Grundsärskola

Elever som mottas i grundsärskolan erbjuds i första hand skolgång på sin hemskola. Det finns också fasta grundsärskolegrupper på Kollaskolan.

Elever med en utvecklingsstörning som innebär att de bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav ska tas emot i grundsärskolan (Skollagen 2010:800, 7 kap.5§).

I grundsärskolan finns nio årskurser. Eleverna har undervisning i samma ämnen som i grundskolan men kunskapskrav ser annorlunda ut.

Utredning innan mottagande

Innan en elev börjar i grundsärskolan ska frågan prövas genom en utredningen som omfattar pedagogisk, psykologisk, medicinsk samt social bedömning. I utredningen ska skolan samråda med barnets vårdnadshavare.

Elever med autism tillhör inte grundsärskolans målgrupp om de inte också bedöms ha en utvecklingsstörning.

Barnets bästa ska styra

Det kan finnas fall där det är uppenbart att en elev inte har förutsättningar att klara en utbildning i grundskolan, men där vårdnadshavaren ändå vill att eleven ska gå där. I sådana fall ska hänsyn till barnets bästa vara styrande.

Elever mottagna i grundsärskolan i Kungsbacka erbjuds i första hand skolgång på sin hemskola som individintegrerad grundsärskoleelev.

Kommunens fasta grundsärskolegrupper finns på Kollaskolan årskurs 1-9.

Träningsskola

Träningsskola är en särskild inriktning inom grundsärskolan och är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen, enligt grundsärskolans kunskapskrav (Skollagen 2010:800, 11 kap, 3§).

Kontakta gärna

Utvecklingsledare för särskolan Bertil Ljungblad
0300-83 47 87
bertil.ljungblad@kungsbacka.se