GDPR - Dataskyddsförordningen

Kungsbacka kommun behandlar personuppgifter när föreningen söker lokalt aktivitetsbidrag hos oss

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om medlemmar i föreningar, vi samlar in för- och efternamn, personnummer, mobilnummer och mejladress. Vi sparar även information om medlemmarnas aktivitet, till exempel vilken verksamhet, vilken tidpunkt och vilken lokal de är i.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla föreningens bidragsansökan utifrån nämnden för Fritid & Folkhälsas bidragsregler. Vi använder också uppgifterna för uppföljning av nämndens mål och statistik.

Vi har fått medlemmarnas uppgifter från föreningarna. Uppgifterna skickas in via föreningens system för närvarohantering eller genom att föreningen skickar in en bidragsansökan med personuppgifterna. Vi tillämpar integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifter kommer att sparas och gallras utifrån nämndens beslut i nämnden för Fritid & Folkhälsas gällande dokumenthanteringsplan.

Vi kan komma att dela personuppgifterna med underbiträden för systemutveckling och med andra, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är nämnden för Fritid & Folkhälsa. Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller för att begära radering av dina uppgifter. Begäran om registerutdrag ska ske skriftligen undertecknat med namnteckning till Kultur & Fritid, Box 10071, 434 21 Kungsbacka.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kungsbacka kommun
Nämnden för Fritid & Folkhälsa

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka