Skolskjuts

Det är bland annat barnets ålder och hur långt hen har till sin skola som styr elevs rätt till skolskjuts. Du som är vårdnadshavare behöver ansöka om skolskjuts för ditt barn på våren inför varje nytt läsår.

Regler för att få skolskjuts

Elev får skolskjuts till den skola där kommunen har reserverat en plats på när något av skälen för rätt till skolskjuts uppfylls med utgångspunkt från de regler som finns. Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns skollagen samt att Kungsbacka kommun har regler om bland annat avstånd mellan skola och hem.

I dokumentet Riktlinjer för skolskjuts beskrivs utförligt vad som gäller, här nedan hittar du kort information. 

Skäl för skolskjuts

Enligt skollagen finns det fyra olika skäl som kan ge rätt skolskjuts:

  • Färdvägens längd, avstånd mellan hem och skolan
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

Avstånd för att få skolskjuts

När vi bedömer hur långt det är för eleven till skolan tittar vi på om hen kan ta sig mellan hemmet och skolan via lokala gator eller gång- och cykelvägar som bedömts vara trafiksäkra.

  • 2 kilometer för förskoleklass - årskurs 3, beräknas utifrån att de inte ska cykla eller gå efter allmän väg.
  • 3 kilometer för årskurserna 4-5
  • 4 kilometer för årskurserna 6-9

Skolbuss eller linjetrafik

Skolskjuts kan innebära att eleven åker med skolbuss eller får ett färdbevis för att kunna åka med vanlig linjetrafik, Västtrafik. Ibland kan elev ha rätt få skolskjuts med taxi.

Elev har inte rätt till skolskjuts till eller från skolbarnomsorg, fritidshem.

Annan skola

Väljer en elev att gå på en annan skola i kommunen, med kommunal eller fristående huvudman, än den reserverade skolan som eleven blivit placerad på, kan eleven ändå ha rätt till skolskjuts. Eleven ska uppfylla kraven för skolskjuts till vald skola enligt skollagens regler avseende färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Rätten till skolskjuts till vald skola är begränsad till att eleven får ett terminskort för den ordinarie linjetrafiken och särskilt anordnad skolskjuts med taxi är inte aktuellt.

Växelvis boende

När elev kan anses ha två bostadsadresser på grund av växelvis boende kan hen få skolskjuts med skolbuss eller med linjetrafikkort om avståndskravet för skolskjuts från någon av adresserna inom Kungsbacka kommun är uppfyllt.

Ansök om skolskjuts i god tid inför varje läsår

Ansökan om skolskjuts görs via vår e-tjänst. För elever och vårdnadshavare med skyddad identitet eller om bank-id saknas finns en blankett att använda.

Ny bedömning om rätt till skolskjuts görs inför varje läsår

Du behöver göra en ny ansökan för ditt barn inför varje läsår, bland annat eftersom nya avståndsreglerna ändras när eleven blir äldre. Förutsättningarna när det gäller trafiksäkerhet kan också ha blivit förändrade till exempel genom nya gång- och cykelvägar.

Gör din ansökan i god tid

Det är viktigt att du som ansöker inför kommande läsår lämnar in ansökan så snart vi har öppnat e-tjänsten. Detta för att vi ska kunna garantera att beslut om skolskjuts blir klart innan skolan börjar.

Vi informerar här på Kungsbacka.se när det är dags att söka inför kommande läsår.

Utdelning av kort

Har du ansökt om skolskjuts på våren inom ramen för de datum som gäller får du besked innan terminsstart. Du kan se beslutet när du loggar in i e-tjänsten, under Mina sidor

I beslutet står om du får skolskjuts med skolbuss, linjetrafik eller personbil (taxi). Skolan delar ut det busskort du ska ha när höstterminen börjar. Elev som går i skola i annan kommun och som har fått rätt till ett busskort får det hemskickat.

Kort från föregående termin gäller till den 15 september. 

Kontakta gärna

Om du har frågor om att ansöka om skolskjuts kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt. 

Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Information om tidtabeller och kontaktuppgifter om du glömt något på bussen hittar du via länken:

Tidtabeller