Avgifter inom Individ & Familjeomsorg

Det här gäller för dig som har insatser inom Individ & Familjeomsorg.

Boendestöd

Du som har boendestöd i hemmet betalar 209 kronor per timma utifrån beviljad insats enligt arbetsplan.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Om du är beviljad korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av lägerverksamhet, stödfamilj eller korttidsboende betalar du en avgift på 101 kronor per dygn för matkostnader.

Om du bor på korttidsboende efter beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, betalar du 125 kronor per dygn som avser kostnad för mat.

Avgift för placerade barn under 18 år

Enligt socialtjänstlagen är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn under 18 år får vård utanför det egna hemmet. Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får dock inte överstiga 1 573 kronor per månad för barn upp till 15 år eller 1723 kronor för barn över 15 år. Föräldrars skyldighet att betala avgift för barn som placerats av kommunen upphör när barnet fyller 18 år.

Avgift för placerade unga över 18 år

För dig som över 18 år och exempelvis bor i bostad med särskild service på internat vid gymnasiestudier tar kommunen ut en matavgift på 101 kronor per närvarodygn.