Skolskjuts

Här hittar du information om regler för skolskjuts. Fullständiga regler och anvisningar finns i dokumentet Skolskjuts i Kungsbacka - regler och anvisningar.

Elever som har rätt till skolskjuts utifrån reglerna får ett färdbevis vid terminsstarten utan särskild ansökan.

Avstånd till skolan för att få skolskjuts

Elever har rätt till skolskjuts om de bor inom respektive skolas upptagningsområde och har det avstånd som krävs från hemmet till skolan eller från hemmet till närmaste hållplats:

  • 2 km för förskoleklass - årskurs 3
  • 3 km för årskurserna 4-5
  • 4 km för årskurserna 6-9

Bedömning av elevens avstånd till skolan görs utifrån att de kan ta sig till och från sin ordinarie skola via lokala gator, gång- och cykelvägar som bedömts vara trafiksäkra. Avståndsbedömningen för elever i förskoleklass - åk 3 beräknas utifrån att de inte ska cykla eller gå efter allmän väg.

Se avståndsgränser på kommunens karta

På kommunens karta finns det möjlighet att se gränserna för skolskjuts för elever i de olika åldrarna på respektive skola. Där finns också skolornas upptagningsområden markerade.

Kungsbackas webbkarta

Annan skola 

Elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem är berättigade till skolskjuts om de uppfyller skollagens krav på skolskjuts och om skolskjuts kan anordnas av kommunen utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Rätten till skolskjuts är begränsad till att eleven får ett terminskort för den ordinarie linjetrafiken.

Elev som valt skolgång i annan kommun, får terminskort till Kungsbacka kommungräns. Det finns möjlighet för vårdnadshavare att, via skolan som delar ut terminskortet, utöka kortets geografiska giltighet. Utökningen bekostas av vårdnadshavaren.

Kungsbackas skolskjutsregler

Kungsbackas skolskjutsregler är uppdelade i ett övergripande skolskjutsreglemente och en tillämpningsdel.  I skolskjutsreglementet finns de övergripande reglerna och principerna. I tillämpningarna finns anvisningar till stöd för skolans arbete med skolskjuts

Skolskjuts i Kungsbacka - regler och anvisningar

Frågor och svar om skolskjuts

Skollagen och kommunens regler styr

Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för bedömning är färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning och annan särskild omständighet.

Med utgångspunkt från förutsättningar i skollagen beslutar kommunfullmäktige om skolskjutsregler i Kungsbacka. 

Rektor beslutar om rätt till skolskjuts med utgångspunkt från skollagens bestämmelser och Kungsbacka kommuns skolskjutsregler.

Kontakta gärna

Kontakta i första hand skolan för frågor om elevens rätt till skolskjuts.
Kontaktuppgifter skolor  eller
via kommunens kundcenter
0300-83 40 00