Frågor och svar

På denna sida samlar vi frågor och svar som gäller hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller hemsjukvård. Om du inte hittar svaret på din fråga är du varmt välkommen att kontakta Kungsback Direkt så hjälper de till. Kontaktuppgifter samt deras öppettider hittar du längst ner på denna sida.
 • Besöksförbud på våra vård- och omsorgsboende

  +

  Uppdaterat 2020
  Regeringen har beslutat att inte förlänga besöksförbudet efter den 1 oktober och Socialstyrelsen har skapat underlag som ska vara till hjälp i hur man ska arbeta för att skapa säkra besök. Fram till den 1 oktober kommer Vård & Omsorg att arbeta fram rutiner för hur vi fortsättningsvis ska arbeta för att på bästa sätt ta hand om de vi är till för.

  Uppdaterat 2020-09-16

  Regeringen har beslutat att inte förlänga besöksförbudet efter den 1 oktober och Socialstyrelsen har skapat underlag som ska vara till hjälp i hur man ska arbeta för att skapa säkra besök. Fram till den 1 oktober kommer Vård & Omsorg att arbeta fram rutiner för hur vi fortsättningsvis ska arbeta för att på bästa sätt ta hand om de vi är till för.Uppdaterat 2020-08-21

  Regeringen har nu beslutat att förlänga besöksförbudet fram till den 1 oktober och beslutet gäller på samtliga vård- och omsorgsboenden i landet.  

  Samtidigt får Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda om besöksförbudet ska gälla efter den 1 oktober eller om det kan ersättas med andra åtgärder. Deras förslag ska redovisas den 15 september. 

  Kungsbacka är med och medverkar

  Kungsbacka kommun medverkar som rådgivande verksamhet till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten inför att det ska fattas ett beslut. Det är förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson och Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, Anna Gröneberg, som träffar de båda myndigheterna tillsammans med andra kommunrepresentanter från Sveriges olika län. 

  Inga förändringar i våra rutiner

  Trots att Folkhälsomyndigheten har gått ut med att man har en viss immunitet mot covid-19 efter sjukdomen och kan träffa riskgrupper, så står besöksförbudet fast på landets särskilda boenden. För oss i Kungsbacka innebär det inga förändringar i våra rutiner.

  Vi fortsätter att erbjuda säkra möten utomhus där en plexiglasruta skiljer besökaren och den boende åt. Undantag från besöksförbudet och våra rutiner sker endast i ytterst särskilda fall och alltid efter en individuell riskbedömning. Nuvarande besöksförbud gäller till och med 31 augusti. Om besöksförbud kvarstår under hösten kommer vi att planera för hur det på ett säkert sätt ska fungera när kyla och sämre väder kommer. 

  Bakgrund till beslutet om besöksförbud på våra vård- och omsorgsboende

  Både socialtjänst och hälso- och sjukvård räknas till samhällsviktig verksamhet och dessa verksamheter ska alltid kunna bedrivas på ett sådant sätt att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet.

  Förvaltningen för Vård & Omsorg tog tidigt i våras ett beslut att målinriktat arbeta för att minimera smittspridning och skapa förutsättningar för en uthållig organisation. De personer som bor på våra vård- och omsorgsboende är de som i allra högst grad behöver skyddas från smitta och vi måste därför säkerställa att vi inte får smittspridning på just våra vård- och omsorgsboende.

  Enligt Folhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, ska kommuner säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. En av åtgärderna förvaltningen för Vård & Omsorg tagit är besöksförbud på våra vård- och omsorgsboende. Ett beslut som senare kom att bli ett nationellt beslut.

  Varför är ytterdörrarna låsta?

  8 april fastställdes Socialstyrelsens allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Med anledning av att uppgifter som har inkommit från anhöriga, personal och kommuninvånare, om att det finns personer som inte respekterar besöksförbudet har förvaltningschefen på Vård & Omsorg tagit beslut om att verksamheterna kan hålla ytterdörren låst.

  Det är viktigt för oss att vi orkar håll i och hålla ut för att klara av att fortsätta minska smittspridningen och skydda de som är i riskgrupp.

  Besöksförbud och promenader

  I rutinen för Vård & Omsorg står beskrivet att det kan förekomma händelser som gör att det finns skäl till att göra tillfälligt undantag från besöksförbudet, om särskilda skäl föreligger. Det ska dock användas väldigt restriktivt.

  Situationen ska bedömas av chef och ställningstagande ska göras kring skälet och risk för smittspridning. Om undantag görs ska det i förväg bestämmas om restriktioner och förhållningssätt, allt för att undvika ytterligare risk för smittspridning. Riskbedömning behöver beakta den aktuella situationen både utifrån den enskilde, övriga som bor i det särskilda boendet, personalen samt besökaren.

  Detta för att risken för smittspridning ökar ju fler kontaktytor den enskilde kommer i kontakt med. Genom att delta i socialt sammanhang utanför boendet ökar även risken för att smitta kommer in på enheten.

  Som vårdgivare ansvarar Vård & Omsorg för att säkerställa minskad smittspridning i våra verksamheter. Det innebär att beslut fattas utifrån rådande läge för just Kungsbackas vård- och omsorgsboenden som inte nödvändigtvis gäller nationellt. Vi har en skyldighet att tillgodose behov och att inte bidra till smitta för de personer som vi ger vård och omsorg till.

  Ibland innebär det konsekvenser för enskilda personer, som vi också självklart behöver finna lösningar för trots de restriktioner och de beslut som är fattade för gruppen individer som vi ansvarar för. Läs mer information under rubriken Besök med plexiglas. Vi ska alltid kunna tillgodose behov för den enskilde, under pandemin, och med bakgrund av besöksförbudet kan dessa behov komma att tillgodoses på nya och andra sätt än tidigare som till exempel att träffa sina anhöriga via plexiglas.

  Besök med plexiglas

  Våra verksamheten behöver kunna tillgodose behov för den enskilde. Det kan behöva vidtas åtgärder för att kunna upprätthålla en god social kontakt på ett bra sätt mellan anhöriga och den enskilde som är ”utöver det vanliga”. Bland annat finns skärmarna att tillgå, telefonsamtal, videosamtal som kan medföra att den enskilde trots besöksförbudet kan få sina behov tillgodosedda utan att smittspridning sker.

  Vår rekommendation är att använda plexiglasskärmarna för besöken. Om den närstående har svårt att höra kan personalen vara behjälplig med att förtydliga alternativt hitta andra hjälpmedel som underlättar samtalet. Förvaltningens syn- och hörselpedagog har kommit med rekommendationer på hur man kan förbättra mötet genom plexiglasskärmarna för de som har en syn- eller hörselpåverkan.

  Dela fika med varandra under besök

  Förvaltningen för Vård & Omsorg har tagit beslutet att man inte får dela fikabröd under besöket som ett steg i att minska risk för smittspridning. Risken för smittspridning har bedömts som högre om man ”delar” fikabröd när man ses via plexiglasskärmar eftersom man då av misstag kan gå runt skärmen för att dela fika.

  Beslutet är taget som ett generellt beslut för all fika/tårta osv för att förenkla för personalen.

  Om personal ska bedöma vilken fika som är ok att dela och i vilka situationer så riskerar vi smittspridning eftersom misstag kan ske i större utsträckning om beslutet är personalens. Under sommarperioden har vi dessutom fler vikarier i verksamheterna vilket skulle försvåra enskilda bedömningar.

  Generellt överförs ingen smitta via livsmedel, enligt den information som råder nu, det är de situationer som uppstår i samband med att man delar fikabröd som kan generera fler risker.

  Therese Lindén, socialt ansvarig samordnare
  therese.linden@kungsbacka.se

  Anna Gröneberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
  anna.groneberg@kungsbacka.se

   

 • Kan ni bekräfta att det finns smitta i kommunen?

  +

  På grund av patientsekretess och av hänsyn till personlig integritet kommunicerar vi inte kring enskilda sjukdomsfall eller bekräftar vilket/vilka boenden eller i vilken hemtjänstgrupp det finns personer med konstaterad smitta med covid-19.

  Förvaltningen för Vård & Omsorg kan kommunicera det totala antalet konstaterade smittade av covid-19 inom verksamheten och det totala antalet smittade inom respektive verksamhetsområde vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Aktuell statistik som vi hänvisar till finns på Socialstyrelsens webbsida.

  Socialstyrelsen publicerar på sin hemsida hur många över 70 år som har diagnosticerats med covid-19 per kommun, för aktuell statistik.
  Länk till Socialstyrelsen 

  Region Halland uttalar sig och ger information om det regionala smittläget, såsom statistik över antal smittade i länet.

      

 • Varför har inte alla medarbetarna skyddsutrustning hela tiden?

  +

  Personal som träffar personer som inte är misstänkt smittade eller smittade av covid-19, behöver inte använda skyddsutrustning som exempelvis munskydd. Precis som Folkhälsomyndigheten gick ut med nyligen så kan personalen använda visir, vid vård som sker nära ansiktet på vårdtagaren och när det sker inom en meters avstånd. Det kan till exempel vara vid hjälp med matning eller tandborstning.

  Personalen ska vara frisk när de arbetar. Om skyddsutrustning används på ett felaktigt sätt så kan det istället ha motsatt effekt och sprida smitta. Det viktigaste för att minska smittspridningen är att följa våra basala hygienrutiner, som exempel god handhygien med handtvätt och handsprit.
 • Varför har inte hemtjänsten skydd vid hembesök?

