Frågor och svar om skolskjuts

Här hittar du svar på frågor om rätten till skolskjuts. Med skolskjuts menas resor mellan bostaden och skola som kommunen anordnar. Resan går normalt ifrån en uppsamlingsplats/busshållplats till skolan och tillbaka efter skoldagens slut.
 • Ansökan

  +

  Hur ansöker jag om skolskjuts?

  Du ansöker digitalt på kungsbacka.se/skolskjuts

  När är sista dagen för att ansöka som skolskjuts?

  Datum för sista dag att ansöka inför läsår 2021-2022 är 15 maj.

  För ansökningar som inkommer efter sista datum och terminsstart finns det ingen garanti att något beslut kommer hinna bli klart innan terminsstart. Vårdnadshavaren har då ansvar för att barnet kommer till skolan till dess att beslut som skolskjuts är beslutat och verkställt.

  Under pågående termin kan vårdnadshavare ansöka om skolskjuts och ansökningarna behandlas löpnade.

  Vem kan ansöka om skolskjuts?

  Endast vårdnadshavare med barn som är folkbokfört i Kungsbacka kommun kan ansöka som skolskjuts från Kungsbacka kommun.

  Behöver jag bank-id för att ansöka?

  För att ansöka digitalt behöver vårdnadshavaren ha bank-id. Saknar vårdnadshavaren detta kan de ansöka genom en blankett. Handläggningstiden bli något längre.

  Jag eller mitt barn har skyddad identitet, hur ansöker jag?

  För er finns en manuell blankett som ni postar in till kommunen eller lämnar in på Kungsbacka stadshus. Du hittar blanketten på kungsbacka.se/skolskjuts

  Jag har svårt för svenska och behöver hjälp med att fylla i ansökan, vem kan hjälpa mig?

  Skolan kan hjälpa dig att ansöka.

  Jag behöver hjälp med hur jag ansöker, vart vänder jag mig?

  Kommunens kundcenter, Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00 eller besök oss på Storgatan 37.

  Jag har ansökt, vad händer nu?

  Ansökan skickas till skolskjutshandläggare för handläggning. Beslut meddelas vårdnadshavare till angiven e-postadress.

  Handläggningstiden är som längst vid terminsstart. Har du ansökt om skolskjuts på våren inför läsårsstart innan 15 maj så kommer du få ett besked innan terminsstart.

  Beslut skickas ut löpnade i den ordning de beslutas. Vårdnadshavare kan inte begära att ett ärende ska få förtur.

  I de flesta fall där kommunen beslutar att eleven har rätt till skolskjuts får skolan i uppdrag att verkställa detta. Det innebär att skolan verkställer om skolskjuts ska ges med skolbuss eller linjetrafikkort i enlighet med befintliga regler.

 • Regler

  +

  Vad innebär skolskjuts?

  Med skolskjuts menas resor mellan bostaden och skola som kommunen anordnar. Resan går normalt ifrån en uppsamlingsplats/busshållplats till skolan och tillbaka efter skoldagens slut.

  Med skoldag menas skolans ramtider, start och sluttider för merparten av elever som tillhör samma åldersgrupp. Elev kan inte få skolskjuts till och från fritidshem.
  Skolskjuts betyder alltid att transport mellan elevens hem och skolan ska ske i sin helhet och kan inte ha annan slutdestination än närmaste avlämningsplats. Däremot är det fullt möjligt att skolskjuts beviljas som en kombination av flera olika typer av skolskjuts.

  På vilka grunder kan mitt barn få skolskjuts?

  Enligt Skollagen ska bedömning om rätt till skolskjuts baseras på färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Beslut om skolskjuts fattas alltid med utgångspunkt Skollagens bestämmelser och Kungsbacka kommuns skolskjutsregler.

  Färdvägens längd

  Vilket avstånd som ger rätt till skolskjuts bestäms av varje enskild kommun. Kommunfullmäktige har beslutat om generella avståndsbestämmelser enkel väg.
  • 2 km för förskoleklass - årskurs 3
  • 3 km för årskurserna 4-5
  • 4 km för årskurserna 6-9

  Kommunfullmäktiges avståndsregler gäller även vid bedömning om eleven har för långt till närmaste busshållplats. I de fall avstånden överstiger ovanstående avstånd ska kommunen ordna skolskjuts från en närmare upphämtningsplats.

