Regler och avgifter för barnomsorg

Verksamheten och kommunernas skyldigheter när det gäller att erbjuda förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är i stora delar beskriven i skollag och förordningen om maxtaxa. Här nedan hittar du en kort sammanfattning av hur det fungerar.

När du som förälder arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande kan ditt barn vara i förskolan eller hos en dagbarnvårdare.

Läs mer om förskola

Läs mer om pedagogisk omsorg hos dagbarnvårdare

Allmän förskola är en del i förskolan. Genom allmän förskola erbjuds alla barn 3-5 år pedagogisk verksamhet i form av förskola 15 timmar per vecka under läsårstiderna. Detta innebär att ett avdrag i avgiften görs under dessa perioder.
Fritidshem vänder sig till barn som går i förskoleklass eller grundskolan till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Här får ditt barn vara om du arbetar eller studerar

Läs mer om fritidshem

Att ansöka om plats

Du kan ansöka om plats via vår e-tjänst eller blankett. Du har möjlighet att ansöka om plats i Kungsbacka även om du inte ännu flyttat hit. Kungsbacka har ett avtal med kommunerna inom Göteborgsregionen samt kommunerna Mark och Varberg. Det innebär bland annat att om du flyttar får ditt barn behålla sin plats tills dess att den nya kommunen kan erbjuda plats.

För att vi ska kunna erbjuda en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem måste ditt barn vara folkbokfört i Kungsbacka kommun.
I Kungsbacka finns både kommunal och fristående verksamhet. Vill du ansöka om plats i fristående verksamhet lämnar du den direkt till respektive förskola/skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Läs mer och hitta blankett och e-tjänst

Så här fungerar det när du blir erbjuden en plats

När vi erbjuder plats på förskola, i pedagogisk omsorg eller på fritidshemmet utgår vi från de önskemål du lämnat i din ansökan. Om det inte finns tillräckligt med plats på en förskola eller hos en dagbarnvårdare för att kunna möta allas önskemål har vi en turordning. Den innebär att vi i första hand alltid måste ge plats för barn som förlorat nuvarande på grund av en förändring i vår verksamhet. Därefter är turordningen att vi ger plats till:

  1. Barn som har rätt till plats enligt 8 kap 5,7§ skollagen (Barn i behov av särskilt stöd och barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt. )
  2. Efter anmälningsdatum, det vill säga det datum som vi fått in din ansökan. Ansökan kan tidigast göras 6 månader innan du behöver platsen.

Vi försöker alltid att erbjuda en plats så nära barnets hem som möjligt. Syskon placeras i möjligaste mån tillsammans.

Fritidshemsplats under lov

Om ditt barn inte behöver fritidshem under skolterminerna men behöver en plats under skolloven finns möjlighet att ansöka om lovomsorg på förskola eller fritidshem.

Schema för barnet

Du ansöker om plats i vår e-tjänst och ändrar schema i Vklass eller på blankett. Om ni har delad vårdnad och barnet bor växelvis hos er lägger ni varsitt schema. Lämna ditt schema i god tid innan ditt barn ska börja eller att ändringen gäller.

Schemaändring som gäller inom tidsintervallet 6.30-17.30 kan tidigast gälla efter tre dagar (72 timmar). Ändringar utanför 6.30-17.30 beslutas av enhetschef eller rektor inom 21 dagar.

Öppettider i förskolan

Alla våra förskolor, fritidshem och dagbarnvårdare planerar sitt öppethållande med hänsyn till föräldrarnas arbete, studier eller barnets eget behov. Öppettiderna är anpassade till det som brukas kallas normalarbetstid, det vill säga dagtid.

Omsorg på kvällar och helger

Du som arbetar kvällar och helger kan få omsorg för ditt barn även under dessa tider. För att få plats görs en individuell prövning i varje enskilt fall.

Läs mer om omsorg på kvällar och helger

Fyra dagar per år kan våra enheter ha gemensam planering och kompetensutveckling för personalen på förskolan, dagbarnvårdaren eller fritidshemmet. Du får information om vilka datum som gäller senast i början av varje termin. Meddela personalen om du behöver omsorg vid dessa tillfällen så blir du erbjuden ett alternativ, det kan till exempel handla om att ditt barn får vara på en annan förskola eller fritidshem.

