Provtagning av avloppsvattnet

Kungsbacka kommun tog under sommaren 2020 prov på avloppsvattnet vid Hammargårds reningsverk för halter av coronavirus. Syftet var att få en indikation på hur läget såg ut i kommunen.

Syftet med provtagningen av avloppsvatten – som också genomfördes i till exempel Göteborg – var att redovisa resultaten för att komplettera bilden av hur läget avseende coronavirus såg ut kommunen.

Proverna togs på inkommande avloppsvatten på Hammargårds reningsverk, det centrala reningsverket i Kungsbacka som renar avloppet från ungefär 45 000 personer. Provet skickades sedan till ett laboratorium vid Göteborgs Universitet.

Provsvaren gav oss en bild av om det ökade eller minskade jämfört med tidigare prov. De sade inget om hur stor halten av coronavirus i avloppet var. Proven jämfördes heller inte med prov från andra avloppsreningsverk. 

Resultat från provtagningarna

  • Det första provet skickades in vecka 21.
  • Det andra provet skickades in vecka 23.  Resultatet visade att mängden virus hade ökat 15 gånger jämfört med provet vecka 21.
  • Det tredje provet skickades in vecka 25. Resultatet visade att mängden virus hade ökat 18 gånger mer jämfört med det första provet vecka 21. Ökningen hade alltså avstannat. 
  • Det fjärde provet skickades in vecka 27. Resultatet visade att mängden virus hade en svag nedgång mot förra mätningen, men att det är fortfarande var ungefär 14 gånger mer virus än den första mätningen. Alltså fanns fortfarande virus i avloppsvattnet.

Efter det fjärde provet har vi inte skickat in några fler prov. Laboratoriet i Göteborg har inte möjlighet att göra fler analyser.

Resultaten visade under mätperioden att smittan fanns kvar i Kungsbacka. Det betydde dock inte att vi hade motsvarande ökning av antal fall eftersom alla fall inte har samma mängd virus. 

Testresultaten påverkar inte hur vi jobbar med avloppsrening. Det finns inga indikationer på att smittan skulle överföras via avloppsvatten, och dessutom är vår personal van vid att hantera smittsamma ämnen, det är en del av deras vardag. 

Frågor och svar om provtagning av avloppsvatten

Kontaktpersoner

Karl Lundgren, förvaltningschef Teknik
0300-83 46 14
karl.lundgren@kungsbacka.se 

Maurice Bourne, enhetschef avloppsrening
0300-83 47 02
maurice.bourne@kungsbacka.se