  Trafikförhållanden

  Vid bedömningen av vad som är en trafiksäker färdväg utgår alltid bedömningen utifrån vad som är en trafiksäker väg för en gångtrafikant. Föräldraansvaret innefattar även att följa sitt barn till hållplats eller skola. Det är även vårdnadshavarens ansvar att barnet utrustas med reflexväst och ficklampa.

  Bedömningen av trafiksäkerheten ska även utgå ifrån elevens trafikmognad. Barn förväntas generellt ha en trafikmognad och klara en komplicerad trafikmiljö vid tolv års ålder.

  Elevens funktionsnedsättning

  Vissa elever med funktionsnedsättning har rätt till skolskjuts även om färdvägens längd och trafikförhållanden inte medger skolskjuts. Med funktionsnedsättning menas en sådan nedsättning som påverkar elevens möjlighet att på ett säkert sett ta sig till och från skolan. Bedömningen ska ske utifrån barnets funktionsnedsättning i relation till den anvisade färdvägen.

  Annan särskild omständighet

  I vissa särskilda fall kan kommunen fatta beslut om rätt till skolskjuts trots att ingen av ovanstående omständigheter är uppfyllda. Exempelvis när en elev har råkat ut för en olycka och elevens egna och huvudmannens kollektiva olycksfallsförsäkring inte täcker transportkostnaderna.

  En särskild omständighet kan antingen vara en enskild faktor eller en kombination av orsaker som var för sig inte är tillräckligt skäl för skolskjuts men som tillsammans bildar en särskild omständighet som berättigar till skolskjuts.

  Mitt barn har skadat sig och behöver skolskjuts, vad gäller?

  Uppstår olyckan i samband med färd i fordon ska du alltid först använda dig utav fordonets försäkringsbolag.

  Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller skada genom ett olycksfall. Om ditt barn har skadat sig ska du i första hand kontakta kommunens försäkringsbolag. Går eleven i fristående skola ska du kontakta deras försäkringsbolag. Läs mer om försäkringen här.

  Avslår både kommunens och elevens privata olycksfallsförsäkring din ansökan kan du ansöka om skolskjuts enligt ”Annan särskild omständighet”. Ansök på mina sidor och skicka avslagen till grundskola.skolskjuts@kungsbacka.se

  Kan mitt barn få skolskjuts till och från fritidshemmet?

  Nej, skolskjuts gäller endast till och från skolan.

  Vad betyder anvisad skola?

  Anvisad skola är den kommunala skola som har elevens adress inom sitt upptagningsområde. Alla bostäder i kommunen tillhör en skola. Se webkarta för att se vilken skola du har som anvisad skola.
  Om eleven går på anvisad skola eller väljer annan skola har det stor betydelse gällande rätten till skolskjuts. Se ”Vad gäller om jag valt en annan skola än anvisad kommunal skola?”

  Vad gäller om jag valt en annan skola än anvisad skola?

  Rättigheten till skolskjuts är reglerad i Skollagen och utgår ifrån att eleven går på en av kommunen anvisad skola. Om du väljer en annan skola än anvisad har du endast laglig rätt till skolskjuts till den valda skolan om det inte uppstår ekonomiska eller organisatoriska svårighet för kommunen.

  Enligt rättspraxis innebär “ekonomisk svårigheter” att rätten till skolskjuts inte gäller om det skulle innebära en merkostnad för kommunen jämfört med kostnaden för skolskjuts till den anvisade skolan. Detta gäller även vid skolskjuts med personbil.

