder det att man har en minskad risk att själv smittas och därmed minskad risk att föra smittan vidare till andra. Det är fortsatt viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd för att skydda sig själv och andra från att smittas med covid-19 även om man bildat antikroppar. 

  PCR-test

  Alla invånare i Halland med symtom på covid-19 kan boka tid för provtagning via 1177, även medarbetare som är bosatta i annan region men som arbetar i Halland kan provta sig via Region Halland. Via 1177.se bokas tid och plats för provtagning, individen tar provet på sig själv vid särskilda provtagningsbussar. Provet som tas visar om individen har en pågående covid-19-infektion. Det viktigaste för att minska smittspridningen är dock fortfarande att medarbetare som är sjuka eller har symptom, även milda, på coronaviruset covid-19 stannar hemma.

  Boka provtagning på 1177.se
  Självprovtagning covid-19 Halland
  Boka tid för antikroppstest

 • Så arbetar vi med skyddsutrustning

  +

  Vi använder skyddsutrustning i förebyggande syfte och vid konstaterad eller misstänkt smitta.

  För att minimera smittspridning mellan personal och patient i förebyggande syfte använder personalen följande skyddsutrustning vid arbete inom en meter.

  • Munskydd
  • Visir
  • Förkläde
  • Handskar

  Personalen använder även munskydd och visir under hela sin arbetsdag om det inte är möjligt att hålla avstånd till sina kollegor. Utöver det följerpersonalen de basala hygienrutinerna kring användning av hand- och ytsprit.

  Besökare använder munskydd som verksamheten tillhandahåller när de vistas på vård- och omsorgsboendet (eller annan lokal där det bedrivs hälso- och sjukvård.)

  När en patient är eller misstänks vara smittad används samma skyddsutrustning som vid förebyggande syfte vid arbete inom en meter. Om insatsen beräknas vara längre än 15 minuter används andningsskydd istället för munskydd.

  Den skyddsutrustning som finns i verksamheten är godkänd för användning vid covid-19. 

 • Så informerar vi om bekräftad smitta i våra verksamheter

  +

  Vid bekräftad smitta i någon av våra verksamheter kommer vi att informera när vi blir uppmanade av smittskydd att göra så.

  Det är behandlande läkare som ansvarar för kartläggning och smittspårning vid konstaterad covid-19. Instruktioner som de ger ska följas eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.  

  Bekräftad smitta på ett vård- och omsorgsboende

  Om fall uppstår inom våra vård- och omsorgsboenden innebär patientsekretessen att vi inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient, om inte annat är överenskommet.

  När en enskild patient är konstaterad smittad med covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsboenden kontaktar sjuksköterska, efter samtycke, de anhöriga för att informera om det förändrade hälsotillståndet. Övriga boende på enheten och deras företrädare får information om att smitta finns och vad vi gör för att begränsa smittspridningen. Vi kommer inte att tala om vem som är smittad. 

  Vid konstaterad smitta följer vi våra etablerade rutiner som alltid utgår från nationella myndigheters riktlinjer. Arbetet sker i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska i Kungsbacka kommun. 

Utifrån vårt ansvar som vårdgivare genomför vi flera åtgärder för att minska smittspridning. I kommunen finns det sedan tidigare flera rutiner för hur man som medarbetare ska arbeta med patienter med olika sjukdomar och smittor. Dessa gäller som en grund i vårt dagliga arbete.

Rutiner och rekommendationer

Region Halland har tagit fram rutiner om hur man ska arbeta utifrån covid-19. Vi har också sett över och uppdaterat vårt arbetssätt för att förhindra och hantera smittspridning. Verksamheten arbetar för att säkerställa att omsorgstagare, brukare och patienter ska påverkas så lite som möjligt.

Det pågår också ett aktivt arbete med att hantera och sprida information utifrån myndigheternas rekommendationer. Det får inverkan på vårt arbetssätt som i sin tur förändras i takt med nya direktiv.

Så arbetar vi för att minska smittspridningen

Det är många som har frågor hur vi arbetar inom vård och omsorg för att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19. Högst upp på denna sida berättar vi hur vi arbetar inom exempelvis hemtjänsten och på våra vård- och omsorgsboende.

Så använder vi skyddsutrustning

Medarbetare som arbetar med vård och omsorg är extra noga med hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och enheten för vårdhygien på Region Halland.

Det innebär att skyddsutrustning används när en person misstänks vara smittad eller har en konstaterad smitta. Denna bedömning görs av läkare. 

Läs mer om vilken typ av skyddsutrustning vi använder och hur vi använder den, högst upp på denna sida.

Minska smittspridning och skydda människor

Skyddsutrustningen är både till för att minska smittspridningen till omsorgstagare och brukare men också för att skydda medarbetarna från att bli smittade. Medarbetare som träffat patienter med smitta kan arbeta på en annan avdelning eller i ett annat hem och det finns tydliga rutiner för hur man ska arbeta för att inte sprida smittan vidare.

