Skolskjuts

Skolskjuts innebär resor med skolbuss, linjetrafik eller taxi. Om ditt barn behöver skolskjuts till och från skolan ska du som vårdnadshavare ansöka. Även för elev som redan idag har skolskjuts behövs en ny ansökan inför läsåret 2020-2021.

Ärenden om skolskjuts hanteras centralt i förvaltningen för Förskola & Grundskola. Ansökan görs digitalt. Blankett kan användas för elever och vårdnadshavare med skyddad identitet eller om bank-id saknas

Individuell bedömning görs inför varje läsår

Inför varje läsår görs en ny individuell bedömning. En orsak till att eleven inte längre har rätt till skolskjuts är att hen har gått upp en årskurs och därmed inte längre berättigad till skolskjuts med hänvisning till anståndet till skolan.

I de fall skolskjuts har beviljas med utgångspunkt i trafiksäkerhet kan förbättringar i infrastruktur gällande trafiksäkerhet påverka rätten till skolskjuts. Det kan till exempel handla om att nya gång- och cykelvägar tillkommit.

Ansök senast 7 juni

 Det är viktigt att du ansöker så snart vi har öppnat ansökan. För att kunna ska kunna garantera beslut om  skolskjuts innan skolan börjar i höst behöver ansökan i år lämnas in 7 juni.

Om ditt barn beviljas skolskjuts delas busskortet ut av skolan vid terminsstart. 

Information om rätt till skolskjuts 

Alla elever som har rätt till skolskjuts och som behöver det måste ansöka om det. Vårdnadshavaren behöver ansöka varje läsår för att sitt barn ska få skolskjuts. Ingen elev får automatiskt skolskjuts. Skolskjuts berättigas aldrig till eller från skolbarnomsorg (fritidshem). 

Enligt skollagen finns det fyra olika skäl som berättigar till skolskjuts, när du ansöker kan du behöva ange vilken av dessa du ansöker för och varför.

  • Färdvägens längd
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

Annan skola

För elever som har valt att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat eleven i, reserverad skola, är berättigade till skolskjuts enligt skollagen om de uppfyller något av de fyra skälen och om skolskjuts kan ordnas utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Växelvis boende 

I vissa fall vid gemensam vårdnad anses eleven ha två bostadsadresser, växelvis boende. Om eleven uppfyller avståndskravet för skolskjuts från någon av adresserna inom Kungsbacka kommun har eleven rätt att åka med skolbuss eller få ett linjetrafikkort.

Frågor och svar

Här hittar du information om regler för skolskjuts och hur du ansöker.

Frågor och svar .

Kontakta gärna

Om du har frågor om rätten till skolskjuts eller din ansökan kontaktar du kommunens kundcenter Kungsbacka direkt. 

Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Har du frågor om tidtabeller eller busskort ska du kontakta skolan där barnet går.

Kontaktuppgifter till skolorna