Barnomsorg för dig som arbetar inom samhällsviktig verksamhet

Om förskolor och skolor skulle stängas ska vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg, om den inte går att ordna på annat sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har förtydligat vilka yrken det kan gälla samt bestämt vad arbetsgivare och vårdnadshavare måste göra om det skulle bli aktuellt att stänga.

För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman besluta om att stänga skola, förskola eller annan omsorg för barn. Vid en stängning behöver vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för sitt barn. Syftet är att upprätthålla samhällets grundläggande funktionalitet.

Samhällsviktig verksamhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram bestämmelser och vägledning som beskriver vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen vid en stängning. MSBs allmänna råd beskriver samhällsfunktioner som omfattas av regeringens beslut om samhällsviktig verksamhet. Där finns också vägledande exempel på verksamheter som upprätthåller dessa viktiga funktioner.

Allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet länken går till en pdf

Så ska samhället fortsätta fungera – även om skolorna skulle behöva stängas 
Regeringens pressmeddelande om samhällsviktig verksamhet

Det här gör du som vårdnadshavare 

Det är arbetsgivaren som ska avgöra och meddela dig att du omfattas av bestämmelserna om rätt till omsorg vid stängning.

Innan du gör en anmälan ska du därför få ett besked från denna om att du omfattas.

Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Om din arbetsgivare har meddelat dig att du behövs med utgångspunkt från bestämmelserna och du inte kan ordna barnomsorg på annat sätt ska du meddela Kungsbacka kommun ditt behov.

Om det är aktuellt med stängning får du besked om hur du anmääler behov

Det här gör du som arbetsgivare

Det är den som ansvarar för en verksamhet, det vill säga vårdnadshavarens arbetsgivare som behöver se över sin verksamhet och ta ställning till om hen har medarbetare som kan omfattas av samhällsviktig verksamhet. När bedömningen är klar ska arbetsgivaren meddela den anställde att hen ska ansöka om barnomsorg.

Som verksamhetsutövare, till exempel arbetsgivare eller uppdragsgivare, ska du

  • Bedöma om den verksamhet du ansvarar för bedriver samhällsviktig verksamhet utifrån föreskriften MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4

Föreskrift och allmänna råd på MSBs hemsida

  • Ta ställning till vilka anställda tillika vårdnadshavare som behövs för att upprätthålla prioriterad verksamhet.
  • Meddela berörda arbetstagare att de omfattas och ska ansöka om omsorg när det är möjligt

Observera att du inte ska anmäla att din verksamhet är samhällsviktig till kommunen (eller annan instans). Du behöver bara styrka detta om kommunen skulle kontakta dig för att få ett intyg för en enskild medarbetare. Intyg ska i så fall inte innehålla detaljerade beskrivningar av arbetsuppgifter eller kompetenser då detta kan utgöra en informationssäkerhetsrisk.

Mer om att bedöma samhällsviktig verksamhet och vem som behövs

När du som arbetsgivare ska bedöma vem som omfattas av bestämmelser när det gäller omsorg för barn på grund av samhällsviktig verksamhet ska du ta hänsyn till: 

  • hur personalberoende den berörda verksamheten är,
  • om arbetstagaren har en nyckelroll eller nyckelkompetens.

Se också över och ta ställning till stödjande tjänster som verksamheten är särskilt beroende av. Exempel på sådana tjänster är städning, tvätt och rengöring; godshantering; IT-drift, kritiska administrativa uppgifter med mera. 

Du ska bedöma behovet av samtlig personal, dvs både ordinarie personal och personal som anställts för att tillfälligt stärka upp samhällsviktig verksamhet (til exempel frivilliga eller personal från bemanningsföretag).

Observera att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inte gör bedömningen om ett specifikt företag är samhällsviktigt eller inte.