Modersmålsundervisning i grundskola

Modersmålsundervisning

I grundskola och grundsärskola kan elever erbjudas modersmålsundervisning. Modersmål är ett eget ämne, med en egen kursplan. Grundläggande kunskaper i språket, samt att språket dagligen används i hemmet, krävs för att erbjudas undervisning. Elever som talar ett nationellt minoritetsspråk behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket.

När eleven erbjudits och tackat ja till att delta i modersmålsundervisningen är närvaron obligatorisk.

Modersmålsundervisning i förskoleklass till årskurs 5

Eleverna erbjuds undervisning på fasta tider som ligger efter ordinarie skoltid. Undervisningen genomförs i grupp med cirka fem elever på elevens hemskola eller en skola i närheten. För vissa elever kan undervisningen ske via fjärrundervisning där eleven har kontakt med läraren via nätet. Detta gäller i så fall de äldre barnen. När det är aktuellt för elever att ta sig till en annan skola ansvarar hemskolan för att det sker på ett säkert sätt.

Modersmålsundervisning i årskurs 6 till 9

Eleverna erbjuds huvudsakligen modersmålsundervisningen i skolor i centrala Kungsbacka på fasta dagar och tider, efter ordinarie skoltid. Elever som behöver får busskort för att kunna ta sig till undervisningen.

Ansökan och uppsägning

Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning. Ansök via e-tjänsten som finns i högermenyn på denna sida. Om du inte önskar fortsätta med modersmålsundervisningen finns en anmälan om att avsluta.

De kan få modersmålsundervisning

En elev erbjuds modersmålsundervisning om:

  • Elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • Eleven använder språket dagligen i hemmet.
  • Eleven är adopterad och har grundläggande kunskaper i modersmålet.
  • Minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen. 
  • Lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk 

För elever som tillhör de nationella minoriteterna gäller inte kravet att eleven behöver ha grundläggande kunskaper i det nationella minoritetsspråket för få modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.

Mer information om modersmål

Skolverkets hemsida finns mer information om modersmål. 

Enhet Flerspråkigt lärande inom Förskola & Grundskola organiserar arbetet med modersmålsstöd- och undervisning och studiehandledning. Du hittar kontaktuppgifter här.