Äldre man och vårdpersonal ute på promenad

Så informerar vi om bekräftad smitta i våra verksamheter

Vid bekräftad smitta i någon av våra verksamheter kommer vi att informera när vi blir uppmanade av smittskydd att göra så.

Det är behandlande läkare som ansvarar för kartläggning och smittspårning vid konstaterad covid-19. Deras instruktioner ska följas eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Har en person undersökts och fått diagnosen covid-19, får personen förhållningsregler ifrån behandlande läkare eller ansvarig smittspårare om vilka som ska kontaktas och informeras. 

Uppmaning att vara vaksam på symptom

Om personen har varit i kommunens verksamhet innan symptom, kommer vi på uppmaning av Region Halland att informera om att smitta har funnits i verksamheten och att man ska vara vaksamma på symptom. Detta enligt smittskydd Hallands gällande rutiner för smittspårning. 

Med hänsyn till sekretessbestämmelser och den personliga integriteten kommunicerar inte Kungsbacka kommun kring enskilda sjukdomsfall. Vi kommer inte att tala om vem som är smittad. Vi kommer inte heller att löpande informera allmänheten och media om enskilda bekräftade fall i våra verksamheter. Vi följer utvecklingen på området och anpassar hela tiden vårt förhållningssätt efter rådande omständigheter. 

 • Vid bekräftade fall inom förskolor, grundskolor och gymnasiet

  +

  Förskolor och grundskolor följer eventulla anvisningar som behandlande läkare eller ansvarig smittspårare ger vid ett konstaterat fall av smitta som rör barn, elev eller personal i vår verksamhet.

  Rektor som ansvarar för verksamhet där fall konstaterats informerar vårdnadshavare via Vklass i enlighet särskilda rutiner för information. Berörd vårdnadshavare, elev eller personal ska i förväg får veta hur informationen till omgivningen genomförs.

 • Vid bekräftade fall inom Individ & Familjeomsorgs verksamheter

  +

  Vid bekräftade fall inom Individ & Familjeomsorgs verksamheter bostad med särskild service, korttidshem, läger och daglig verksamhet informeras övriga boende och deltagare om att det finns smitta och vad vi gör för att begränsa smittspridningen. Vi berättar inte vem som är smittad. Vi informerar även företrädare och vårdnadshavare om att smitta finns och vad vi gör för att begränsa smittspridningen.

  Vid konstaterad smitta följer vi våra etablerade rutiner som alltid utgår från nationella myndigheters riktlinjer. Arbetet sker i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska i Kungsbacka kommun.

  Med hänsyn till sekretessbestämmelser och den personliga integriteten kommunicerar inte Kungsbacka kommun kring enskilda sjukdomsfall. Vi berättar inte vem som är smittad och vi informerar inte heller allmänheten och media om enskilda bekräftade fall i våra verksamheter. Vid frågor kommer vi att informera om vi har bekräftade fall inom våra verksamheter, men inte inom vilken verksamhet, eftersom det då finns risk att en enskild persons identitet röjs.

 • Vid bekräftade fall inom vård- och omsorgsboenden

  +

  Om fall uppstår inom våra vård- och omsorgsboenden innebär patientsekretessen att vi inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient, om inte annat är överenskommet. När en enskild patient är konstaterad smittad med covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsboenden kontaktar sjuksköterska, efter samtycke, de anhöriga för att informera om det förändrade hälsotillståndet. Övriga boende på enheten och deras företrädare får information om att smitta finns och vad vi gör för att begränsa smittspridningen. Vi kommer inte att tala om vem som är smittad. Vi kommer inte heller att löpande informera allmänheten och media om enskilda bekräftade fall på vård- och omsorgsboenden. Däremot är det offentliga uppgifter på vilka vård- och omsorgsboenden som det finns konstaterad covid-19 och allmänheten kan begära ut uppgifterna.

  Vid konstaterad smitta följer vi våra etablerade rutiner som alltid utgår från nationella myndigheters riktlinjer. Arbetet sker i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska i Kungsbacka kommun.