Drogförebyggande

Här kan du läsa om hur Kungsbacka kommun jobbar med förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS).

Det gemensamma nationella målet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken är ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.”

Handlingsplan

Kungsbacka kommun följer den nationella ANDT-strategin i det drogförebyggande arbetet. Som stöd i arbetet på lokal nivå har Kungsbacka utformat en handlingsplan. Målet med handlingsplanen är att totalkonsumtionen av alkohol och tobak ska minska, att ingen ungdom ska göra sin alkohol- och tobaksdebut innan 18 års ålder och att kommunen ska vara fri från narkotika och dopning.

Drogpolicy

Som komplement till handlingsplanen finns en drogpolicy som gäller för kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolan i Kungsbacka kommun. I den beskrivs vad personal på skolorna ska göra om de upptäcker eller misstänker att en elev använder droger.

Kontakta gärna