Stöd i grundskolan

Alla elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Det gäller både elever som har lätt att nå skolans kunskapskrav och elever som behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet.

Skolan är skyldig att ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter. Det är rektorns ansvar att se till att elevens behov av stöd utreds.

Åtgärdsprogram

Om det vid en utredning visar sig att eleven har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Du som är vårdnadshavare får tillsammans med ditt barn möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet ska användas av skolan för att planera och utveckla den pedagogiska verksamheten för eleven. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Individuell utvecklingsplan, IUP

Tillsammans med eleven och vårdnadshavaren ska lärare en gång per läsår sammanställa en skriftliga individuell utvecklingsplan. Kravet på skriftlig plan gäller elever som inte får betyg, årskurs 1-5. En skriftlig individuell utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar;

  • omdömen
  • planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål.

I planeringen sammanfattar och beskriver läraren vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.