  Väljer du en annan skola än anvisad innebär det bland annat:

  • Du som förälder har större ansvar för att ordna transport för ditt barn. I många fall saknas rätt till skolskjuts enligt skollagen om du väljer en annan skola än anvisad skola.
  • Uppfyller eleven villkoret för skolskjuts med bakgrund i sin funktionsnedsättning har eleven endast rätt till skolskjuts om det är samma pris eller billigare att åka till den valda skolan jämfört med den anvisade. Uppstår behov av transport till skolan ska du ansöka om färdtjänst istället.
  • Kungsbacka kommun har beslutat att om du har valt en annan skola än anvisad så kan du få färdbevis till skolbuss eller ett färdbevis för linjetrafik utfärdat även om det innebär merkostnad för kommunen. Förutsättningen är att du uppfyller avståndskravet till vald skola.
  • Även om eleven får skolskjuts med terminskort för linjetrafik lämnas inga garantier att en det finns förbindelser med kollektivtrafik.
  • Bedömningen om vad som är lämplig väntetid/resetid är väsentlig längre om eleven går på annan skola än anvisad. 

  Vad gäller vid växelvis boende?

  I vissa fall vid gemensam vårdnad anses eleven ha två bostadsadresser, växelvis boende. Förutsättningarna för växelvis boende är att båda bostadsadresserna är belägna inom Kungsbacka kommun och boendet bygger på ett fast och varaktigt arrangemang och är likvärdigt fördelat på de båda adresserna, till exempel boende varannan vecka på respektive adress. Går eleven på annan skola än anvisad gäller dessa regler samtidigt.

  Om eleven uppfyller avståndskravet för skolskjuts från någon av adresserna inom Kungsbacka kommun har eleven rätt att åka med skolbuss eller få ett linjetrafikkort.
  Om den ena vårdnadshavaren bor i annan kommun får eleven terminskort till Kungsbacka kommungräns. Detta är en utökad service och är inte att betrakta som skolskjuts. Vårdnadshavaren får sedan uppgradera kortet till självkostnadspris till kortet Göteborg ++ 04-19 eller Kranskommuner 04-19. Du anger om du vill uppgradera i samband med din ansökan.

  Uppgradering av geografisk giltighet

  Elever som vars ena föräldern bor i en grannkommun samt har rätt till skolskjuts har rätt att uppgradera kortet till Göteborg ++ 04-19 eller Kranskommuner 04-19. (Se västtrafik.se för mer information). Du anger om du vill uppgradera när du ansöker. I ansökan står även aktuellt pris. Kommer inte möjligheten upp att uppgradera kortet när du ansöker har du inte rätt att göra det.

  Det är i dagslägen inte möjligt att uppgradera i efterhand. Det är heller inte möjligt att ångra en uppgradering och erhålla ett Kungsbacka 04-19 istället. Anvisad skola kommer att fakturera beloppet delat på två terminer.

  Jag bor i Kungsbacka kommun men mitt barn går i skolan i en kranskommun. Kan barnet få skolskjuts?

  Elever som går i annan kommun har inte samma lagliga rätt till skolskjuts som om de hade valt sin anvisade skola. Kungsbacka kommun har dock beslutat att ge dessa elever ett västtrafikkort som gäller inom Kungsbacka kommun. Vårdnadshavaren kan sedan till självkostnadspris uppgradera kortet till ett”Göteborgs ++ 04-19” eller ”Kranskommun 04-19”. För att uppgradera kortet ska du kontakta anvisad skola i Kungsbacka kommun.

  Eleven kan i vissa fall få rätt till annan form av skolskjuts än terminskort för linjetrafik till en skola i annan kommun om det kan ske utan ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen. I dessa fall jämförs kostnaden alltid med vad det hade kostat om eleven gick på anvisad kommunal skola i Kungsbacka kommun.

  Måste jag lämna in en ny skolskjutsansökan om jag flyttar under pågående läsår?

  Nej, förutsatt att ditt befintliga busskort tar dig till skolan. Behöver du annan skolskjuts behöver du ansöka igen.

  Behöver friskoleelever ansöka om skolskjuts?

  Ja.

  Vad avgör om mitt barn får åka skolbuss, får ett linjetrafikkort eller skolskjuts med personbil?

  Eleven ska alltid tilldelas billigaste möjliga alternativet för skolskjuts. I första hand ska alltid skolskjuts ske med skolbuss. I andra hand med terminskort för linjetrafik och i sista hand personbil (taxi).

  Har du skäl till att något alternativ inte är möjligt för ditt barn ska du ange det i ansökan. Endast skäl med lagstöd kan bedömas, se "På vilka grunder kan mitt barn få skolskjuts?"

