Utredning kring Sörviks badplats

Badvattenkvaliteten på Sörviks badplats (Vita sand) i Åsa har fått klassificeringen ”dålig vattenkvalitet”. Kungsbacka kommun tar nu ett samlat grepp för att reda ut vad det beror på och vilka åtgärder som behöver göras.

Varje sommar tar förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd prover på badvattnet runt om i Kungsbacka kommun. De senaste fyra åren har enstaka badvattenprover från Sörviks badplats (Vita sand) i Åsa varit otjänliga. Det har gjort att badplatsen fått klassificeringen ”dålig vattenkvalitet”.

Skyltar informerar

När en badplats får en sådan klassning är kommunen skyldig att informera allmänheten om detta genom att sätta upp skyltar på badplatsen. Efter säsongens första provtagningar, måndagen den 8 juni, sattes en sådan skylt upp vid badplatsen.

Förvaltningarna för Miljö & Hälsoskydd och Teknik tar nu ett samlat grepp för att utreda vad det kan bero på att Sörviks badplats fått klassificeringen dålig vattenkvalitet, och hur det ska kunna åtgärdas.

Samverkan

– Nämnderna för Teknik och Miljö & Hälsoskydd samverkar och är eniga om de åtgärder som vi nu gör, säger Monika Neptun (FP), ordförande i nämnden för Teknik och Christian Johansson (M), ordförande i nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

Även Fritid & Folkhälsa, Service och kommunstyrelsens förvaltning är involverade.

Vid säsongens vanliga fyra vattenprovtagningar kommer Miljö & Hälsoskydd att ta ytterligare tre prover i utredningssyfte. De kommer att tas vid dagvattenledningarnas utlopp vid stranden i Sörvik, Skytteviken och Hästholmen.

Undersökning av ledningsnätet

Förvaltningen för Teknik undersöker nu systematiskt ledningsnätet i flera delar av Åsa. Syftet är att hitta eventuella läckage eller felkopplingar som gör att spillvatten (avlopp från toaletter) kommer in i dagvattenledningarna.

– Detta arbete pågår och har högsta prioritet. Vi går nu systematiskt igenom ledningsnätet från Vita sand och vidare uppströms, säger Karl Lundgren, verksamhetschef Planering på förvaltningen för Teknik.

Detta innebär att det kommer att vara personal från Tekniks VA-avdelning eller anlitade entreprenörer i rörelse i Åsa den närmaste tiden. Undersökningarna genomförs bland annat genom att man fyller ledningar med ofarlig rök eller att man färgar spolvatten från toaletter – allt för att se om och var spillvatten är kopplat till dagvattenledningar.

Sammantaget har Teknik identifierat sex hus med felkopplade ledningar, det vill säga där avloppet från toaletten gick ut i dagvattnet utan att fastighetsägarna kände till det. Fem av dessa felkopplingar är nu åtgärdade och den sjätte fastighetsägaren har fått ett föreläggande om att åtgärda felet.

Senaste provtagningen

Senaste provtagningen av badvattnet var den 20 juli. Provpunkten är en bit ut i viken, där det är cirka en meter djupt vatten. Det visade på tjänligt badvatten. Dock visade extraproverna som togs närmre dagvattenledningen fortfarande på för höga halter av E.coli och intestinala enterokocker.

 Under de år som vi har tagit prover är det bara vid enstaka tillfällen som proverna har visat på otjänligt badvatten, men det räcker för att ge badplatsen klassificeringen dålig vattenkvalitet. Vi har heller inte några rapporter om att människor har blivit dåliga efter att ha badat vid Sörvik, säger Jenny Almqvist, miljö- & hälsoskyddsinspektör.

Resultatet från de senaste provtagningarna av badvattnet hittar du via Havs- och vattenmyndighetens hemsida här.

Fakta

De badvattenprover som tas av Miljö & Hälsoskydd mäter förekomsten av bakterierna E.coli och intestinala enterokocker i badvattnet. Om en badplats har dålig vattenkvalitet fem år i rad, ska en kommun enligt föreskrifterna i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/7/EG permanent avråda från bad. Havs- och vattenmyndigheten kan då komma att avveckla badet. Sörvik har fått klassificeringen dålig vattenkvalitet 2012, 2013 och 2014.