Uppsägning av vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidraget avskaffades den 1 februari 2016. Bidrag som beviljats innan 1 februari 2016, där ansökan i någon del också gällde tiden före den 1 februari, kommer att fortsätta att gälla till dess förutsättningarna för att ta emot det ändras, till exempel att barnet fyller tre år, se även nedan regler

Ska du säga upp bidraget kan du använda blanketten ovan eller ringa oss

Regler för rätt till vårdnadsbidrag

 • Vårdnadshavare ska bo och vara folkbokförd tillsammans med barnet i Kungsbacka kommun. 
 • Du/ni kan arbeta samtidigt som ni får vårdnadsbidrag under förutsättning att barnet inte har plats i offentligt finansierad förskoleverksamhet.

Det går inte att kombinera vårdnadsbidrag med uttag av föräldrapenning för barnet eller dess syskon. Sökande eller make/maka/sambo/partner får heller inte ha någon av följande ersättningar under period av vårdnadsbidrag:

 • föräldrapenning vare sig för barnet eller dess syskon
 • arbetslöshetsersättning 
 • aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
 • sjukpenning eller rehabiliteringspenning efter det att ersättning lämnats för en tid av 365 dagar 
 • sjukpenning under eller omedelbart efter en period när arbetslöshetsersättning, enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, har lämnats
 • sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • ålderspension
 • äldreförsörjningsstöd
 • introduktionsersättning 

Det räcker med ett uttag av någon av ovanstående ersättningar för att förlora rätten till vårdnadsbidrag för den aktuella månaden.

Anmälningsskyldighet och återkrav

Om familjens förutsättningar för rätten till vårdnadsbidrag ändras är du skyldig att omedelbart meddela detta till förvaltningen för Förskola & Grundskola. Vårdnadsbidrag som betalats ut felaktigt kommer att krävas tillbaka. Vi har rätt att kontrollera förutsättningarna, gäller även retroaktivt.