Ansöka om stöd

Du har enligt Socialtjänstlagen (SoL) rätt till stöd, det vill säga bistånd, för dina behov om de inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet ska ge dig en skälig levnadsnivå och kan till exempel vara hemtjänst, trygghetslarm, dagomsorg eller plats på ett äldreboende.

Så söker du stöd

Du skickar din ansökan till Biståndsenheten. Vi tar emot skriftliga eller muntliga ansökningar. Om du vill att vi skickar hem en ansökningsblankett kan du ringa kommunens kundcenter: 0300-83 40 00, annars hittar du dem under länkar.

När vi har fått din ansökan gör en biståndshandläggare en utredning av dina behov innan du får ett beslut om vilka insatser du har rätt till. Om du ska ansöka om trygghetslarm eller serviceinsatser som städning, tvätt eller inköp kan du själv beskriva vilket behov av stöd du har i blanketten Ansökan om serviceinsatser.

Om du har ett mera omfattande behov av stöd gör biståndshandläggaren ett hembesök för att utreda vilket behov av stöd du har.

Bistånd som kräver beslut är hemtjänst, trygghetslarm, dagomsorg, omsorgsbidrag, korttidsplats, växelvård och plats på vård- och omsorgsboende.

Du behöver inget biståndsbeslut till aktiviteterna träffpunkten, anhörigstöd eller äldrelägenheter. Mer information om stöd du kan ansöka om hittar du på xxxx.

Från ansökan till beslut

Hemtjänst

Vid en komplett ifylld ansökan om hemtjänst ska du få ett beslut från oss inom 14 dagar.

Särskilt boende

Vid ansökan om särskild boende ska du få ett beslut från oss inom en månad. Om du kommer från en annan kommun ska du få beslut inom två månader. Vi garanterar att du får ett erbjudande om plats inom tre månader efter beslut. I möjligaste mån försöker vi att erbjuda dig plats på det boende som du önskar men det kan innebära att du får vänta längre än tre månader.

Korttidsplats

Vid ansökan om korttidsplats ska du få ett beslut från oss inom 14 dagar.

Överklaga ett biståndsbeslut

Om du inte beviljats det du ansökt om har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från beslutsdatumet. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med din överklagan.

Det här ska vara med i överklagan

Du ska ange beslutsfattare, datum, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga gärna handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. Underteckna också din överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Överklagandet ska lämnas eller skickas till den som fattat beslutet. Därefter prövas din överklagan av Förvaltningsrätten.

Skicka din överklagan hit

Handläggarens namn
Kungsbacka kommun
Omsorgens hus
Vård & Omsorg
Myndighetsutövning
434 20 Kungsbacka