Konstnärlig gestaltning - Hede Stationshus

Inbjudan till projekttävling avseende konstnärlig gestaltning för Hede Stationshus i Kungsbacka. Sista ansökningsdag är 2018-06-15.

Hede Station togs i bruk 1992. Idag är det närmare 2 700 resenärer som rör sig vid Hede under en dag - en siffra som väntas öka kraftigt de närmaste åren. Pendelparkeringar och resandeströmmar ökar hela tiden samtidigt som tätortsbebyggelsen kryper närmare genom att fler bostäder byggs i området.

Integrerad station

Stationshuset är en startpunkt för en successiv utveckling av stationsområdet - från en renodlad pendelparkeringsstation till en i stadsdelen integrerad station där infrastruktur för kommunikation, arbetsplatser och bostäder ska samverka på bästa sätt. 

Stationshuset ska vara färdigställt december 2018.

Ett vardagsrum för alla 

Det konstnärliga uppdraget är att förse stationshusets vänthall med konst. Ambitionen med byggnaden har varit att skapa ett trivsamt, välkomnande vardagsrum för alla tappra pendlare och övriga resenärer i en för övrigt idag tuff och vindpinad miljö.

Totalt blir byggnaden knappt 700 kvadratmeter varav vänthall cirka 340 m2. I vänthallen finns en kiosk, sittbänkar och toaletter. Den planerade platsen för den konstnärliga gestaltningen är det upphöjda podium, vars yta på den övre väntsalsnivån utgör taket på den nedre nivåns toaletter.

Tävlingens förutsättningar

Upphandlingen genomförs som en projekttävling och uppdelad i två (2) steg.

Steg 1
Konstnären lämnar in en intresseanmälan, inklusive efterfrågade handlingar. En partsammansatt jury bedömer inkomna intresseanmälningar och efterfrågade handlingar och utser därefter tre konstnärer för respektive uppdrag som går vidare till steg 2.

Steg 2
De konstnärerna som gått vidare från Steg 1 ska i detta skede lämna in ett anbud inklusive skissförslag och efterfrågade handlingar. Därefter fattar jurygruppen beslut om vilken anbudsgivare som får de slutgiltiga uppdragen.

Alla ritningar och ansökningsformulär finner du på Upphandlingar.nu  

Här kan du ladda ner en pdf-fil av inbjudan till intresseanmälan.

Frågor angående projekttävlingen besvaras av:
Erik Lundqvist, 0300-83 41 24

Mer information om själva bygget av Hede Stationshus finner du här.