Stöd till företagare i utmanande tider

Just nu kan det vara oerhört svårt att vara företagare. Världsläget kring Covid-19 gör att många av er har fått ställa om. I osäkra tider vill vi göra det lätt för dig som företagare att snabbt få hjälp. Vi finns här, och hjälper dig vidare.

Behöver du hjälp snabbt? Ring Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00.
Även om det är tufft finns resurser och hjälp att få. 

Vägledning och stöd från Kungsbacka kommun

Möjlighet att begära anstånd

Som företagare har du möjlighet att begära anstånd om du har problem att betala kommunens avgifter.

Läs mer om Möjlighet till anstånd med fakturor

Ring Kungsbacka Direkt 0300 – 83 40 00 som kopplar dig till rätt avdelning. 

Privatekonomisk rådgivning

Hamnar du som företagare i en privatekonomisk svår situation finns stöd att få via kommunens ekonomiska rådgivning.

Läs mer om ekonomiska rådgivning

Tidigarelagda tillstånd för uteserveringar

Vi har i år tidigarelagt sommarsäsongen för uteserveringar till den 20 mars istället för den 1 april. 

Boka om istället för att boka av

Medarbetare i kommunen uppmanas att i möjligaste mån boka om konferenser och möten istället för att avboka dem. 

Stöd det lokala näringslivet

Vi uppmanar invånare att stödja det lokala näringslivet bland annat genom kampanjerna ”Support your locals” och "Hemester". På www.visitkungsbacka.se kan du läsa mer.

Informationskampanjer och utökad rådgivning för företag

I samarbete med regionala aktörer erbjuds extra stöd och rådgivning. Vi gör informationskampanjer och riktade utskick för att se till att alla företagare har relevant information om det stöd som finns att få. Ett exempel är kommunens nyhetsbrev till företagare.

Tillfälliga anställningar

Vi har tagit fram ett enkelt sätt att söka tillfälliga tjänster inom kommunen via vår Vikariepool. Här kan man söka jobb inom bland annat vård, omsorg, måltid och lokalvård.

Läs mer om vikariekampanjen - vi behöver dig 

Information, stöd och samarbetspartners

 • verksamt.se finns mycket bra information från myndigheter om det nya coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till.
 • Hos Företagslotsen Extra och Business Region Göteborgs finns rådgivning och stöd för dig som företagare. De har också uppdaterad information om nationella stödpaketet och andra möjligheter.
 • Västsvenska Handelskammaren har startat en sida som uppdateras regelbundet med olika länkar och information gällande Corona.
 • Connect Väst hjälper ditt företag att göra en genomlysning av verksamheten för att konkretisera var ni står och diskutera möjliga vägar framåt.
 • Hos Almi Halland kan du som är i behov av finansiering ansöka om lån. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar. Kontakta Almi Halland på 0771-55 85 00.
 • TEK kompetens finns för dig som driver företag inom tekniksektorn. TEK har nu lanserat en extra rådgivningsinsats för företagare i Halland. Ring på 035-17 18 91 eller besök tek.se.
 • Coompanion erbjuder kostnadsfri rådgivning till samhällsentreprenörer, sociala entreprenörer och kooperativ. Ring på 0346-450 140 eller besök coompanion.se.
 • Timbanken är ett stöd för dig som driver ett företag i Halland. Du kan få fem fria konsulttimmar till exempel inom ekonomi, juridik och avtal.
 • Fastighetsägarna finns för dig som är fastighetsägare. Du hittar tips, råd och information från Fastighetsägarna om hanteringen av covid-19.
 • Nationella företagsakuten är insatta i de statliga stödpaketen som finns att få och finns för att stödja och komplettera de företagslotsar, företagsakuter och företagsjourer som finns runtom i landet.
 • Länsstyrelsen i Hallands län arbetar med att samla länets resurser för att stödja Region Halland i att hantera spridningen av det nya Corona-viruset, covid-19, samt skydda de riskgrupper som finns identifierade. Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.
 • Visita som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen har lanserat en kampanj ”Safe to visit” för att informera om åtgärder mot smittspridning på restauranger, hotell och campingplatser

Kontakta gärna

naringsliv@kungsbacka.se

Frågor och svar

 • Hur ansöker jag om korttidsarbete/korttidspermittering?

  +

  Det är viktigt att du förbereder dig så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan för att hanteringen ska ske smidigt och stödet kan betalas ut snabbare. Gör gärna Tillväxtverkets test för att se om du har rätt att få stödet. Du kan också använda Tillväxtverkets räknetjänst för att se hur mycket stöd du kan få om din ansökan blir beviljad.

  Här kommer du direkt till Tillväxtverkets hemsida

 • Tar Kungsbacka kommun bort avgifter för till exempel uteservering, tillsyn, sophämtning eller vatten och avlopp?

  +

  Nej, som kommun är vårt uppdrag att behandla alla företag lika. Vi efterger därför inte avgifter. För att stärka företagens likviditet finns det däremot möjlighet för alla företag att ansöka om anstånd om företaget har svårt att betala kommunens avgifter. 

  Ring Kungsbacka Direkt 0300 – 83 40 00 som kopplar dig till rätt avdelning. 

 • Måste vi fortfarande ha krav på ordningsvakter vid exempelvis evenemang?

  +

  Fråga om ordningsvakter hanteras av Polisen. 

