Skolplikt

Här finns information om vad skolplikt innebär och vad som gäller ifall ditt barn behöver vara ledig eller om du vill att barnet tillfälligt ska gå i skola i ett annat land.

Skolplikt börjar i förskoleklass

Skolplikten i Sverige är tioårig, den börjar med förskoleklassen, som de allra flesta barn börjar i när de är sex år. Ett barn kan tas emot tidigare i förskoleklassen liksom i årskurs 1 i grundskolan under vissa förutsättningar, om barnets vårdnadshavare önskar det. Efter begäran av ett barns vårdnadshavare ska ett barn också kunna få skolplikten uppskjuten ett år om det finns särskilda skäl.

Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för att barnet fullgör sin skolplikt. Kommunen ska se till att barn som är folkbokförda i kommunen fullgör sin skolgång. 

Ledighet för skolpliktiga elever 

Enligt skollagen får en skolpliktig elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Med kortare ledighet avses ledighet upp till tio dagar per läsår. Det är rektor som beslutar om ledighet men rektor får delegera beslutanderätten om ledighet till någon annan för tid upp till tio dagar per läsår. Ansökan om kortare ledighet görs i Vklass.

Fullgöra skolplikt på annat sätt

Ett skolpliktigt barn kan efter ansökan i undantagsfall beviljas att fullgöra skolplikten på annat sätt, till exempel om familjen under en tid på grund av arbete eller studier är utomlands och önskar att eleven ska få gå i skolan på vistelseorten. För att ansökan ska godkännas krävs att

  • den alternativa skolgången framstår som ett fullgott alternativ till ordinarie skola
  • hemkommunen har insyn i verksamheten
  • det finns synnerliga skäl för beslutet.

Beslutet om att få fullgöra skolplikt på annat sätt får bara omfatta ett år i taget och hemkommunen har tillsynsansvaret för verksamheten under tiden eleven har skolgång där. Du som har önskemål om att ditt barn ska få fullgöra skolplikt på annat sätt gör en ansökan på vår blankett och sänder in den och de bilagor som krävs senast 4 månader innan planerad avresa.

Kommunallagen medger inte att en kommun ger ersättning enligt skollagen för kostnader för utbildning som uppkommer i ett annat land. Det betyder att Kungsbacka kommun inte betalar kostnader som uppkommer för elevens skolgång utomlands.

Varaktig vistelse utomlands

Skolplikten upphör för barn om en familjen flyttar utomlands permanent och inte längre är folkbokförd i Sverige. Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. När kommunens ansvar för att skolplikten fullgörs upphör  mister barnet sin skolplacering. Använd blankett för att anmäla att skolplikt upphör och sänd in denna senast 4 månader innan planerad avresa.