Ansöka om stöd

Om du har behov som inte kan tillgodoses på annat sätt kan du ansöka om stöd och hjälp enligt Socialtjänstlagen. Stödet kan till exempel vara hemtjänst, trygghetslarm eller plats på ett vård- och omsorgsboende.

Så söker du stöd

När du vill ansöka om stöd ska du kontakta biståndshandläggaren. Vi tar emot både skriftliga och muntliga ansökningar. Första bokstaven i ditt efternamn och vilket område du bor i avgör vilken biståndshandläggare som har hand om ditt ärende.

Biståndshandläggaren tar kontakt med dig och vid behov bokar vi ett hembesök där vi tillsammans diskuterar vad du behöver hjälp med. Biståndshandläggaren gör därefter en utredning och en biståndsbedömning och fattar beslut om vilken hjälp du ska få.

Biståndsbedömd hjälp och stöd

Alla hjälpinsatser syftar till att ta till vara och bibehålla de funktioner du har.
Exempel på hjälp du kan ansöka om är hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm, närståendestöd, dagomsorg eller bostad i något av kommunens boenden. Din biståndshandläggare prövar enligt socialtjänstlagen vilken form av bistånd du har rätt till.

Överklaga ett biståndsbeslut

Om du inte beviljats det du ansökt om har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från beslutsdatumet. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med din överklagan.

 • Överklaga ett biståndsbeslut

  +

  Det här ska vara med i överklagan

  Du ska ange beslutsfattare, datum, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga gärna handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. Underteckna också din överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Överklagandet ska lämnas eller skickas till den som fattat beslutet. Därefter prövas din överklagan av Förvaltningsrätten.

  Skicka din överklagan hit

  Handläggarens namn
  Kungsbacka kommun
  Omsorgens hus
  Vård & Omsorg
  Myndighetsutövning
  434 20 Kungsbacka