Avgifter för vård- och omsorgsboende

I vård- och omsorgsboende finns det tre fasta kostnader som betalas till kommunen. Detta är omsorgsavgift, matkostnad och hyra. Matkostnad och hyra ingår inte i den högsta avgiften, så kallad maxtaxan, utan betalas alltid.

Avgiften motsvarar maxtaxan, den högsta avgiften som för år 2019 är 2 089 kronor per månad. Beloppet justeras efter prisbasbeloppet. Avgiften debiteras månaden efter att insatsen har utförts. Den faktiska avgiften som du ska betala påverkas av ditt avgiftsutrymme. Vi gör en individuell avgiftsberäkning där vi tar hänsyn till att du ska ha pengar över för personliga behov och din bostadskostnad.

Kostnad för mat

Om du bor på vård- och omsorgsboende betalar du 3 750 kronor per månad för mat. Vid tillfällig frånvaro från vård- och omsorgsboende kan avdrag för mat endast erhållas om samtliga måltider avstås: frukost, lunch och middag. Besked om planerad frånvaro från måltider ska lämnas senast sju dagar före frånvaron.

Hyra för boende

Bor du permanent i vård- och omsorgsboende betalar du en hyra. Hyran regleras genom hyreslagstiftningen och debiteras av extern fastighetsägare eller via förvaltningens avgiftsdebitering.

Jämkning för dubbla boendekostnader

Om du flyttar in på vård- och omsorgsboende efter biståndsbeslut och måste betala hyra för din gamla bostad, kan du få ett förhöjt minimibelopp som eventuellt kan leda till sänkt omsorgsavgift under uppsägningstiden, dock längst under tre månader. För att få reducerad omsorgsavgift måste en ansökan lämnas in till avgiftshandläggaren inom sex månader efter inflyttning.

Högre pension

När make/maka flyttar till ett särskilt boende kan makarna ha rätt till en pension motsvarande pensionen för en ensamstående, vilket ger högre garantipension. Kontakta pensionsmyndigheten för att få din pension ändrad. Telefon: 0771 - 776 776.