Introduktionsteam för nyanlända

Förskola & Grundskolas introduktionsteam stödjer för- och grundskolor vid mottagandet av nyanlända elever.

När det nyanlända barnet eller eleven börjar i förskolan eller grundskolan blir hen en del av den sociala gemenskapen. Barnet eller eleven börjar att utveckla sitt svenska språk. 

Målet med introduktionsteamet är att alla nyanlända barn och elever ska erbjudas god utbildning, i en trygg miljö som stimulerar utveckling och lärande.

Så fungerar introduktionsteamet

Introduktionsteamet arbetar tillsammans med skolledare och pedagoger. Syftet med arbetet är att de nyanlända barnen och eleverna på de olika för- och grundskolorna ska ges samma förutsättningar att delta i verksamheten, samt få ett mottagande som följer Kungsbacka kommuns rutiner. Stödet pågår under ett år.

I introduktionsteamet ingår en socialpedagog, en specialpedagog, en lärare i svenska som andraspråk och en studiehandledare. 

Enhet modersmål på förvaltningen för Förskola & Grundskola organiserar introduktionsteamets arbete. Förskolechefen eller rektorn kontaktar enhet modersmål när en nyanländ börjar i förskolan eller skolan.

Definition av nyanländ elev

Den 1 januari 2016 kommer Skolverket att införa nya regler gällande nyanlända elevers skolgång. Bland annat införs en definition av nyanländ. Med en nyanländ elev avses någon som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt i Sverige. Eleven ska ha påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hen fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige. 

Introduktionsteamet i media

Se ett nyhetsinslag om introduktionsteamet i Kungsbacka kommun:

Framgång för skolarbete med nyanlända (SVT, 2015-09-22)

Kontakta gärna

Virpi Pikkarainen, enhetschef modersmål
0300-83 47 05
virpi.pikkarainen@kungsbacka.se

Karin Falkenström Veizades, socialpedagog Introduktionsteamet
0300-83 71 64
karin.falkenstrom-veizades@kungsbacka.se