Förskola & Grundskolas behandling av personuppgifter

Här finns information om hur Förskola & Grundskola behandlar barns, elevers och vårdnadshavares personuppgifter. Längst ned på sidan finns ett dokument med en lista över aktuella personuppgiftsbehandlingar för vår verksamhet.

Förskola & Grundskola har rutiner för att säkerställa att arbetssätt är i linje med dataskyddsförordningens principer.

Personuppgifter inom Förskola & Grundskola

För att säkerställa att barn och elever får utbildning och omsorg av hög kvalitet behöver vi i flera olika sammanhang hantera personuppgifter, exempelvis barns, elevers och vårdnadshavares namn, adress och personnummer och andra kontaktuppgifter. 

För att få behandla personuppgifter krävs att vi inom Förskola & Grundskola har laglig grund att behandla uppgifterna. Vi behandlar endast personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra vårt uppdrag och för att uppfylla den rätt man har som registrerad att få information om den behandling som görs. 

Begreppet "behandla" har en bred innebörd och innebär att samla in, registrera, lagra, bearbeta, sprida och radera. 

Ordlista - via denna länk hittar du en ordlista med begrepp kopplade till dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningens principer - via denna länk finner du mer information om vad dataskyddsförordningen innebär

Allmänt intresse, rättslig förpliktekse och myndighetsutövning

De behandlingar som görs inom Förskola & Grundskola baserar sig främst på allmänt intresse, rättslig förpliktelse eller myndighetsutövning.

Att tillhandahålla, anordna och bedriva utbildning är exempelvis i många fall en uppgift av allmänt intresse. Exempelvis för att utveckla och förbättra undervisningen.

I många fall är det också nödvändigt för oss att behandla personuppgifter för att kunna fullgöra utbildningen enligt de krav som ställs på utbildningen utifrån skollagen. Exempelvis för att tillhandahålla plats i förskola. I dessa fall baseras behandlingen på den lagliga grunden rättslig förpliktelse.

Förskola & Grundskola vidtar också vissa åtgärder med stöd av skollagen som innebär myndighetsutövning, till exempel beslut om betyg och särskilt stöd. Den behandling av personuppgifter som är nödvändig för myndighetsutövningen görs i dessa fall med stöd av den lagliga grunden myndighetsutövning.

Behandling som görs med stöd av dessa grunder kan du inte invända mot. Däremot kan du begära att få felaktiga uppgifter korrigerade och rättade.

Den lagliga grunden samtycke används i Förskola & Grundskolas verksamhet i mycket begränsad utsträckning. Behandlingar som görs baserat på samtycke förekommer vid exempelvis om skolan tar foton för att lägga ut på sin hemsida. Helt enkelt i de situationer som behandling av personuppgifter inte är knutet till en uppgift att fullgöra utbildningen enligt de krav som ställs i författning eller förordning.

Samtycke som lämnats för behandling av personuppgifter kan återkallas när som helst. 

Känsliga och särskilt skyddsvärda personuppgifter

Många uppgifter räknas som personuppgifter – förnamn, efternamn, adress, personnummer, kontaktuppgifter och så vidare. Vissa uppgifter är mer integritetskänsliga än andra. Sådana uppgifter är vi särskilt aktsamma om och de omfattas därför av förstärkta tekniska och organisatoriska skyddsrutiner. Åtgärderna innebär att ingen annan än de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete har tillgång till dem.

Uppgifter om barn är alltid extra skyddsvärda. Det innebär att vi generellt är varsamma i all behandling av personuppgifter i vår verksamhet. 

Uppgifter som redan idag omfattas av sekretess gäller fortfarande oberoende av dataskyddsförordningens krav på försiktighet vad gäller behandling av personuppgifter i vår verksamhet. Vid begäran om att få ta del av allmänna handlingar görs alltid en sekretessprövning.

Digitala läromedel och personuppgifter

I den nya läroplanen för både förskola, fritidshem och grundskola har användningen och kunskapen om modern informationsteknik och digitala verktyg förstärkts. Tillgången till moderna kommunikations- och informationsverktyg betonas också i skollagen.

Inom Förskola & Grundskola pågår en rad digitaliseringsinitiativ både för att anpassa och förbättra verksamheten genom digitala lär- och kommunikationsverktyg och för att förbereda barn och elever för ett alltmer digitaliserad samhälle.

Vi går igenom säkerheten vad gäller personuppgifter i de pedagogiska digitala verktygen innan de används och har rutiner för medarbetare när det gäller detta arbete.

Verksamhetssystem och tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår personuppgiftsbehandling delar vi uppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Förskola & Grundskola, exempelvis i samband med systemdrift och systemsupport. Företagen får endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner och inte använda uppgifterna för egna ändamål. De är även skyldiga att skydda personuppgifterna.

Om dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är en EU-gemensam lag som började tillämpas den 25 maj 2018. Den ersatte personuppgiftslagen (PuL). Syftet med lagen är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Enligt artikel 8 i Europakonventionen har var och en rätt till respekt för sitt privatliv​. Den snabba tekniska utvecklingen och omfattningen av behandling av personuppgifter ligger till grund för att ett regelverk som ska säkerställa hög skyddsnivå nu har kommit till.

Din rätt till information

Som vårdnadshavare har du rätt att få information om i vilka ändamål som ditt barns personuppgifter, och dina egna, behandlas och med vilken grund.

I dokumentet nedan kan du läsa om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs inom Förskola & Grundskola. Om du vill ha ett personligt utdrag, ett så kallat registerutdrag, om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar använder du dig av Kungsbacka kommuns e-tjänst för detta.

Behandling av personuppgifter inom Förskola & Grundskola

E-tjänst registerutdrag med mera

Vi följer  regelbundet upp all vår personuppgiftshantering och de registrerade behandlingarna  justeras och rättas vid behov. 

Handlingar som innehåller personuppgifter om ditt/dina barn eller dig som vårdnadshavare sparas endast så länge det är nödvändigt, baserat på de arkivregler som omfattar offentliga handlingar och regler i andra författningar såsom exempelvis bokföringslagen.

Kontakta gärna

Kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar personuppgifter. Du når oss via forskola.grundskola@kungsbacka.se

Genom att du är i kontakt med Kungsbacka kommun behandlar vi vissa personuppgifter om dig. Det du skickar med e-post till oss måste vi spara för att kunna besvara din fråga.

Kungsbacka kommuns dataskyddsombud

Du kan även kontakta Kungsbacka kommuns dataskyddsombud med frågor kring dataskydd och personuppgifter. Dataskyddsombudets uppgift är att granska att vi inom Förskola & Grundskola följer våra rutiner och de regler som finns kring personuppgiftshantering. Om du har klagomål på vår hantering kontaktar du istället Datainspektionen.

dataskyddsombud@kungsbacka.se