Dialog och samverkan

Elever och föräldrar ska få vara med och påverka utvecklingen i förskolor och skolor. Genom dialog och samverkan på olika nivåer skapar vi förutsättningar för detta.

Barn och elever

Barn och elever ska uppmuntras att vara med och utveckla utbildningen, formerna för inflytande ska anpassas efter ålder och mognad.

Skolorna arbetar med elevinflytande på flera sätt. Eleverna kan till exempel få ha inflytande och över på vilket sätt man ska arbeta med ett tema i undervisning. I olika sammanhang får du som är elev också möjlighet att utvärdera undervisning och arbetssätt. Forum för påverkan kan till exempel vara klassråd eller elevråd. Men du kan också alltid vända dig till läraren eller skolans rektor med dina synpunkter.

Det enskilda utvecklingssamtalet är en viktig del i inflytandet över det egna lärande. Här sätter du dina egna mål för ditt arbete i skolan. Du som elev ska känna till kunskapskraven och veta på vilka grunder du bedöms i varje ämne. 

Även i förskolan finns en rad olika situationer där barnen kan ges möjlighet till inflytande och få uttrycka önskemål om olika delar av den dagliga verksamheten. Barnens behov och intressen ska finnas med som grund för planeringen.

Samverkan med föräldrar

Du som förälder kan aktivt vara med och påverka skolans utveckling. Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett forum för samråd. Samråden är till för att informera elever och vårdnadshavare och föra dialog med skolans om de vardagsnära frågorna på skolan och förskolanSamverkan kan se olika ut på olika skolor.

Mer information kan du hitta på skolans eller förskolans egen hemsida. Du kan även kontakta rektor eller förskolechef som också har det yttersta ansvaret för samverkan på den egna enheten.