Om en patient, omsorgstagare eller brukare är smittad kommer ansvarig chef att ta kontakt med alla verksamheter som berörs och som arbetar eller vistas runt patienten. Om andra personer påverkas i arbetet med smittspårning kommer även de personerna att bli kontaktade. Läs mer om vårt upprättade covid-team längre ner på denna sida.

Några exempel på hur vi arbetar under pandemin:

 • Covid-support

  +

  Covid-teamet blir Covid-support

  Från och med den 16 april upphör covid-teamet inom hemtjänsten och istället ska alla hemtjänstgrupper själva hantera misstänkt eller konstaterad smitta. Orsaken är att det under en längre period endast är fåtal personer som har misstänkt eller konstaterad covid-19 eftersom många av de äldre med hemtjänst har vaccinerat sig.

  Istället kommer det att starta en covid-support som medarbetare i den ordinarie verksamheten kan få stöd och handledning av. Covid-supporten vänder sig till alla verksamheter inom Vård & Omsorg.

  Covid-korttidsenheten kommer att finnas kvar och den som bor hemma och har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende och får konstaterad covid-19 kommer i första hand att erbjudas en plats på covid-korttids under perioden hen är smittad.

 • Stark avrådan från besök - korttidsplatser och växelvård

  +

  En stark avrådan från besök på kommunens enheter som bedriver korttidsplatser och växelvård införs från den 24 februari och gäller fram tills nytt beslut tas. Beslutet grundar sig bland annat i att det är många personer i omlopp i dessa verksamheter.

 • Säkra mötesplatser med plexiglas

  +

  Uppdaterat 210322

  Kungsbacka kommun har skapat säkra mötesplatser på vård- och omsorgsboenden med hjälp av plexiglas så att anhöriga och boende kan ses på ett tryggt och säkert sätt utomhus. Mötesplatserna finns på samtliga boenden. 

  Mötesplatserna består av bord och stolar och en plexiglasruta som skiljer den boende och besökaren åt. Det finns även en mötesvärd på plats och alla kontaktytor samt plexiglas kommer att spritas mellan mötena. Både anhöriga och boende ska vara friska vid mötet och får inte ha några sjukdomssymptom. 

  Kontakta det aktuella boendet om du vill veta mer. 

 • Hygienombud

  +

  Vi har hygienombud till vardags i våra verksamheter. Hygienombuden hjälper till att informera och stötta sina kollegor om basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner ska följas av all personal och finns till för att kunder/patienter inte ska drabbas av vårdrelaterade infektioner.

  Rutinerna beskriver bland annat hur handskar, förkläde och handsprit ska användas vid direktkontakt med kund/patient. Hygienombuden genomför också följsamhetsmätning till de basala hygienrutinerna 2 gånger om året på sin enhet.  

  Utökat uppdrag för våra hygienombud

  Covid-19 överförs vid hosta eller nysning, men också som kontaktsmitta, via händer, ytor och föremål. Förutom användning av skyddsutrustning vid en konstaterad eller misstänkt smitta så är följsamhet till de basala hygienrutinerna den viktigaste åtgärden för att förhindra spridning av smitta och skydda de vi är till för. 

  Därför får hygienombuden nu ett förstärkt uppdrag där de tillsammans med sin chef kommer att stötta kollegorna i:

  • tillämpningen av basala hygienrutiner
  • städrutiner
  • användning av skyddsutrustning
  • hålla sig uppdaterad på nya rutiner
  • skapa bra rutiner på arbetsplatsen så att alla kan efterleva de basala hygienrutinerna.

  Varje vecka kommer ett avstämningsmöte hållas med hygienombuden där de får information, har möjlighet att ställa frågor samt kan få stöd.  

 • Digitala inköp

  +

  Nämnden för Vård & Omsorg beslutade vid sitt möte onsdagen den 15 april 2020 att det ska införas digitala inköp av dagligvaror till omsorgstagare inom hemtjänsten. Idag är det medarbetare inom hemtjänsten som hanterar manuella beställningar, plockar och packar varor samt kör hem dem. En förstudie har genomförts som bland annat visar att det är allt fler kommuner i landet som använder sig av e-handeln för inköp av dagligvaror.

  Startar under coronatider

  Redan innan nämndens beslut om att införa digitala inköp i den ordinarie verksamheten bestämde förvaltningen att man ska gå över till digitala inköp, som en tillfällig åtgärd med anledning av coronaviruset covid-19. Syftet med den tillfälliga förändringen är att använda våra medarbetare på bästa sätt, när exempelvis många är sjuka eller hemma för vård av barn, så att alla invånare som bedöms ha behov av stöd och hjälp kan få det. Det ligger också i linje med att bidra till minskad smittspridning.

  Syftet med de digitala inköpen i ordinarie verksamhet har i grunden ett annat syfte. Det handlar om att ge omsorgstagaren ett större inflytande över sin vardag.

  - Det stärker dessutom omsorgstagarens integritet, självbestämmande, valfrihet och delaktighet när hen själv får se varorna som ska klickas hem på nätet, vare sig man handlar själv eller tillsammans med hemtjänsten, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef på Vård & Omsorg.

  Klicka på länken nedan för mer information:
  Frågor och Svar