Avgifter och bidrag

Hur mycket du betalar i avgift för exempelvis hemtjänst eller plats på ett vård- och omsorgsboende beror bland annat på din inkomst och omfattningen av det stöd du behöver.

Så här räknar vi ut avgiftsunderlaget

Nettoinkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas aktuella inkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen, taxerad inkomst av kapital samt vissa andra inkomster som till exempel bostadstillägg. Förvaltningen skickar ut en inkomstförfrågan i januari och räknar om avgiftsunderlaget i februari varje år.

Förbehållsbelopp = minimibelopp och boendekostnad

Med förbehållsbelopp menas det belopp som du har rätt att ha kvar av egna medel, innan kommunen får ta ut avgift för service och omsorg. Förbehållsbeloppet avser att täcka utgifter för mat, hushållskostnader och personliga behov inklusive läkarvård och medicin. Förbehållsbeloppet fastställs med hänsyn till basbeloppet och ändras varje år. Förbehållsbeloppet (2019) för dig som är:

•över 65 år och ensamstående 5 249 kr/mån
•över 65 år och sammanboende 4 435 kr/mån
•under 65 år och ensamstående 5 774 kr/mån
•under 65 år och sammanboende 4 879 kr/mån

Kommunen kan i vissa fall sänka förbehållsbeloppet. Det kan till exempel vara om du bor på ett vård- och omsorgsboende där hushållsel ingår i hyran.

Individuellt belopp

Om du på grund av särskilda omständigheter har ett varaktigt personligt behov som är mer omfattande än normalt kan du få ett individuellt belopp som gör ditt förbehållsbelopp högre. Det kan till exempel vara om du har dyrare mat på grund av att du har matabonnemang eller kostnader för god man. Kostnaden ska vara varaktig, över 6 månader, och överstiga 200 kronor per månad.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det belopp som blir kvar när förbehållsbeloppet dragits från nettoinkomsten. Avgiftsutrymmet används som underlag för att beräkna omsorgsavgiften, men kan inte överstiga 2 089 kr (maxtaxa).

Kontakta gärna

Avgiftshandläggare Charlotte Abrahamsson
0300-83 51 99
charlotte.abrahamsson@kungsbacka.se

Avgiftshandläggare Nataliya Lazarenko Klein
0300-83 43 28
nataliya.lazarenko-klein@kungsbacka.se

 

 • Omsorgsavgift för hemtjänst

  +

  Du betalar efter en timtaxa utifrån antalet beviljade biståndstimmar per kalendermånad. Från 1 januari 2019 är timtaxan 209 kr/timme. Avgiften debiteras månaden efter att insatsen har utförts.

 • Omsorgsavgift för vård- och omsorgsboende

  +

  Avgiften motsvarar maxtaxan och är 2 089 kr/månad. Beloppet justeras efter prisbasbeloppet. Avgiften debiteras månaden efter att insatsen har utförts.

  Den faktiska avgiften som du ska betala påverkas av ditt avgiftsutrymme men överstiger inte 2 089 kr/månad. Vi gör en individuell avgiftsberäkning där vi tar hänsyn till att du ska ha pengar över för personliga behov och din bostadskostnad.

 • Avgift för trygghetslarm

  +

  Avgiften för trygghetslarm är 261 kr/månad. I de fall avgiften för larm tillsammans med omsorgsavgiften för hemtjänst överstiger 2 089 kronor per månad tar vi inte ut högre sammanlagd avgift än 2 089 kronor.

 • Omsorgsavgift för dagomsorg

  +

  Avgiften för dagomsorg är 23 kr/dag. Dessutom betalas en matkostnad på 65 kr/dag.

 • Avgift för korttidsplats

  +

  Avgiften för korttidsplats är 195 kr/dygn. 70 kronor utgör avgift för omvårdnad och 125 kronor utgör kostnad för mat. 

 • Kostnad för mat och nutritionsprodukter

  +

  Du kan få färdiglagad mat hem till dig. Maten kostar 65 kr/portion. Till detta kommer en kostnad på 17 kronor för matleverans som faller inom ramen för omsorgstaxan.

  Om du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du en abonnemangskostnad för mat på 3 750 kr/månad.

  Nutritionsprodukter, det vill säga näringsdryck, sondnäring, berikningsprodukt eller förtjockningsmedel skrivs ut av sjuksköterska eller dietist och betalas via faktura som skickas till dig.

  Om du bor på vård- och omsorgsboende och endast har sondnäring så betalar du inget matabonnemang utan endast kostnaden för produkten.

 • Hyra för boende

  +

  Du betalar hyra för din plats på ett vård- och omsorgsboende. Hyran regleras genom hyreslagstiftningen och debiteras av extern fastighetsägare eller via kommunen.

 • Bostadskostnad

  +

  Vi tar hänsyn till den faktiska boendekostnaden. Vid beräkning av bostadskostnaden används Pensionsmyndighetens regler för bostadstillägg.

 • Bostadstillägg

  +

  Oavsett om du bor kvar i din ursprungliga bostad eller har flyttat in på ett vård- och omsorgsboende kan du ansöka om bostadstillägg. 

  Ansök om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, telefon: 0771-776 776 eller Försäkringskassan, telefon: 0771-524 524. 

  Du kan också ansöka om kompletterande försörjningsstöd hos kommunen, telefon: 0300-83 42 97. 

 • Civilstånd

  +

  Om du är gift eller har registrerat partnerskap och bor tillsammans i eget boende läggs era sammanlagda inkomster ihop och delas på hälften.

  Om den ena maken bor på vård- och omsorgsboende räknas omsorgsavgiften på det sätt som är ekonomiskt mest fördelaktigt för båda. Om du är sambo räknas halva hushållets boendekostnad som din kostnad. 

 • Omsorgsbidrag

  +

  Din närstående kan få ett ekonomiskt bidrag för den hjälp hen får från anhöriga. Vill du veta mer kontakta din biståndshandläggare.