Mobbning och trygghet

Barn och elever får aldrig utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling i förskolan eller skolan.

Anmälningar ska utredas och åtgärdas

Alla vuxna i förskolan och skolan som får kännedom om upplevda kränkningar i samband är skyldiga att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. Den som driver förskolan eller skolan ska snabbt utreda situationen och vidta åtgärder. 

Plan mot kränkande behandling

Alla verksamheter som lyder under skollagen, till exempel förskola, skola och fritidshem, måste varje år göra en plan mot kränkande behandling, och en likabehandlingsplan. Planerna kan föras samman till en plan. Det viktiga är innehållet och att alla krav som ställs i lagstiftningen följs. 


Tanken är att planerna ska förebygga och förhindra kränkningar och diskriminering. Det ska finnas en plan för varje förskola, skola, fritidshem och den ska vara anpassad till läget där. 

Våra skolornas och förskolors planer mot kränkande behandling finns på deras egna hemsidor.

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet, BEO har tillsyn och övervakar den del av skollagen som gäller kränkande behandling. BEO tar emot och utreder anmälningar om kränkande behandling mot barn/elever. 

Diskrimineringsombudsmannen

Vid diskriminering och trakasserier som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan man vända sig till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Kontakta gärna