Barnets tid på förskolan när du är arbetssökande, föräldraledig eller sjuk

Barn i åldrarna 1-5 år, vars vårdnadshavare är aktivt arbetssökande, har rätt till plats i förskola eller i pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. Detsamma gäller om du är föräldraledig för vård av annat barn. Förskolechef beslutar om vilka tider som barnet kan vara på förskolan efter samråd med dig som vårdnadshavare.

Du har rätt att behålla plats i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg om du är sjukskriven. Enhetschef eller rektor beslutar om barnets vistelsetider.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i förskola som är behov av särskilt stöd kan efter bedömning erbjudas 15 timmar/vecka utan avgift. Avdraget går inte att kombinera med avdrag för allmän förskola. Vissa elever i fritidshem som är i behov av särskilt stöd kan efter bedömning erbjudas plats utan avgift.

Säg upp platsen när den inte behövs

När du inte längre behöver din plats förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem måste du meddela oss 30 dagar innan ditt barn ska sluta. Du kan säga upp platsen via vår e-tjänst eller på särskild blankett.

Tillfällig ledighet

Det finns möjlighet att begära uppehåll från din plats och ändå behålla den om du vill att barnet ska vara ledigt. Detta gäller i högst 3 kalendermånader och du måste fortsätta att betala din avgift. Meddela i god tid när barnet ska komma tillbaka. Enhetschef eller rektor kommer att avsluta placeringen om ditt barn inte återkommer efter uppehållets utgång.

Oförutsedda händelser, force majeure

Ibland påverkas verksamheten av sådant som vi inte råder över, Force majeure. Förskola & Grundskola har rätt att stänga verksamheten om det finns risk för barns hälsa att hålla den öppen, t.ex. vid brand, sjukdomsspridning och hot.

Vi försöker i möjligaste mån att erbjuda barnen alternativa placeringar med utgångspunkt från varaktigheten och omfattningen av stängningen. Vi ersätter inte merkostnader som du som vårdnadshavare upplever uppstår. Vi gör heller inget avdrag i avgiften vare sig vid alternativ placering eller stängning

Undantag från regler

Vid en situation som innebär att vi behöver överväga att göra ett undantag eller nytt ställningstagande som avviker från våra regler är det arbetsutskottet för Förskola & Grundskola som beslutar om undantaget.

Så bestäms avgiften

Plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utgör ett löpande abonnemang, du betalar den alltså under årets alla 12 månader, även om ditt barn är ledigt eller när vi har sommaröppen verksamhet och din ordinarie förskola eller fritidshem är stängt. Du börjar betala när barnet startar inskolningen och betalar avgiften under uppsägningstiden.

Hur mycket du ska betala avgörs av hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst, barnets ålder och andra barn i hushållet. Detta gäller samtliga barn i hushållet oavsett om de är gemensamma eller inte. Med hushåll menas ensamstående, familjehemsföräldrar, gifta personer och sammanboende personer som har eller har haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress. Du måste anmäla avgiftsgrundad inkomst till oss, detta görs enklast i vår e-tjänst.

Så kallad ”syskonrabatt" gäller för hushållets barn, det vill säga barnen behöver inte vara biologiska syskon.

Det är viktigt att du uppdaterar dina uppgifter i vår e-tjänst så din faktura blir rätt.

Avgiftgrundad inkomst

Avgiftsgrundande inkomst är det samma som årsinkomst före skatt och andra skattepliktiga inkomster, skattelagen (1 999:12 29). Om föräldrar har gemensam vårdnad och barnet har växelvis boende kan vårdnadshavarna välja om de vill ha en gemensam eller delad plats och faktura.

Maxtaxa

Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften för plats i förskola och barnomsorg får bli. Om du inte lämnar uppgift om din inkomst får du betala maxtaxans högsta avgift tills dess att ny inkomstuppgift lämnats in. Platsinnehavare (den som står som räkningsmottagare) är ansvarig och ska alltid anmäla alla i inkomständringar i hushållet.

Efterdebitering

Förskola & Grundskola har rätt att göra efterdebitering om din inkomständring gjorts för sent eller om du inte lämnat in någon. En gång om året genomför vi en stickprovskontroll av inkomstuppgift bland de räkningsmottagare som uppgivit en inkomst som understiger maxtaxans högsta avgiftsuttag.
Läs mer om avgifter för barnomsorg.

Mer information

Skolverket – förskola och plats i fritidshem

Skolverket – Fritidshemmet och plats på fritidshem