Bedömning och betyg

Förutom den dagliga kontakten mellan lärare och elev finns olika tillfällen för avstämning när det gäller lärandet i skolan.

I vardagen kommunicerar lärare och elever om lärandet och elevens utveckling mot målen. Vid behov kontaktar läraren hemmet.

Se terminsbetyg via e-tjänst

Vid terminsslut kan du som vårdnadshavare se elevens terminsbetyg i Vklass.

Betyg för höstterminen 2021 publiceras den 17 decmeber klockan 14.

Skolan ansvarar för utskrift av betyg. Du får information från skolan om när och hur du får det utskrivna betyget. 

Instruktion

För att se betyg välj ”RESULTAT” i vänster menyn och därefter betygsfliken, ”BETYG”. 

Höstterminens betyg finns  under HT 21

Du kan logga in i Vklass via länken

Vklass

och därefter med BankID eller enligt  särskild instruktion.

Skriftlig individuell utvecklingsplan, IUP

Tillsammans med eleven och vårdnadshavaren ska lärare en gång per läsår sammanställa en skriftliga individuell utvecklingsplan. Kravet på skriftlig plan gäller elever i grundskolan och grundsärskolan som inte får betyg, årskurs 1-5.

En skriftlig individuell utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar;

  • omdömen
  • planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål.

I planeringen sammanfattar och beskriver läraren vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett muntligt utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Betyg från årskurs 6

Från och med årskurs 6 får eleverna betyg i slutet av varje termin. Betygen är en sammanställning av elevens kunskaper och resultat. Kunskaper ska bedömas och betygssättas utifrån kunskapskraven.

Det är inte bara de kunskaper som eleverna får genom undervisningen i skolan som ska beaktas. Läraren ska enligt läroplanerna utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven, samt göra en allsidig bedömning av de kunskaper eleven visar när han eller hon sätter betyg.

I slutet av årskurs 9 och i slutet av sista terminen i gymnasieskolan får eleven slutbetyg. Det är slutbetyget eleven använder för att söka sig vidare till gymnasieskolan samt till högre studier.

Betygsresultat och arbete för måluppfyllelse

Betygsskala

Betygsskalan innehåller sex steg. Betygen som går att få är A (högsta betyg) - E (lägsta betyg) samt F (icke godkänt).

Ogiltig frånvaro på terminsbetygen

Terminsbetyget ska innehålla uppgift om hur stor frånvaro eleven har haft utan giltigt skäl under terminen. Skolan sammanställer uppgifter om ogiltig frånvaro, sen ankomst och om eleven har avvikit från lektionen och redovisar detta som ogiltig frånvaro i antal timmar.

Det är endast frånvaron under terminen som förs in i terminsbetyget, inte frånvaro som eleven haft tidigare. Den ogiltiga frånvaron visas inte på slutbetyget.

Behörighetskrav

På alla skolor finns studie-och yrkesvägledare som elever och vårdnadshavare kan vända sig till när det gäller frågor om behörighet till gymnasiet. Kontaktuppgifter finns på skolornas hemsidor.

Hämta ut gamla betyg

För att få en kopia på dina grundskole-, gymnasie- eller komvuxbetyg kontaktar du kommunens kundcenter på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se så hjälper vi dig. Du kan hämta dina betyg i stadshuset, få dem hemskickade eller i de flesta fall få dem skickade till dig via e-post.

Du som inte gått på en kommunal skola utan en friskola, ska vända dig direkt till din skola för att få ut gamla betyg.