 • Kan vi få gratis parkering i centrum?

  +

  För att möta behovet och stimulera till ett levande centrum har vi nya parkeringsregler sedan februari där den första timman är gratis. Det är för att skapa rotation på parkeringsplatserna så att många kan handla, äta och utnyttja innerstadens näringsliv.

  Läs mer om nya parkeringsregler i Kungsbacka innerstad

 • Kan kommunen korta ner betalningstider för sina leverantörer?

  +

  Våra betalningstider styrs av de avtal vi har med våra leverantörer. Vi är nu extra noga med att se till att alla fakturor blir betalda i tid, även när fler medarbetare än vanligt är frånvarande på grund av sjukdom. 

 • Kan jag skjuta upp hyresinbetalning för min lokal?

  +

  Om din lokal ligger i en fastighet som ägs av kommunen kan du i dialog med hyresvärden titta på möjligheter att få anstånd eller lättnader i hyresavgifterna. 

 • Hur anpassar kommunen sitt arbete med tillsyn och kontroll?

  +

  Svar: Bygg- och miljöförvaltningen kommer i sitt arbete med tillsyn och kontroll anpassa sitt arbetssätt till den rådande situationen. Vi besöker inte verksamheter där det finns riskgrupper, exempelvis äldreboenden, vårdboende. Vi kommer inte heller gå in till personer som är 70 år och äldre. Vi genomför de inspektioner som går att genomföra, med beaktande av god hygien, gärna utomhus, där det är enkelt att hålla lämpliga skyddsavstånd.  

  Där det är möjligt kommer vi också att anpassa vårt arbetssätt utifrån vårt uppdrag, tillexempel inspektioner via brev, eller använda oss av digital teknik, så att vi kan samtala med våra kunder vid inspektioner utan att verksamhetsutövaren behöver vara direkt närvarande. Vi kan ta viss del av inspektionen över telefon där vi ställer frågor om verksamheten och sedan begära redovisning av vissa bitar från företagen. Redovisning kan ske via mail, eller brev i form av skriftliga rutiner eller med förklarande bilder på vidtagna åtgärder i lokalen. 

 • Kan ni förlänga tidsfristen på åtgärder från tillsynen?

  +

  Svar: Företag är välkomna att kontakta Bygg- och miljöförvaltningen som är tillsynsmyndighet. Här behövs en dialog och bedömning görs från fall till fall.  

 • Vad kan man göra om det inte går att göra ett tillsynsbesök?

  +

  Svar: Överväga om tillsynsbesöket kan senareläggas och överväg andra typer av tillsyn än fysiska besök. I nuläget, om fysiska kontrollbesök inte alltid är möjliga eller lämpliga att genomföra, kan exempelvis informationsinsatser till verksamhetsutövare om egenkontroll och rutiner för att förebygga smittspridning vara särskilt viktiga. Ett annat alternativ kan vara att begära in handlingar och göra skrivbordstillsyn av t.ex. verksamhetens egenkontrollVi visar lyhördhet för verksamhetsutövarens situation. 

 • Går det att ställa in eller skjuta på tillsyn?

  +

  Svar: Bygg- och miljöförvaltningen bedömer utifrån den uppkomna situationer om ursprunglig tillsynsplan behöver justeras. I en situation med smittspridning är det av stor vikt att vi utför vår tillsyn för att skydda människors hälsa. 

  • Vi utför den tillsyn som är möjlig, men besöker inte vård och tillsynsboende.
  • Vi åker inte heller ut oanmälda.
  • Om du som företagare närvarar vid tillsynsbesöket tar vi det säkra före det osäkra och handhälsar därför inte. Vi ser också till att hålla avstånd till varandra. Kontrollen sker om det är möjligt utomhus.  
  • Om du är sjuk uppskattar vi att du inte närvarar och informationen från tillsynen kan du få efteråt via telefon eller brev. 

   

   

  Vårt tillsynsuppdrag är en samhällsviktig verksamhet och är därför viktig även i rådande tider.Vi ser därför inte att det är en bra lösning att skjuta upp tillsyn och kontroll till senare tillfälle, utan det arbete som kan utföras med beaktande av Folkhälsomyndighetens råd, är den väg vi valt för tillfället. Vi följer noggrant utvecklingen och de råd som kommer från våra övriga vägledande myndigheter. 

 • Vad händer om företag inte följer Folkhälsomyndigheternas restriktioner?

  +

  Svar: Miljö & Hälsoskydd utövar tillsyn i dialog med smittskyddsläkare på Region Halland. Tillsyn kan vara genom information, dialogmöten med företag och tillsyn på plats. Vid tillsyn kontrollerar vi t ex hygienrutiner för att hindra smittspridning. Om verksamheten inte följer rekommendationerna kan det leda till att Smittskyddsläkaren efter samråd med kommunen beslutar om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven. 

 • Kan det arrangeras privata fester i restaurangen?

  +

  Svar: Det beror på om lokalen är tillräckligt stor för det antal gäster som ska komma. Ni behöver ha en dialog med arrangören som bokat ifall festen ska genomföras eller bokas om till ett senare datum.

  Arrangören måste vara tydlig mot gästerna att endast friska gäster är välkomna. Det får inte bli trängsel i lokalen. Möblera bord och stolar med större mellanrum än normalt. En riktlinje är att hålla minst en armlängds avstånd till varandra.