  Kan förälder få ersättning för att köra sitt barn själv om skolskjutsen inte kommer eller beslutet dröjer?

  Nej.

  Det är ishalka/snöstorm i dag - kommer skolbussen gå som vanligt?

  Vid extrema förhållanden, oframkomligt väglag på grund av ishalka eller ymnigt snöfall kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras. Kommunen ska vid sådana förhållanden snarast upplysa om detta på kommunens hemsida.

  Information om inställda turer kommer att publiceras på kommunens hemsida, www.kungsbacka.se.

  Om eleven blir sjuk i skolan, hur fungerar det då med skolskjuts?

  Om en elev, till exempel vid sjukdom, behöver åka hem tidigare, måste vårdnadshavaren ordna hämtning i skolan. Detta gäller även om du har personbil/taxi som skolskjuts.

  Om vårdnadshavare blir sjuk och inte kan skjutsa eleven, hur fungerar det då?

  Om vårdnadshavare blir sjuk och inte kan skjutsa eleven måste vårdnadshavaren själv se till att annan person hämtar/lämnar eleven.

  I de fall eleven har fått ett linjetrafikkort till kommungräns då eleven går på skola i annan kommun eller har växelvis boende med ena föräldern i annan kommun är detta en utökad service och definieras inte som skolskjuts enligt domstolspraxis.

  Mitt barn har tappat sitt busskort - vad gör jag?

  Har barnet tappat sitt kort för skolbuss kan skolexpeditionen skriva ut ett nytt kort.

  Har barnet tappat sitt terminskort för linjetrafik ska du kontakta skolexpeditionen som ger barnet ett tillfälligt kort och beställer ett nytt. Ditt gamla kort kommer att spärras. Om eleven går i årskurs 4-9 fakturerar skolan en avgift på 250kr.

  Varför skiljer sig Kungsbackas kommuns regler från Skollagen?

  Kungsbacka kommun har i vissa avseende ett generösare regelverk om skolskjuts än vad kommunen är skyldig till enligt lag. Kommunen får aldrig ha stramare regelverk än vad lagen kräver. Exempelvis har Kungsbacka kommun generösare regelverk då:

  • Kommunen ger terminskort till kommungräns om eleven har valt att gå i en skola i annan kommun. Eftersom detta är en utökad service från kommunen och definieras och prövas inte som skolskjuts.
  • Om eleven har växelvis boende och enda föräldern bor utanför Kungsbacka kommun kan eleven få ett terminskort för linjetrafik. Eftersom detta är en utökad service från kommunen definieras och prövas inte detta som skolskjuts. Vårdnadshavaren kan uppgradera kortet till självkostnadspris till ett ”Göteborg ++ 04-19” eller ”Kranskommuner 04-19”.
  • Kommunen ger skolskjuts om du har valt en annan skola än anvisad inom kommunen och samtidigt uppfyller avståndskraven till den valda skolan. Detta även om det uppstår en merkostnad för kommunen. Rättigheten är begränsad till skolbuss och terminskort för linjetrafik. 

  Finns det några särskilda regler för grundsärskolan?

  • Elever på Kolla grundsärskola behöver inte ansöka inför varje läsår.
  • Väljer vårdnadshavaren en annan grundsärskola än Kolla gäller samma regler som vid val av annan skola än anvisad. Detta innebär att rätten till skolskjuts med personbil mycket begränsad. Se “Vad gäller om jag valt en annan skola än anvisad skola?” 

  Skolskjuts för särskoleintegrerad elev

  Elever mottagna i grundsärskolan i Kungsbacka erbjuds i första hand skolgång på sin hemskola som individintegrerad grundsärskoleelev. Vid val av annan skola än anvisad skola för en särintegrerad elev är rätten till skolskjuts med personbil mycket begränsad. Se “Vad gäller om jag valt en annan skola än anvisad skola?”

  Får en elev åka med skolbuss i mån av plats?

  Elever i förskoleklass och grundskola kan få resa med kommunens upphandlade skolbussar i mån av plats. Inga avvikelser får göras vad avser tider eller hållplatser i fastställda turlistor för respektive skolbuss. Om det finns risk att skolskjutsberättigade elever inte får plats på en viss linje ska skolan utfärda färdbevis för skolbuss och informera om att resa i mån av plats inte gäller på berörd linje.

