Skolplikt

Skolplikten börjar höstterminen det år barnet fyller sju, men ett barn kan få uppskjuten skolplikt ett år eller börja i skolan ett år tidigare. Skolplikten upphör för de allra flesta efter det nionde skolåret. Sexåringar i förskoleklass omfattas inte av regler om skolplikt.

Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för att barnet fullgör sin skolplikt. Enligt skollagen är kommunen skyldig att se till att barn som är folkbokförda i kommunen fullgör sin skolgång. 

Ledighet för skolpliktiga elever 

Enligt skollagen får en skolpliktig elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Med kortare ledighet avses ledighet upp till tio dagar per läsår. Det är rektor som beslutar om ledighet men rektor får delegera beslutanderätten om ledighet till någon annan för tid upp till tio dagar per läsår.

Ansökan om kortare ledighet görs på särskild blankett.