Ansvarsfördelning vid skolskjuts

Vårdnadshavare förväntas ta ansvar att eleven förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Du ansvarar för elevens väg mellan hemmet och hållplatsen och under väntetider på hållplatsen tills eleven stiger på buss eller taxi.

Du har också ansvar för att eleven kommer i god tid till hållplatsen. Tänk på att detta är en viktig trafiksäkerhetsfråga. Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än de fastställda hållplatserna.

Försenad eller utebliven buss

Tidtabeller och busslinjer för busstrafiken i Kungsbacka kommun finns på Västtrafiks hemsida. Västtrafik om linjebussens tidtabeller

Varför kan bussen bli försenad

Förseningar beror oftast på oförutsedda händelser som gör att tidtabellen inte kan hållas som tillexempel fordonsfel, hinder i trafiken eller köbildning. Det kan också bero på att bussen måste vänta in en annan försenad buss vid linjebyte.

Vinterväglag och oförutsedda händelser

Vid oförutsedda händelser, såsom kraftigt snöfall eller blockering av väg kan bussen hindras från att komma fram. Då ställs bussturen in. Sådana förhållanden riskerar huvudsakligen att inträffa vid vinterväglag. För information om inställda turer, se Västtrafiks hemsida.

Vid situationer där invånare i kommunen befinner sig i fara tar kommunens krisberedskap vid. Då aktiveras kommunens krisledning och information publiceras på www.kungsbacka.se

Om bussen är sen på morgonen

En försening på 20 minuter är en accepterad försening anser vi. Västtrafik meddelar planerade förändringar på www.vasttrafik.se. För att få information om din buss är försenad, ring Västtrafiks kundinformation, tel. 0771-41 43 00.

Om bussen är inställd ska eleven alltid gå hem och kontakta förälder. Grundregeln är att vårdnadshavarna och kommunen hjälps åt att hitta en lösning för att eleven tar sig till skolan.

Om bussen är sen på eftermiddagen

Om din buss är försenad på eftermiddagen ges information från skolan och/eller bussförare.

Om föraren på en buss i förväg känner till att en del av vägen inte är körbar, ska eleven alltid informeras innan avgång. Om föraren under pågående tur upptäcker att en del av en väg inte kan trafikeras ska bussbolagen ordna att eleven kommer tillbaka till skolan. Trafikbolaget och kommunen förbereder då skolan på att ta hand om eleven.

Grundregeln är att vårdnadshavarna och kommunen ansvarar för att eleven tar sig hem från skolan. Det kan också bli aktuellt med andra lösningar beroende på situation och förutsättningar.

Vad händer om du missar bussen

Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till skolan.

Använd reflex

När det är mörkt är det viktigt att du syns i trafiken. Använd därför alltid reflex, reflexväst och gärna en pannlampa på väg till och från skolan eller din hållplats.

Under transporten

Under transporten är det entreprenören/föraren som ansvarar för eleverna och att trafikbestämmelser följs.

Föraren är skyldig att meddela om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten. Tillbud under transporten ska rapporteras till skolskjutsamordnaren. Elevens ansvar är att följa föreskrivna regler, till exempel bältesanvändning.

Vid skolan

När eleven kommer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn. Detsamma gäller vid hemfärd, efter skolans slut, tills eleven stiger på skjutsen hem.

Kontakt

Kungsbacka direkt, kommunens kontaktcenter
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se