  +

  Medarbetare som arbetar med vård och omsorg är extra noga med hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och enheten för vårdhygien på Region Halland.

  Det innebär inte att medarbetare använder skyddsutrustning hela tiden. Skyddsutrustningen används när en person är konstaterat smittad eller vid misstänkt smitta och den bedömningen görs av läkare. 

  Folkhälsomyndigheten gick i mitten av maj ut med att personalen kan använda visir, vid vård som sker nära ansiktet på vårdtagaren och när det sker inom en meters avstånd. Det kan till exempel vara vid hjälp med matning eller tandborstning.

  Efter avstämning med Vårdhygien och Smittskyddsenheten på region Halland är svaret att vår personal inte alltid ska ha munskydd då de möter patienterna eftersom personalen som arbetar är friska. Vid all vård och omsorg följer personal basala hygienrutiner vilket bland annat innebär att de har en god handhygien för att inte sprida smitta.  En frisk person smittar inte via sina andningsvägar.

  Så länge en person inte har luftvägssymptom tex hostar eller nyser, sprider den ingen smitta i omgivningen. Dessutom använder personalen handdesinfektion före och efter omsorg av patient, vilket innebär att eventuell smitta som hamnat på personalens fingrar via näsa eller mun avdödas och sprids inte vidare.

 • Har jag rätt till hemtjänst under sommaren om jag äger en sommarbostad i kommunen?

  +

  Nytt beslut 2020 06 23

  Ja, du har rätt till hemtjänst och hemsjukvård under sommaren om du bor i en annan kommun men har sommarbostad i Kungsbacka kommun. Beslutet gäller från och med 2020 06 24.

  Tidigare beslut från 2020 04 06 upphävs därmed.

   

 • Vad har hemtjänsten med för skyddsutrustning i sina bilar?

  +

  I varje bil finns två stycken kit med:

  • förkläden med långa ärmar
  • två munskydd
  • två skyddsglasögon/visir

  Utrustningen ligger i en speciell back. När glasögonen har använts spritas de och läggs tillbaka. Övrigt material slängs och sedan lägger personalen dit nya.

 • Följer personalen de hygienrutiner som finns? Jag är orolig att de smittar min anhörige.

  +

  Det ingår i deras uppdrag att följa de hygienregler som finns.
  Läs mer om hur vi arbetar för att minska smittspridning inom våra olika verksamhetsområden genom att klicka på länken.

  Så här arbetar vi för att minska smittspridning

 • Frågor om digitala inköp i hemtjänsten

  +

  Hur går det till?
  Istället för att hämta inköpslistan kommer personalen hem till dig och gör beställningen tillsammans med dig via internet, på en läsplatta eller dator som vi har med oss.

  Behöver jag någon förkunskap?
  Du kommer fortfarande kunna välja varor och precis som vanligt hämtar vi maten och levererar den hem till dig. Du behöver inte ha någon förkunskap utan personalen hjälper dig med allt det praktiska.

  Behöver jag en dator?
  Personalen kommer att ta med en läsplatta så du behöver inte köpa någon dator för att kunna göra ett inköp.

  Kan en anhörig hjälpa till?
  Anhöriga kan också hjälpa till att handla via nätet och hemtjänstpersonalen kan därefter hämta varorna i butiken och leverera hem till dig. Om du har en anhörig som vill hjälpa dig så kan hen kontakta koordinator Lisbeth Wingdén för mer information.
  Hon nås på 0300-83 66 77.

  Hur betalar jag?
  Det nya sättet att handla kostar inget extra för dig som kund. Det går dock inte längre att betala varorna med kontanter. Istället kan du välja att betala med ditt betalkort, om du har ett mobilt Bank-ID. Om du inte har det kan du betala dina varor via faktura. Vi kommer att handla all mat på Ica Maxi i Kungsbacka.

  Kan jag få hjälp med att handla i andra butiker?
  Under rådande förhållanden kan hemtjänstpersonalen i dagsläget inte ta med sig pant till butiken. Hemtjänsten kan heller inte handla hos en enskild fiskhandlare eller göra andra ärenden, som exempelvis köpa lotter. Personalen kommer inte att återanvända gamla påsar utan kommer att packa i nya påsar vid varje inköpstillfälle för att minska smittorisken.

  Fortsätter även efter pandemin?
  Ja, de digitala inköpen är ett beslut som nämnden för Vård & Omsorg tagit och kommer även att gälla i fortsättningen. Syftet med de digitala inköpen i ordinarie verksamhet har i grunden ett annat syfte. Det handlar om att ge kunden ett större inflytande över sin vardag. Man införde det redan nu som en tillfällig åtgärd med anledning av coronaviruset covid-19.

