Omsorg på kvällar och helger

Du som arbetar kvällar och helger kan få omsorg för ditt barn på förskolan Signeshus i centrala Kungsbacka.

Barnomsorgen på Signeshus är öppen

  • måndag-fredag klockan 18.30-22.30
  • lördag-söndag klockan 6.30-19.30.

Påsk, midsommar, jul och nyår är verksamheten stängd. Detta gäller också under de fyra veckor under sommaren då övriga förskolor har begränsat öppethållande, vanligtvis vecka 28-31.

Omsorgen är till för barn från 1 till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, där föräldrar arbetar kväll och/eller helger.

Tillgången på platser är begränsade och det betyder att vi inte alltid kan erbjuda en plats efter önskemål. Innan en plats beviljas gör vi en individuell behovsprövning. 

Avgiften ryms inom våra vanliga regler för barnomsorgstaxa.

Ansök på blankett

När du ansöker om barnomsorg på obekväm arbetstid ska du använda den  blankett som du hittar här uppe till höger. Den innehåller en särskild kryssruta där du anger att ditt barn behöver omsorg på annan tid än den som normalt erbjuds på våra förskolor och hos dagbarnvårdare.

Eftersom vi erbjuder omsorg på obekväm arbetstid på förskolan Signeshus blir det även där som ditt barn kommer att få sitt eventuella behov av omsorg under övrig tid tillgodosett.

Utredning om behov

Innan vi beviljar eller avslår en ansökan om omsorg vid obekväm arbetstid gör vi en behovsprövning. Prövningen ska blanda annat visa att du har ett regelbundet återkommande behov och att du inte kunnat lösa på annat sätt, till exempel genom att du hos din arbetsgivare undersökt om det finns möjlighet att få förändrade arbetstider.

När Förskola & Grundskola får en ansökan om omsorg på obekväm tid går ett brev ut till sökande. I brevet finns tre blanketter som du som söker ska fylla i och sända tillbaka till oss. Dina uppgifter kommer att ligga till grund för vår prövning av ditt behov.

Det vi behöver är

  • svar på frågor om ditt behov och vilka andra lösningar som prövats
  • intyg från din arbetsgivare som styrker att arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete på annan tid
  • barnets schema 

Om din ansökan beviljas gör vi en omprövning av beslutet en gång om året. Syftet är att undersöka att behovet finns kvar.

Kommunens skyldigheter enligt skollagen

Enligt bestämmelser i skollagen ska kommuner sträva efter att erbjuda omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn vars föräldrar har behov av det och inte själva kan ordna omsorgen.

Med sträva efter menas att en kommun ska ha ambitionen att tillhandahålla omsorg på kvällar, helger och nätter men det finns inget krav på kommunerna att erbjuda barnomsorg under dessa tider.Kommunen får inte ha ett generellt beslut om att inte erbjuda omsorg på obekväm arbetstid utan ska göra en prövning i varje individuellt fall.

Bestämmelsen i skollagen innebär inte någon rättighet för föräldrar att få omsorg på obekväm arbetstid. Föräldrarna har ett eget ansvar för att hitta lösningar på omsorgsbehovet för sina barn och föräldrarnas möjligheter att själva ordna omsorg för sina barn bör ingå i kommunens prövning.

Omsorg under obekväm arbetstid är, till skillnad från förskolan, ingen skolform och har inte heller de krav som ställs på en sådan verksamhet.