Skolplikt

Skolplikt börjar i förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är skolplikten i Sverige tioårig och börjar med förskoleklassen, som de allra flesta barn börjar i när de är sex år. Ett barn kan tas emot tidigare i förskoleklassen liksom i årskurs 1 i grundskolan under vissa förutsättningar, om barnets vårdnadshavare önskar det. Efter begäran av ett barns vårdnadshavare ska ett barn också kunna få skolplikten uppskjuten ett år om det finns särskilda skäl.

Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för att barnet fullgör sin skolplikt. Enligt skollagen är kommunen skyldig att se till att barn som är folkbokförda i kommunen fullgör sin skolgång. 

Ledighet för skolpliktiga elever 

Enligt skollagen får en skolpliktig elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Med kortare ledighet avses ledighet upp till tio dagar per läsår. Det är rektor som beslutar om ledighet men rektor får delegera beslutanderätten om ledighet till någon annan för tid upp till tio dagar per läsår.

Ansökan om kortare ledighet görs på särskild blankett.