Skolutveckling med digital teknik

Vi arbetar målmedvetet med att öka tillgången till digitala verktyg för barn, elever och pedagoger. Hand i hand med detta har vi kompetensutveckling för lärare så att den nya tekniken används för att öka elevernas måluppfyllelse.

Från höstterminen 2016 får elever som börjar årskurs 6 låna ett digitalt verktyg i form av en lärplatta av modellen Ipad. Det innebär att alla våra elever i årskurs 6-9 har ett personligt digitalt verktyg att använda i sitt lärande.

Strategi för skolutveckling med digitala verktyg

Förskola & Grundskolas satsningar utgår från politikernas beslut om Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016. Strategin bygger på de viktiga förmågor som framhålls i läroplanerna - analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppsförmåga och förmågan att hantera information med flera.

Under 2016 har har strategin utvärderats. Arbetet har utmynnat i ett nytt dokument ”Digitalisering för lärande – handlingsplan förskola och grundskola 2017”. Detta kommuniceras i nuläget i våra ledningsgrupper och kommer att presenteras på webbplatsen under första kvartalet 2017

Fler elever ska nå målen

Syftet med den medvetna satsningen är att fler av våra elever ska uppnå målen i skolan. Barn och elever behöver också kunna behärska digitala verktyg, känna till och hantera riskerna, stimuleras att utveckla förmågan att söka, samla in och bearbeta information och använda sig av den på ett kritiskt och systematiskt sätt.

Kompetensutveckling för personal

Personalens intresse och kunskap kring nya lärmiljöer i en mer digital värld är central. Kungsbacka satsar därför mycket på att stödja lärarna i deras digitala utveckling. Vi genomför utbildningar, seminarium, workshops och stimulerar via olika webbplatser.

Kontakata gärna