  Vid resa från skola är det skolans ansvar att skolskjutsberättigade får stiga på först. Om det finns plats kan senare icke-skolskjutsberättigade stiga på. Yngre barn ska i så fall prioriteras före äldre.

  Om det finns risk att skolskjutsberättigade elever inte får plats på rutten ska chauffören på skolbussen neka ombordstigning för icke-skolskjutsberättigade elever. Detta även om skolan inte har utfärdat färdbevis eller informerat om att mån av plats inte gäller aktuell rutt. Bussbolaget ska i sådana fall i efterhand informera skolan så att de kan undersöka vidare om det är aktuellt att införa färdbevis och dra in mån av plats på aktuell rutt.

  Jag vill veta mer, var hittar jag mer information?

  • Skolskjuts är en rättighet reglerad i Skollagen.
  • I Kungsbacka kommuns skolskjutsreglemente finns det övergripande regler
  • SKL har även en skolskjutshandbok som tydlig och pedagogiskt ger en bra överblick över lagstiftning och gällande praxis.
  • Information om säkerhet och ansvar relaterat till skolskjuts finns på www.Skolskjutsen.nu
 • Skolskjuts med personbil (taxi)

  +

  Vilka kan få skolskjuts med personbil?

  Vanligaste orsaker

  • Elever med funktionsnedsättning som innebär att de inte på ett säkert sett kan ta sig till skolan själva.
  • Elever med funktionsnedsättning som omöjliggör transport med annan typ av skolskjuts så som skolbuss eller linjetrafik.
  • Elever som har längre avstånd till hållplats än vad avståndsreglerna för respektive årskurs.

  Vilka regler gäller vid skolskjuts med personbil?

  Generellt gäller samma regler vid personbil som vid buss. Detta betyder bland annat:

  • Det finns en anvisad avgångstid, missar eleven den är det vårdnadshavarens ansvar att ta eleven till skolan.
  • Samåkning med flera elever är alltid utgångspunkten i alla planering av skolskjuts med personbil.
  • Upphämtningsadressen för personbilen behöver inte vara hemadressen utan kan vara en gemensam samlingsplats för flertalet elever. Detta gäller dock inte om elevens funktionsnedsättningen förhindrar detta.
  • Vårdnadshavaren kan precis som med bussar inte bestämma när personbilen ska komma.
  • Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven är korrekt utrustad för färden.
  • Om barnet blir sjuk under skoltid finns ingen rätt till skolskjuts hem. Vårdnadshavaren eller en av vårdnadshavaren utsedd har en skyldighet att hämta sitt barn.
  • Skolskjuts med personbil medges aldrig till och från fritidshem eftersom skolskjuts endast gäller för skola. Har eleven funktionsnedsättning och går på fritidshem ska ni stället ansöka som färdtjänst. 

  Jag har fått ett beslut om att mitt barn ska få skolskjuts med personbil, har jag rätt att bestämma när den ska komma?

  Nej, du har ingen rätt att bestämma när taxin ska hämta ditt barn. Resan planeras utifrån skolans lämnatid, färdvägen, samåkning samt den totala tillgången på personbilar i kommunen. Vid morgonen är tillgången till personbilar mycket begränsad.

  Går det att få skolskjuts med personbil som ensam resenär?

  Skolskjuts med personbil likställs med skolskjuts med buss och därför samplaneras alla taxiresor. Det innebär att du som har beviljats skolskjuts med personbil kommer att samåka med andra elever.

  I sällsynta fall baserat på elevens funktionsnedsättning och säkerhet kan kommunen besluta om egen personbil under en begränsad tid.

  Kan mitt barn få skolskjuts med personbil när vi har valt en annan skola än anvisad?

  Se ”Vad gäller om jag valt en annan skola än anvisad skola?”
  Skolskjuts med personbil kan endast beviljas om det kan ske utan att det uppstår en merkostnad för kommunen jämfört med om eleven gick på anvisad skola. Förutsatt att eleven uppfyller kraven för skolskjuts till vald skola enligt de generella reglerna avseende färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

  Personbilen (Taxin) har inte kommit - vad gör jag?

  Kontakta Samres 0515-68 57 45
  Se "Rutiner för skolskjuts med taxi"

 • Beslut

  +

  Hur länge behöver jag vänta på ett beslut om skolskjuts?

  Beslut tas så snart som det är möjligt. Beroende på hur många som ansöker och arbetsbelastningen kan det variera. Under perioden 1 maj till 31 augusti är belastningen hög vilket kan innebära längre väntetid. Vid komplicerade ärenden är handläggningstiden generellt sett längre. Vi garanterar att alla ansökningar som inkommer innan vårt angivna sista datum för nästkommande läsår får beslut vid eller innan terminsstart på hösten. Det finns ingen möjlighet för vårdnadshavare att begära förtur.

  Varför har min ansökan om skolskjuts fått avslag?

  Skolskjuts kan bara beviljas om villkoren i Skollagen och Kungsbackas kommuns skolskjutsbestämmelser är uppfyllda. Om kommunen avslår en ansökan om skolskjuts, beror det på att kommunen anser att det inte finns stöd i regelverket för att bevilja ansökan och ett skriftligt beslut meddelas den sökande.

  Varför får mitt barn inte skolskjuts i år när hen fick det förra året?

  Inför varje läsår görs en ny individuell bedömning och det kan finnas många skäl till varför ditt barn inte längre har rätt till skolskjuts. I beslutet står varför ditt barn i sådana fall inte är berättigad till skolskjuts.

  En vanlig orsak till att eleven inte längre har rätt till skolskjuts är att barnen har gått upp en årskurs och därmed inte längre berättigad till skolskjuts med hänvisning till anståndet till skolan.

  I de fall skolskjuts har beviljas med utgångspunkt i trafiksäkerhet kan såklart förbättringar i infrastruktur gällande trafiksäkerhet påverka rätten till skolskjuts.

  Får kommunen ångra ett gynnande beslut?

  Beslut om beviljad skolskjuts fattas alltid med återkallelseförbehåll. Detta innebär att kommunen kan återkalla ett positivt beslut med hänvisning till säkerhet eller att beslutet uppkom på vilseledande information. Det är därför viktigt att du är noggrann när du ansöker om skolskjuts.

  Hur länge gäller beslutet om skolskjuts?

  Beslut om skolskjuts ges maximalt ett läsår i taget.

  Jag fick avslag på min skolskjutsansökan och vill överklaga. Hur gör jag?

  Det ska framgå i beslutet hur du överklagar. Beroende på om ditt barn går på anvisad skola eller om ni har valt en annan skola påverkar hur överklagan ska lämnas in.

  Om eleven går på kommunal anvisad skola:

  Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Om du vill överklaga ett sådant beslut ska du inom tre veckor lämna ett skriftligt överklagande till beslutsfattaren. Enklast görs detta till forskola.grundskola@kungsbacka.se.

  Om överklagandet kommer in i rätt tid och kommunen inte omprövar sitt beslut kommer handläggaren att skicka beslutet tillsammans med din överklagan och eventuella övriga handlingar i ärendet till förvaltningsrätten i Göteborg för prövning.

  Vid förvaltningsbesvär prövar domstolen kommunens beslut utifrån lämplighet och laglighet. Domstolen kan antingen avslå överklagan, bifalla överklagan eller besluta att kommunen ska utreda ärendet igen.

  Om eleven har valt en annan skola än anvisad:

  Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom laglighetsprövning och skickas direkt till förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska inkommit inom tre veckor från att beslutet anslagits på kommunens officiella anslagstavla,

  Vid laglighetsprövning prövar domstolen kommunens beslut utifrån laglighet. Domstolen kan kräva att kommunen gör en ny bedömning.
  Läs mer på Förvaltningsrätten i Göteborg.

 • Mer information

  +

  Jag vill veta mer, var hittar jag mer information?

  • Skolskjuts är en rättighet reglerad i Skollagen.
  • SKL har även en skolskjutshandbok som tydlig och pedagogiskt ger en bra överblick över lagstiftning och gällande praxis.
  • Information om säkerhet och ansvar relaterat till skolskjuts finns på www.skolskjutsen.se