  Syftet med den tillfälliga förändringen är att använda våra medarbetare på bästa sätt, när exempelvis många är sjuka eller hemma för vård av barn, så att alla invånare som bedöms ha behov av stöd och hjälp kan få det. Det ligger också i linje med att bidra till minskad smittspridning.

   

 • Gäller besöksförbudet även inflyttningsstopp på vård- och omsorgsboenden?

  +

  Det nationella beslutet om besöksförbud på vård- och omsorgsboenden påverkar processen för in- och utflyttning eftersom anhöriga inte får vistas i våra verksamheter utan särskilda omständigheter. För att ändå göra det möjligt har en ny rutin skapats som kommer att möjliggöra inflyttningar även under den rådande situationen.

  Utbildad personal utför flytt

  Att avråda anhöriga att hjälpa till vid in- och utflyttning till eller ifrån våra vård- och omsorgsboenden, går i linje med det nationella besöksförbudet samt förvaltningens arbete för att minska smittspridning. För att möjliggöra in- och utflyttning trots besöksförbudet, kommer flytten istället att skötas av kommuens medarbetare från under pandemiperioden. Det innebär att Vård & Omsorg ställer krav och även säkerställer att personalen får utbildning i de basala hygienrutinerna och kopplingen till covid-19 hos dessa medarbetare. 

  Inflyttningen ska ske utifrån de restriktioner som gäller med socialt avstånd till andra, ingen person med symtom får närvara, inga barn, dörren ska hållas stängd, endast ett fåtal anhöriga och ingen vistelse i gemensamhetsutrymmena. 

  Ansvarig för verksamheten samt bosamordnare är ansvarig och kontaktperson för planering av in- och utflyttning.

  Digitala visningar

  Istället för att åka till boendet och se på sin lägenhet kommer visningen att ske digitalt. Man kommer att få en folder med bilder och information kring inflyttningen. Närmare beskrivning av lägenhet och nödvändig information sker via samtal där man även kommer att kunna få information om lägenheten när det gäller storlek.

  Denna nya rutin gäller för samtliga vård- och omsorgsboenden, både i kommunal och privat regi, samt korttidsenheter inom Vård & Omsorg. 

   

   

 • Får man ta hem sin anhörig som bor på ett vård- och omsorgsboende?

  +

  Ja, men om man tar hem sin anhörig från ett särskilt boende får man inte hemtjänst i hemmet. Det gäller oavsett Covid 19 eller ej. Om man tar hem sin anhörig innebär det en ökad risk för smittspridning. För att få hemtjänst i hemmet behöver man återta sitt beslut om särskilt boende och flytta ut från boendet.

 • Hur länge kommer det att vara besöksförbud på kommunens boende?

  +

  Kungsbacka kommun bestämmer själv när det är tryggt och säkert att släppa besöksförbudet på särskilt boende. Inget beslut är taget i dagsläget.

  Uppdaterat 15 juni 2020

  Det nationella förbudet mot besök på äldreboenden förlängs till den 31 augusti.

 • Hur långt avstånd har personalen till de som bor på boende när de hjälper dem?

  +

  Så långt/nära som de behöver för att kunna hjälpa kunden med den behöver. Enhetschef på boendet har ansvar för behov av skyddsutrustning.

  Folkhälsomyndigheten gick i mitten av maj ut med att personalen kan använda visir, vid vård som sker nära ansiktet på vårdtagaren och när det sker inom en meters avstånd. Det kan till exempel vara vid hjälp med matning eller tandborstning.

 • Vilka verksamheter har tillfälligt stängt?

  +

  Vård & Omsorg

  Anhörigstödet har haft stängt ett tag och kommer tillsvidare att hålla sina lokaler stängda för öppen verksamhet. Men anhörigstödet finns fortfarande tillgängliga på andra sätt. Anhörigstödet håller öppet sin telefon mellan klockan 8–16 måndag till fredag, dit man kan ringa för att prata. Det går också bra att ringa och boka in enskilda samtal. De enskilda samtalen kan exempelvis ske i anhörigstödets lokaler eller utomhus under en promenad.
  Anhörigstödet anordnar även mindre promenadgrupper med ett fåtal personer. Den som är intresserad av att gå med i promenadgruppen kan ringa anhörigstödet.

  Träffpunkterna stänger tills vidare för att minska smittspridningen, eftersom äldre utgör en av riskgrupperna. 

  Dagomsorgerna kommer från och med den 21 september att öppna men under andra individuella former. 

  Växelvårdsplatserna på vård- och omsorgsboendena kommer successivt att öppna från och med den 22 september. 

  Individ & Familjeomsorg

  Inom alla verksamheter inom Individ & Familjeomsorg råder besöksförbud från den 6 april till den 30 april med möjlighet till förlängning. 

  Mer information angående besöksförbud hos personer med bostad med särskild service 

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka